Sygehus får kritik for at overse mistænkelige fund ved en screeningsmammografi

Sygehus får kritik for at overse mistænkelige fund og for ikke at foretage en relevant sammenligning med tidligere screeningsbilleder. Ved sammenligning med tre år gamle billeder var der på screeningsbillederne hævelse, hudfortykkelse og øget tæthed i brystvævet. Dette burde have ført til yderligere udredning.

Sagsnummer:

20SFP127

Offentliggørelsesdato:

6. januar 2021

Speciale:

Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Styrelsen for Patientsikkerhed finder grundlag for at kritisere for den behandling, som modtog i perioden fra den 9. til den 23. marts 2015.

Styrelsen for Patientsikkerhed tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

KLAGEN

Der er klaget over følgende:

  • At ikke modtog en korrekt behandling på radiologisk klinik, i perioden fra den 9. til den 23. marts 2015.

har blandt andet anført, at hun fik oplyst, at billederne fra hendes mammografi ikke viste tegn på kræft, men at hun senere fik konstateret brystkræft.

BEGRUNDELSE

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Indledende oplysninger

fik i oktober 2012 foretaget en mammografi på et andet hospital. I 2015 fik hun konstateret kræft i sit venstre bryst.

Begrundelse for afgørelsen af klagen

Den 9. marts 2015 fik 58-årige foretaget en mammografi på et andet hospital som led i den almindelige folkeundersøgelse for brystkræft. Mammografibillederne blev efterfølgende bedømt på .

Den 23. marts 2015 sendte et brev til , hvoraf det fremgik, at røntgenundersøgelsen af hendes bryster ikke viste tegn på kræft, men det var en god idé selv at undersøge brysterne med jævne mellemrum, og ved unormale eller anderledes fund i brysterne burde hun rette henvendelse til egen læge.

Det er efter en gennemgang af billedmaterialet fra den 9. marts 2015 styrelsens vurdering, at undersøgelsen viser, at der er tilkommet hævelse, hudfortykkelse og øget tæthed i venstre bryst i forhold til den tidligere mammografi fra oktober 2012, og tillige ses muligvis en lymfeknude i armhulen.

Styrelsen kan oplyse, at brystkræft ind i mellem kan vise sig som en betændelsestilstand, der kan give hævelse, hudfortykkelse og øget tæthed i brystet. Store lymfeknuder i armhulen kan også hindre væsketilbageløbet fra brystet, så der kommer hævelse.

Styrelsen kan videre oplyse, at mammografiscreening er en omfattende folkeundersøgelse, hvor billedmaterialet er meget stort, og der kalkuleres med et vist antal falsk negative vurderinger. Det er blandt andet derfor, at der er indført dobbelt granskning af billederne, så forhold, som eventuelt blev overset i første omgang, kan opdages efterfølgende. Der skal være en mistanke af en rimelig styrke, før man udsætter kvinderne for en ekstra udredning. 

Det er styrelsens vurdering, at der på baggrund af mammografien burde være opstået mistanke om brystkræft, da undersøgelsen tydeligt viste, at der var tilkommet hævelse, hudfortykkelse og øget tæthed i venstre bryst, og muligvis en lymfeknude i armhulen.

Det er videre styrelsens vurdering, at forandringerne havde en sådan udtalt karakter, at burde være indkaldt til yderligere undersøgelser vedrørende eventuel brystkræft.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 9. til den 23. marts 2015 på radiologisk klinik, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, som ændret ved lov nr. 656 af 8. juni 2016:

§ 1. Styrelsen for Patientsikkerhed, jf. §§ 11 og 12, behandler klager fra patienter over sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed og forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 4-9 med undtagelse af klager, hvor der i den øvrige lovgivning er foreskrevet en anden klageadgang. Styrelsen for Patientsikkerhed kan ikke behandle en klage efter 1. pkt., hvis den faglige virksomhed eller det forhold, klagen vedrører, helt eller delvis er omfattet af en klage efter § 2.

Stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerhed træffer i sager efter stk. 1 afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel, eller om sundhedsvæsenet har handlet i strid med sundhedslovens kapitel 4-9 og afsnit IV.