Sygehus får kritik for at påbegynde behandling på ufuldstændigt grundlag

Sygehus får kritik for at udarbejde behandlingsplanen og påbegynde behandlingen af en patient, inden relevante prøveresultater forelå. Behandlingen blev således påbegyndt på et ufuldstændigt grundlag.

Sagsnummer:

20SFP123

Offentliggørelsesdato:

11. december 2020

Speciale:

Kræftsygdomme (onkologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

  • , for behandlingen på Onkologisk Afdeling fra den 9. maj til den 26. juni 2019.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Onkologisk Afdeling, , i perioden fra den 9. maj til den 26. juni 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke blev sundhedsfagligt forsvarligt og relevant behandlet.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 9. maj 2019 blev 68-årige undersøgt på Onkologisk Afdeling, . Hun var blevet henvist til behandling af udbredt lungekræft i højre lunge, som hun havde fået konstateret den 3. maj 2019. Det blev ved undersøgelsen besluttet, at hun skulle opstartes i behandling med Pembrolizumab.

Den 15. maj, den 5. juni og den 26. juni 2019 blev behandlet med Pembrolizumab mod sin lungekræft på Onkologisk Afdeling.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Onkologisk Afdeling, for den manglende inddragelse af EGF-receptorstatus.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at ikke blev relevant behandlet den 9. maj 2019, idet hun var henvist til behandling på grund af udbredt lungekræft af ikke-småcellet type, og at man ved undersøgelsen afventede svar på hendes EGF-receptorstatus, men alligevel henviste hende til pallierende behandling med Pembrolizumab på baggrund af en høj PD-L1. Dette var ikke i overensstemmelse med de kliniske retningslinjer fra Dansk Onkologisk Lungekræftsgruppe, idet der burde have været fulgt op på den manglende EGF-receptorstatus, før den endelige behandlingsplan blev fastlagt den 10. maj, og før behandlingen blev påbegyndt den 15. maj 2019. 

    Styrelsen kan hertil oplyse, at det fremgår af de kliniske retningslinjer fra Dansk Onkologisk Lungekræftsgruppe, at kendskab til EGF-receptorstatus har betydning for den samlende behandlingsplan, idet der ved kliniske betydelige mutationer anbefales førstevalgsbehandling med TKI-hæmmer. Det fremgår videre, at der anbefales behandling med Pembrolizumab ved høj PD-L1, hvis der ikke er mutationer.
  • at det fremgår af patologisvaret fra den 9. maj 2019, at vævsprøverne viste en klinisk relevant mutation i EGF-receptor, hvilket Onkologisk Afdeling først blev opmærksom på den 27. juni 2019, hvorfor resultatet vedrørende s EGF-receptorstatus ikke blev inddraget på relevant vis i behandlingen, og behandlingen derfor blev påbegyndt på et ufuldstændigt grundlag.

    Styrelsen kan hertil oplyse, at EGF-receptor er et overfladeprotein på normale celler. Ved visse kræftsygdomme, herunder ikke-småcellet lungekræft, kan receptoren forekomme i overskud på kræftcellerne, hvilket kan give anledning til en overdreven celledeling. Ved særlige mutationer i EGF-receptoren kan celledelingen blokeres ved behandling med en særlig type kræftmedicin, herunder særligt TKI-hæmmere.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 9. maj til den 26. juni 2019 på Onkologisk Afdeling, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed​