Hospital får kritik for forhøjet dosis adrenalin intravenøst

Hospital får kritik, da der på baggrund af mistanke om anafylaktisk shock blev administreret en for høj dosis adrenalin direkte i blodåren

Sagsnummer:

20SFP120

Offentliggørelsesdato:

4. december 2020

Speciale:

Kardiologi, Anæstesiologi/intensiv

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

 • , for behandlingen på Hjertemedicinsk Klinik den 12. juni 2018.

Der gives ikke kritik til:

, for behandlingen på Anæstesiologisk Afdeling.

Det betyder, at behandlingen på Hjertemedicinsk Klinik, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Hjertemedicinsk Klinik og Anæstesiologisk Afdeling, , den 12. juni 2018.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at der ikke blev foretaget en relevant og sundhedsfaglig forsvarlig behandling
 • at det ikke blev undersøgt, om var allergisk overfor penicillinen, inden den blev administreret direkte i blodet
 • at der blev administreret for meget adrenalin til , og at det blev foretaget på forkert vis
 • at instruksen vedrørende anafylaksi hos børn og voksne ikke var sundhedsfaglig forsvarlig.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 12. juni 2018 blev 68-årige tilset af Hjertemedicinsk Klinik på , under ophold i en anden afdeling, da hun havde forværring i sin kroniske lungesygdom, KOL. Hjertemedicinsk Klinik ordinerede penicillin, da der var mistanke om lungebetændelse.

Under indgiften af penicillin blev tiltagende dårlig, og Hjertemedicinsk Klinik vurderede, at der var tale om anafylaktisk shock. Hjertemedicinsk Klinik gav initialbehandling med adrenalin 0,5 mg intravenøst to gange. Herefter blev et akutteam tilkaldt fra Anæstesiologisk Afdeling. Det blev konstateret, at havde hjertestop, og hun blev behandlet for dette af Anæstesiologisk Afdeling.

blev derefter overflyttet til en anden afdeling. afgik ved døden den 26. juni 2018.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Hjertemedicinsk Klinik, , for behandlingen med penicillin.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at havde tegn på en lungebetændelse, som krævede behandling med antibiotika. Der var derfor sundhedsfaglig indikation for at ordinere penicillin i lav dosering, fire gange dagligt.
 • at det er sædvanlig praksis at undersøge i journalen, om der er medicinallergier, når en person indlægges for at undgå livstruende allergiske reaktioner, da særligt penicilliner kan udløse alvorlig allergi. En allergisk reaktion i form af anafylaktisk shock kan føre til lavt blodtryk og risiko for organsvigt og hjertestop. Der foretages sædvanligvis ikke særlige allergiundersøgelser inden behandling med penicillin, men der foretages observation, når medicinen gives.
 • at det var i overensstemmelse med normen at give penicillin, da der ikke var allergier i s sygehistorie, og da hun ikke selv oplyste om tidligere reaktioner ved indtagelse af penicillin. blev observeret, mens medicinen blev administreret, og behandlingen med penicillin ophørte straks, da der opstod symptomer, som kunne tyde på anafylaktisk shock.
 • at mængden af penicillin, der blev givet til , var relevant, og at der var tale om en lav dosis. Styrelsen kan dog oplyse, at dosismængden ikke er væsentlig i forhold til en alvorlig allergitilstand, da selv små mængder penicillin kan udløse en alvorlig allergisk reaktion.

Styrelsen vurderer dog, at der er grundlag for at kritisere Hjertemedicinsk Klinik, , for behandlingen med adrenalin.

 • at det var relevant at give adrenalin, da Hjertemedicinsk Klinik vurderede, at havde et anafylaktisk shock, da hun under indgiften fik hosteanfald og en strammende fornemmelse i halsen

 • at s instruks vedrørende anafylaksi hos børn og voksne var sundhedsfaglig forsvarlig og fulgte den nationale standardiserede behandling, også for så vidt angår dosis. Den sædvanlige behandling foreskriver behandling med en kombination af et antihistamin og en høj dosis binyrebarkhormon samt små doser adrenalin enten ind i musklen (intramuskulært) eller ind i blodåren (intravenøst).

 • at adrenalin skal gives i små doser til en person, der er vågen, da der er tale om et meget potent lægemiddel. Grundet stoffets kraftige virkning på sammentrækning af blodkarrene, kan det forårsage skade på kredsløbet, som i værste fald kan udløse blodpropper i hjerne eller hjerte eller hjertestop. Såfremt adrenalin administreres i musklen, kan der gives højere doser end ved indgift i blodåren, da virkningen gennem musklen er langsommere.

 • at Hjertemedicinsk Klinik administrerede en for høj dosis, da fik 0,5 mg to gange i løbet af 4 minutter, hvilket i alt var 1 mg adrenalin direkte i blodbanen over kort tid. Dette var en dosis, der kun burde gives til patienter med hjertestop og ikke til patienter med allergiske reaktioner. Ved en allergisk reaktion, som Hjertemedicinsk Klinik på behandlingstidspunktet vurderede, at havde, burde der være givet 0,1 mg per dosis i blodbanen eller en højere dosis ved indsprøjtning i musklen.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 12. juni 2018 på Hjertemedicinsk Klinik, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Anæstesiologisk Afdeling, , for behandlingen.

 • at Anæstesiologisk Afdeling blev tilkaldt, efter at havde fået 1 mg adrenalin. Hun havde iltmangel i blodkarrene, havde udsættende vejrtræning, kramper, og udviklede hjertestop.
 • at hjertestop behandles i henhold til en fastlagt algoritme, afhængigt af hvilken type hjertestop, der forekommer. I s tilfælde var der tale om et hjertestop udløst af et totalt stillestående hjerte, såkaldt asystoli.

Styrelsen kan oplyse, at der ved hjertestop altid skal gives hjertemassage, hjerterytmen skal vurderes, og patienten gives kunstig vejrtrækning med maske eller efter inkubation. Ved hjertestop udløst af et totalt stillestående hjerte gives adrenalininjektion med 1 mg intravenøst så hurtigt som muligt og derefter med 3-5 min mellemrum.

 • at Anæstesiologisk Afdeling relevant gav hjertestopbehandling med hjertemassage og ventilationshjælp efter intubation. Da den primære rytme var asystoli, blev der relevant foretaget behandling med indgift af adrenalin, 1 mg ad gangen.

 • at Anæstesiologisk Afdeling i alt gav 3 mg, før at havde fået genetableret sit kredsløb efter 10 minutter. Herefter blev hun overflyttet til en anden afdeling til videre behandling.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som den 12. juni 2018 på Anæstesiologisk Afdeling, , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed