Kommunen var berettiget til at give afslag på specialtandpleje til borger med psykiske udfordringer

Kommunens afslag på specialtandpleje til en borger, som ikke havde været ved tandlæge i mange år på grund af psykiske udfordringer, var berettiget. Borgeren havde ikke betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Tandlægeskræk samt behov for fuld narkose kan ikke i sig selv berettige til specialtandpleje.

Sagsnummer:

20SFP12

Offentliggørelsesdato:

24. februar 2020

Juridisk tema:

Specialtandpleje

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen tiltræder afgørelsen fra Kommune:

om afslag på specialtandpleje.

Det betyder, at du ikke var berettiget til specialtandpleje.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du fik afslag på specialtandpleje.

SAGSFREMSTILLING

Kommunen modtog den 3. marts 2018 en mail fra dig, hvori du ansøgte om specialtandpleje. Du oplyser i mailen, at du er førtidspensionist på grund af psykiske udfordringer. Du har angst for tandlæger, og du har andre psykiske udfordringer, som er årsagerne til, at du ikke har været ved tandlæge, siden du var i skoletandplejen.

Du oplyser videre, at det er urealistisk, at du kan benytte en almindelig praktiserende tandlæge, da hun har behov for at få fuld narkose, hvis en tandbehandling skal gennemføres.

Kommune bad dig efterfølgende om at udfylde et ansøgningsskema, hvor du om dit fysiske funktionsniveau blandt andet oplyste, at du kan gå uden hjælpemidler, og at du er i stand til at benytte taxa/liftbus. Videre oplyste du, at du ikke er fast sengeliggende, og at du hverken benytter kørestol eller har behov for hjælp eller hjælpemidler til forflytning. For så vidt angår dit psykiske funktionsniveau oplyste du, at du har en psykisk sygdom, men at du ikke lider af demenssygdom eller er psykisk udviklingshæmmet.

Vi har bemærket, at du i ansøgningsskemaet til kommunen har mulighed for at komme med uddybende bemærkninger, men at du ikke har benyttet denne mulighed. Det fremgår, at du har en psykisk sygdom, og at du ikke har nedsat fysiske funktionsniveau.

Kommunen gav dig den 8. maj 2018 afslag på specialtandpleje med den begrundelse, at skoletandplejen tidligere havde kunnet yde dig den nødvendige tandpleje. Kommunen lagde vægt på, at dårlig tandstatus på grund af manglende vedligeholdelse og tandbehandling ikke berettiger dig til specialtandpleje. Kommunen lagde også vægt på, at dit eventuelle behov for tandbehandling i fuld narkose kan tilbydes hos en alment praktiserende tandlæge.

I en mail af 13. maj 2018 gjorde du kommunen opmærksom på, at du undrede dig over kommunens begrundelse for afgørelsen. Du har i din barndom kunnet benytte skoletandplejen, fordi dine psykiske udfordringer først kom i dit voksenliv. Videre oplyste du i mailen, at din manglende vedligeholdelse og behandling af tænderne er en følge af dine psykiske problemer.

I et brev af 15. maj 2018 skrev kommunen til dig, at de havde modtaget din klage over afgørelsen om specialtandpleje. Kommunen oplyste hertil, at du kunne indgive din klage til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Videre oplyste kommunen, at personer, som principielt godt kan benytte de eksisterende tandplejetilbud, men som af sociale eller andre grunde – eksempelvis tandlægeangst - har valgt almindelige tandplejetilbud fra, ikke skønnes berettiget til specialtandpleje.

Du klagede til os den 24. maj 2018, hvor du oplyste, at du ikke har været ved tandlæge de sidste 24 år på grund af din angstproblematik, og at dine psykiske problemer er kommet i voksenlivet.

BEGRUNDELSE 

Reglerne om specialtandpleje

Sindslidende eller psykisk udviklingshæmmede m.fl. kan få specialtandpleje, hvis de ikke kan bruge de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen. Det er karakteristisk for målgruppen, at personerne ofte har behov for omfattende sygepleje- eller pædagogisk bistand. 

Tilbuddet om specialtandpleje gives dermed til personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Personerne har primært en psykisk funktionsnedsættelse, men ofte også fysiske tillægshandicaps.

Kommunen skal i sin vurdering lægge vægt på personens tandplejebehov, helbredstilstand og funktionsniveau. En afgørelse om specialtandpleje skal derfor tage udgangspunkt i borgerens aktuelle tilstand.

Det er derfor oftest nødvendigt at afholde en visitationssamtale og/eller udarbejde eller indhente en aktuel funktionsbeskrivelse for at afklare personens funktionsniveau.

Resultatet

Vi vurderer, at du på det foreliggende grundlag ikke opfylder kravene for at blive tilbudt specialtandpleje.

Vi har herved lagt vægt på,

 • at ansøgningsskemaet eller sagens øvrige dokumenter ikke indeholder oplysninger om, at du er sindslidende eller psykisk udviklingshæmmet, som gør, at du har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 
 • at ansøgningsskemaet eller sagens øvrige dokumenter ikke indeholder oplysninger om, at du har behov for sygepleje- eller pædagogisk bistand, hvilket er karakteristisk for personkredsen, som omfattes af specialtandplejetilbuddet. 
 • at sagens akter ikke indeholder oplysninger om, at du ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Din tandlægeskræk kan ikke i sig selv berettige dig til specialtandpleje, da der findes alment praktiserende tandlæger med speciale i patienter med tandlægeskræk.
 • at ønsket om tandbehandling i fuld narkose ikke i sig selv kan berettige dig til specialtandpleje, da tandbehandling i fuld narkose kan foretages hos nogle alment praktiserende tandlæger.
 • at manglende vedligeholdelse og tandbehandling i en lang årrække ikke berettiger til specialtandpleje.

Derfor tiltræder vi kommunens afgørelse af 8. maj 2018 om specialtandpleje.

Afsluttende bemærkninger

Vi skal bemærke, at kommunen i afgørelse af 8. maj 2018 ikke gav dig korrekt klagevejledning, idet du blev oplyst om, at afgørelsen ikke kunne indbringes for andre myndigheder. Vi er opmærksom på, at du efterfølgende fik vejledning om klageadgang.

Vi kan oplyse, at afgørelser der ikke giver den pågældende part fuldt ud medhold, skal være ledsaget af en vejledning om klageadgangen med angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved indgivelsen af klagen. Hvis der er fastsat en bestemt frist, for hvornår en sådan sag skal anlægges, skal der gives oplysninger herom.

Kommunen burde derfor i afgørelsen havde oplyst dig om, at du kunne klage til Styrelsen for Patientsikkerhed, som var klageinstans på tidspunktet for afgørelsen.

Vi kan oplyse, at korrekt klagevejledning i afgørelser efter den 1. juli 2018 er at henvise til, at klagen skal indgives digitalt til Styrelsen for Patientklager, inden for 4 uger efter modtagelsen af kommunens afgørelse. Klageskemaerne findes på www.borger.dk under ”Sundhed og sygdom” > ”Klage over sundhedsvæsenet” > ”Klage over brud på patientrettigheder” eller på www.stpk.dk.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 5, nr. 5, om specialtandpleje efter § 133 og § 134 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri 

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 133 om persongruppen, der kan tilbydes specialtandpleje

Bekendtgørelse nr. 1658 af 22. december 2017 om tandpleje, som ændret ved bekendtgørelse nr. 603 af 27. maj 2018:

 • § 12 om kommunens pligt til at tilbyde specialtandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl.
 • § 31 om fastsættelse af retningslinjer for omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje

Bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven:

 • ·§ 25 om klagevejledning

Vejledninger

Vejledning nr. 9700 af 6. august 2018 omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje:

 • Punkt 6.1 om personkreds
 • Punkt 6.2 om visitation