Kritik for manglende røntgenundersøgelse ifbm. diagnostik af caries og kronebehandling

Tandklinik får kritik for manglende røntgenundersøgelser ifbm. statusundersøgelser og diagnostik af caries og kronebehandling af hensyn til sikring af rodforhold, dokumentation og vurdering af behandlingseffekt.

Sagsnummer:

20SFP114

Offentliggørelsesdato:

19. november 2020

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

  • for behandlingen i perioden fra den 31. oktober 2014 til den 1. oktober 2018.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på i perioden fra den 31. oktober 2014 til den 1. oktober 2018.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at der ikke blev foretaget en relevant og tilstrækkelig undersøgelse og behandling.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

I perioden fra den 31. oktober 2014 til den 1. oktober 2018 blev 55-årige tilset på beliggende . I perioden fik hun bl.a. foretaget en kronebehandling og tandrodsrensninger på den anden store kindtand i højre side af overkæben, 7+, plastbehandling af venstre hjørnetand i overkæben, +3, venstre lille fortand i overkæben, +2 og anden lille kindtand i højre side af underkæben, 5-, rodbehandling, kronebehandling og behandling af mistet krone af den anden lille kindtand i højre side af overkæben, 5+ og tandrodsbehandlinger af den første store kindtand i højre side af overkæben, 6+.

Det fremgår af klagen, at skiftede tandlæge, hvor hun fik oplyst, at hun havde store skader på sine tænder, herunder behandlingskrævende caries i første store kindtand i venstre side af overkæben +6, anden store kindtand i venstre side af overkæben +7, første store kindtand i venstre side af underkæben -6, anden store kindtand i venstre side af underkæben -7 og anden lille kindtand i højre side af underkæben 5-.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket udledes af autorisationslovens § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen har til brug for sagen indhentet røntgenbilleder fra klageperioden og efterfølgende røntgenbilleder fra et nyt behandlingssted.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at der burde være foretaget røntgenundersøgelser med bite-wings i forbindelse med statusundersøgelser den 31. oktober 2014, 18. november 2015, 23. januar 2017 og 21. marts 2018, idet røntgenbilleder med bite-wings giver et billede af alle tandkroner i samme side på én gang, og bliver brugt til diagnostik af caries mellem tænderne og under fyldninger, som ikke kan ses ved almindelig inspektion i mundhulen.
  • at der burde være foretaget en røntgenundersøgelse inden kronebehandlingen af kindtanden 7+ den 6. januar 2017 for at sikre, at tandens rodforhold var i orden inden påsættelsen af kronen, da tanden tidligere var blevet rodbehandlet. En rodbehandlet tands rod kan flække grundet spændinger omkring den isatte stift, hvilket er en sædvanlig komplikation.
  • at der burde være aftalt opfølgende fokuserede undersøgelser med kontrol af mundhygiejnen den 23. januar 2017, idet den objektive undersøgelse viste, at havde parodontitis med tandkødslommer på en dybde over 5 mm med blødning, hvorfor det var relevant at kontrollere effekten af paradentosebehandlingen, og hvor hurtigt paradentosen ville udvikle sig ved de enkelte tænder.

Styrelsen kan oplyse, at det ikke har været muligt at vurdere, om der var behandlingskrævende caries i tænderne +6, +7, -6, -7 og 5- i perioden fra den 31. oktober 2014 til den 1. oktober 2018, idet der ikke er taget røntgenundersøgelser med bite-wings i den pågældende periode. Det har således ikke været muligt at sammenligne røntgenbilleder fra den påklagede periode med røntgenbilleder fra det nye behandlingssted. Der er endvidere over et år mellem den påklagede periode og undersøgelsen med bite-wings fra det nye behandlingssted, hvorfor det ikke er muligt at udelukke, at caries er opstået i den mellemliggende periode.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 31. oktober 2014 til den 1. oktober 2018 hos var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed