Tredjelandsstatsborger skulle betale for akut behandling

Regionen opkræver betaling for akut og fortsat behandling til personer med bopæl uden for EU/EØS-lande. Behandlingen kan dog undtagelsesvist ydes vederlagsfrit, når regionen under de foreliggende omstændigheder skønner det rimeligt.

Sagsnummer:

20SFP117

Offentliggørelsesdato:

27. november 2020

Juridisk tema:

Betaling for sygehusbehandling

Kategori:

Patientrettigheder

Region har ikke handlet i strid med reglerne om betaling for sygehusbehandling.

Det betyder, at regionen ikke skal godtgøre den udgift, som du havde til sygehusbehandling.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du skal betale for behandlinger på Hospital.

SAGSFREMSTILLING

I perioden fra den 28. til den 29. november 2019 var du til behandling på afdeling for mave-, tarm- og leversygdomme på Hospital.

Den 29. januar 2020 modtog du en regning på 2.841 kr. for akut behandling og CT-scanning af blære og nyrer på Hospital.

Du har oplyst, at din egen læge henviste dig til behandling på hospitalet, og du fik at vide, at du ikke skulle betale, når du var gift og boede hos din ægtefælle.

Hospital har oplyst, at du på daværende tidspunkt ikke havde en folkeregisteradresse i Danmark og ikke fremviste dokumentation for, at du var undtaget for opkrævning af betaling på hospitalet.

Hospital har oplyst, at du fik udleveret et oplysningsskema, som du udfyldte inden din første behandling. Du blev i den forbindelse vejledt om, at behandlingen ikke var vederlagsfri, og at der ville komme en regning efterfølgende. Hospital har endelig oplyst, at personalet ikke kan genkende din beskrivelse af, at du blev vejledt om, at behandlingen var gratis, når du var gift og boede hos din ægtefælle.

Hospital har til udtalelsen vedlagt det udfyldte oplysningsskema.

Det fremgår af Det Centrale Personregister (CPR), at du er ikke tilmeldt en folkeregisteradresse i Danmark.

Vi har lagt til grund, at du er tredjelandsstatsborger.

BEGRUNDELSE

Sygehusbehandling er i de fleste tilfælde gratis i Danmark for personer med bopæl her i landet.

Personer, som ikke har bopæl her i landet, men som opholder sig midlertidigt i regionen, har ret til akut sygehusbehandling, og fortsat sygehusbehandling, når det under de foreliggende omstændigheder ikke skønnes rimeligt at henvise personen til behandling i hjemlandet, herunder Færøerne og Grønland, eller personen ikke tåler at blive flyttet til et sygehus der.

Regionen opkræver betaling for akut og fortsat behandling til personer, som ikke har bopæl her i landet. Behandlingen kan dog undtagelsesvist ydes vederlagsfrit, når regionen under de foreliggende omstændigheder skønner det rimeligt.

Det beror således på et konkret skøn i hvert enkelt tilfælde, om regionen opkræver betaling for akut og fortsat behandling for personer, der opholder sig midlertidigt her i landet. Vi har derfor ikke kompetence til fuldt at efterprøve regionens afgørelse, men alene foretage en begrænset prøvelse af, om regionen lagde vægt på saglige kriterier.

Regionen kan ved udøvelse af skønnet lovligt lægge vægt på karakteren af opholdet i Danmark (ferie, arbejde eller uddannelsesophold eller ophold som følge af ansøgning om familiesammenføring eller anden opholdstilladelse), og om opholdet ville have kunnet tilrettelægges på en sådan måde, at det ville have været muligt at søge behandling i hjemlandet.

Regionen skal forud for behandlingen oplyse patienten om, at regionen opkræver betaling for den pågældende behandling. Regionen oplyser den endelig pris og opkræver betalingen for selve behandlingen efter behandlingen.

Vi vurderer, at du ikke har ret til godtgørelse af den udgift, som du har haft til behandling på Hospital. Det betyder, at du skal betale for den behandling, som du modtog.

Vi har lagt vægt på:

 • at du ikke havde bopæl i Danmark på det tidspunkt, du modtog behandling på Hospital.
 • at regionen - forud for din behandling - vejledte dig om, at du skulle betale for behandlingen.
 • at der ikke er grundlag for at fastslå, at regionen ved afgørelsen lagde vægt på usaglige kriterier.

Derfor har regionen ikke handlet i strid med sundhedsloven ved afgørelsen om, at du selv skulle betale for behandlingen på Hospital.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 6, stk. 1, nr. 3, om klager over regionens afgørelser om vilkår for en persons ret til sygehusbehandling efter § 81 i sundhedsloven

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 81, stk. 1, om at sygehusbehandling i de fleste tilfælde er gratis i Danmark

Bekendtgørelse nr. 657 af 28. juni 2019 om ret til sygehusbehandling m.v.

 • § 5, stk. 1 om ret til akut behandling til personer, der ikke har bopæl i Danmark
 • § 5, stk. 2 om ret til fortsat behandling til personer, der ikke har bopæl i Danmark
 • § 5, stk. 3 om betaling for behandling i Danmark
 • § 50 a, stk. 1 om regionens opkrævning af betaling
 • § 50 a, stk. 4 om orientering om betalingen

Vejledninger

Vejledning nr. 9610 af 4. juli 2019 om opkrævning af betaling for akut og fortsat sygehusbehandling af visse personer uden bopæl i Danmark