Ingen kritik for rodbehandling, hvor patienten oplevede eftersmerter

En tandlæge får ikke kritik efter rodbehandling, idet eftersmerter efter rodbehandling er en almindeligt forekommende komplikation også efter korrekt og tilstrækkelig rodbehandling.

Sagsnummer:

20SFP115

Offentliggørelsesdato:

19. november 2020

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives ikke kritik til:

  • for behandlingen.

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse. Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos , i perioden fra den 9. februar 2016 til den 21. maj 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at der ikke blev foretaget en tilstrækkelig rodbehandling.
  • at der ikke blev foretaget en relevant og tilstrækkelig behandling henset til, at havde kraftige smerter og betændelse i mundhulen efter rodbehandlingen.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 9. februar 2016 blev 30-årige tilset hos , idet han var faldet på cykel og havde slået den første store kindtand i venstre side af overkæben, +6. frabedte sig behandling, men henvendte sig igen på klinikken den 13. juni 2016 med tandpine, hvorfor der blev foretaget en objektiv undersøgelse, røntgenundersøgelse og iværksat en rodbehandling af +6. Rodbehandlingen blev afsluttet den 19. august 2016.

havde i den efterfølgende periode fortsat ondt i +6, hvorfor der den 21. februar 2017 blev foretaget en røntgenundersøgelse og aftalt, at det kunne undersøges, om der var en 4. rodkanal.

henvendte sig herefter først igen til klinikken den 9. maj 2019, hvor han oplyste, at han stadig havde smerter fra +6, hvorefter det atter blev aftalt den 21. maj 2019, at der kunne foretages en undersøgelse for at se, om tanden havde en 4. rodkanal.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket udledes af autorisationslovens § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen har til brug for sagen indhentet røntgenbilleder fra klageperioden.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at der blev foretaget en tilstrækkelig rodbehandling, idet der blev lavet en åbning til tandens rodkanaler, hvorefter tandnerverne og bakterier blev fjernet ad flere omgange, hvorefter rodbehandlingen blev afsluttet med, at rodkanalen blev fyldt op, således at nye bakterier ikke kunne trænge ind i rodkanalen. Der blev endvidere taget et røntgenbillede den 19. august 2016 for at kontrollere, at rodfyldningen havde lukket rodkanalen tilstrækkeligt af, hvilket rodfyldningen havde.
  • at der ikke var indikation for, at der var en 4. rodkanal i tanden, idet en 4. rodkanal ikke kan identificeres på røntgenbilleder, og der ikke blev fundet en 4. rodkanel, da tanden blev åbnet for at foretage rodbehandlingen.
  • at der blev foretaget en relevant og tilstrækkelig behandling af , da han havde kraftige smerter og betændelse i mundhulen efter rodbehandlingen, idet forsøgte at aflaste tanden den 15. september 2016, ordinerede antibiotika den 13. oktober 2016 og flere gange anbefalede, at der blev åbnet op for tanden igen for at lokalisere en eventuel 4. rodkanel. afslog at få åbnet tanden igen.

    Styrelsen kan oplyse, at eftersmerter efter en rodbehandling er en almindeligt forekommende komplikation.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 9. februar 2016 til den 21. maj 2019 hos var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed