Sygehus får ikke kritik for ikke at opdage brystkræft ved screeningsmammografi, som viste normale forhold.

Radiologisk Afdeling får ikke kritik for ikke at rejse mistanke om brystkræft ved en screeningsmammografi, da det billeddiagnostiske materiale ikke viste tegn på brystkræft, og da spørgeskemaet var uden anmærkninger.

Sagsnummer:

20SFP126

Offentliggørelsesdato:

22. december 2020

Speciale:

Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives ikke kritik til:

  • , for behandlingen på radiologisk afdeling.

Det betyder, at der blev udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på radiologisk afdeling, , den 25. oktober 2016.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at en brystkræft blev overset på mammografiscreeningsbilleder foretaget den 25. oktober 2016.
  • at hun ikke blev udredt på relevant og tilstrækkelig vis, idet hun burde være blevet tilbudt yderligere undersøgelser som følge af karakteren af hendes brystvæv.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 25. oktober 2016 fik 61-årige foretaget en screeningsmammografi på radiologisk afdeling, .

Det fremgår af en udtalelse fra ledelsen ved Radiologisk afdeling, , at blev undersøgt ved en screeningsmammografi den 25. oktober 2016, der blev vurderet af to sundhedspersoner til at være normal. Der var ikke oplysninger på behandlingstidspunktet om, at der var kendte forandringer i brystet.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere radiologisk afdeling, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at fik udført screeningsmammografi den 25. oktober 2016 på radiologisk afdeling, , som led i den danske folkeundersøgelse for brystkræft, som omfatter alle kvinder i aldersgruppen 50-69 år. Screeningsundersøgelsen består af mammografibilleder samt et spørgeskema. Tilsammen skal disse undersøgelser danne baggrund for en vurdering af, hvorvidt der er mistanke om brystkræft og dermed behov for yderligere undersøgelser.
  • at det blev vurderet, at det billeddiagnostiske materiale ikke viste tegn på brystkræft. Ligeledes var spørgeskemaet uden anmærkninger, hvorfor det var relevant at vurdere, at undersøgelsen ikke havde givet mistanke om brystkræft.
  • at der ikke er indikation for, at en brystkræft blev overset ved undersøgelsen den 25. oktober 2016, idet en gennemgang af det billeddiagnostiske materiale fra undersøgelsen viser normale forhold uden mistanke om kræft.
  • at en kræftknude lettere overses i tæt kirtelvæv, og selvom en stor del af befolkningen har tæt kirtelvæv i brystet, er tilbuddet til danske kvinder udelukkende screeningsmammografi, jævnfør de kliniske retningslinjer for mammografiscreening fra 2007. Derfor diagnosticeres nogle kræftknuder først, når kvinden oplever symptomer fra brystet.
  • at blev undersøgt på relevant og tilstrækkelig vis, desuagtet hun havde forholdsvis tæt kirtelvæv, idet kvinder med tæt kirtelvæv ikke tilbydes yderligere undersøgelser ved screeningsmammografi, såfremt screeningsmammografien viser normale forhold i øvrigt, og idet undersøgelsen den 25. oktober 2016 ikke havde givet mistanke om brystkræft i forhold til mammografien og det udfyldte spørgeskema.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 25. oktober 2016 på radiologisk afdeling, , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed