Praktiserende læge får ikke kritik får at henvise til ultralydsscanning og sidenhen henvise til kræftpakkeforløb

Praktiserende læge får ikke kritik for at henvise patienten til en ultralydsscanning på grund af en knude i brystet, som ikke forsvandt og for sidenhen at henvise patienten til kræftpakkeforløb, da knuden i patientens bryst ikke var entydigt godartet.

Sagsnummer:

20SFP129

Offentliggørelsesdato:

6. januar 2021

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Styrelsen for Patientklager finder ikke grundlag for at kritisere for den behandling, som modtog i perioden fra den 21. november 2016 til den 23. januar 2017.

Styrelsen for Patientklager tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

KLAGEN

Der er klaget over følgende:

  • At ikke modtog en korrekt behandling hos , i perioden fra den 21. november 2016 til den 23. januar 2017.

har blandt andet anført, at hun ikke blev behandlet tilstrækkeligt henset til en hævet lymfeknude under armen. har videre anført, at henvisningen til ultralydsscanningen ikke indeholdt tilstrækkelige oplysninger, og at hun burde have været henvist til et kræftpakkeforløb på et tidligere tidspunkt. har endeligt anført, at hun i februar 2017 fik konstateret brystkræft med spredning til lymfeknuderne.

BEGRUNDELSE

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Begrundelse for afgørelsen

Den 21. november 2016 kontaktede på 33 år , per e-mail, idet hun havde fundet en knude i sin venstre armhule dagen forinden. Hun oplyste, at den var øm, at hun var lidt bekymret, og at hun ønskede en tid.

Den 25. november 2016 blev tilset i . Det blev ved den objektive undersøgelse konstateret, at der var en 1 x 1 cm stor knude, der ikke var hård eller fikseret (adhærnet) til det omkringliggende væv. Knuden blev opfattet som en hævet lymfeknude, og ved undersøgelse af brystet fandtes intet unormalt. Der aftaltes ny kontakt, hvis knuden ikke forsvandt. 

Den 14. december 2016 oplyste telefonisk , at hun forsat havde en bule under venstre arm.

Den 22. december 2016 blev tilset i , hvor knuden blev beskrevet som en fedtknude eller forstørret lymfeknude. Der blev ved undersøgelse af brystet ikke fundet unormale forhold. Hun blev henvist til ultralydsscanning. Af henvisningsteksten fremgik, at der var tale om en mandelformet, ikke hård eller adhærent knude, cirka 1 x 1 cm i venstre armhule.

modtog den 10. januar 2017 svar på ultralydsundersøgelsen. Resultatet var ikke entydigt godartet, hvorfor skulle i videre udredning.

Den 12. januar 2017 blev tilset i , hvor hun fik foretaget blodprøver og fik en ny tid dagen efter.

Den 13. januar 2017 fik besked om svaret på ultralydsscanningen og blev undersøgt i armhulerne, halsen og brystet. Der blev konstateret en knude i brystet, som skønnedes at være en godartet bindevævsknude.

Den 16. januar 2017 blev henvist til et sygehus til et kræftpakkeforløb, men på grund af et IT-problem blev henvisningen først sendt den 17. januar 2017.

Den 23. januar 2017 kontaktede telefonisk , idet hun ikke havde modtaget en indkaldelse fra sygehuset.

Det fremgår, at telefonisk kontaktede den diagnostiske enhed og genfremsendte henvisningen den 25. januar 2017.

har i sin udtalelse blandt andet anført, at en øm forstørret knude kan skyldes en irritationstilstand, infektion eller sygdomstilstand, hvorfor blev undersøgt for infektionstegn/rødme, betændelsestilstande eller forstørrede kirtler. Da der ikke var kræftsuspekte forandringer i form af hårdhed eller sammenvoksninger, var der ikke klinisk baggrund for at mistænke brystkræft. blev den 17. januar 2017 orienteret om henvisningen til kræftpakkeforløbet, og at hun skulle kontakte , såfremt hun ikke modtog en indkaldelse efter otte dage. har videre anført, at henvisningen til kræftpakkeforløbet blev påbegyndt den 16. januar 2017, men at der skete et nedbrud af computeren denne dag, hvorfor det ikke var muligt at fremsende henvisningen. Den 17. januar 2017 blev dokumentet med henvisningen ikke gemt eller sendt, hvilket ikke blev opmærksom på.

Styrelsen kan oplyse, at hævede lymfeknuder er en meget hyppig og oftest forbigående tilstand, der kan skyldes infektion i et lokaliseret område eller generelt ved visse virusinfektioner. Karakteristisk er hævede lymfeknuder, der er forårsagede af infektion, ømme ved berøring, og hævelsen og ømheden svinder i løbet af uger, når infektionen er overstået. Uømme, hævede lymfeknuder kan være et symptom på kræftmetastaser. Karakteristisk for disse er, at de er fast fikserede til det omkringliggende væv og svære at afgrænse. Enhver lymfeknudesvulst, som vedvarer over 6 uger, bør henvises, hvis der ikke foreligger en klar og ufarlig årsag til svulsten, og forstørrede lymfeknuder uden kendt årsag bør undersøges ved vævsprøve.

Styrelsen kan videre oplyse, at der bør ske en henvisning til et kræftpakkeforløb, såfremt der er mistanke om nyopstået brystkræft, og når kriterierne for henvisning er opfyldt. Kriterierne for henvisning i disse tilfælde er blandt andet klinisk suspekte lymfeknuder i armhulen, der typisk er hård, irregulært afgrænset og fikseret til hud eller underliggende væv.

Det er styrelsens vurdering, at på relevant vis den 25. november 2016 tilrådede fornyet kontakt, såfremt knuden ikke forsvandt, idet oplyste, at knuden var øm, og idet der ved undersøgelsen ikke blev fundet noget unormalt.

Det er videre styrelsens vurdering, at på relevant vis henviste til ultralydsscanning den 22. december 2016, og at henvisningen blev udformet på tilstrækkelig vis. Der var ikke indikation for mammografi eller henvisning til et kræftpakkeforløb, idet knuden ikke blev beskrevet som hverken hård eller fikseret til hud eller til underliggende væv.

Det er endvidere styrelsens vurdering, at på relevant vis henviste til et kræftpakkeforløb den 17. januar 2017, idet der var fundet en knude i brystet og på baggrund af resultatet af ultralydsscanningen. 

Det er derudover styrelsens vurdering, at reagerede på tilstrækkelig og relevant vis, da klinikken blev opmærksom på, at henvisningen ikke var nået frem til sygehuset, idet telefonisk kontaktede sygehuset få dage efter samt genfremsendte henvisningen.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 21. november 2016 til den 23. januar 2017 i , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

§ 1. Styrelsen for Patientklager, jf. §§ 11 og 12, behandler klager fra patienter over sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed og forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 4-9 med undtagelse af klager, hvor der i den øvrige lovgivning er foreskrevet en anden klageadgang. Styrelsen for Patientklager kan ikke behandle en klage efter 1. pkt., hvis den faglige virksomhed eller det forhold, klagen vedrører, helt eller delvis er omfattet af en klage efter § 2.

Stk. 2. Styrelsen for Patientklager træffer i sager efter stk. 1 afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel, eller om sundhedsvæsenet har handlet i strid med sundhedslovens kapitel 4-9.