Sygehus får kritik for at foretage klinisk mammografi med kun én projektion ved mammografien

Sygehus får kritik for at foretage klinisk mammografi med kun én projektion ved mammografien. Der skal der tages mammografi i mindst to projektioner, da struktur i brystvæv kan overlejre hinanden.

Sagsnummer:

20SFP131

Offentliggørelsesdato:

7. januar 2021

Speciale:

Røntgen

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

 • Sygehus, for behandlingen radiologisk afdeling.

Det betyder, at der ikke blev udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på radiologisk afdeling, Sygehus, den 9. marts 2018.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke blev undersøgt på relevant og tilstrækkelig vis den 9. marts 2018.
 • at mammografibilleder ikke blev vurderet på relevant og tilstrækkelig vis, herunder at en kræftknude blev overset.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 9. marts 2018 var 34-årige til undersøgelse i form af en klinisk mammografi på radiologisk afdeling, Sygehus. Hun var kendt med genetisk disposition til brystkræft.

Det fremgår af klagen, at cirka 9 måneder efter undersøgelsen fik konstateret en kræftknude i højre bryst med spredning til lymfeknuder og lever.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere radiologisk afdeling, Sygehus for behandlingen

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at på relevant vis var indkaldt til en klinisk mammografi som følge af genetisk disposition til brystkræft.
 • at en klinisk mammografi består af en føleundersøgelse, røntgenbilleder af begge bryster, en ultralydsundersøgelse samt eventuelt yderligere undersøgelser, såfremt der er indikation derfor.
 • at det blev vurderet, at undersøgelsen af den 9. marts 2018 havde vist normale forhold.
 • at en gennemgang af billedmaterialet fra undersøgelsen den 9. marts 2018 har vist, at røntgenbillederne findes teknisk tilfredsstillende, samt uden tegn på mistænkelige symptomer.
 • at røntgenundersøgelsen af kun består af 1 billede af hvert bryst, og dermed kun fremstiller brystvævet i 1 projektion. Der er ikke i materialet anført nogen årsag til, at undersøgelsen kun består af i alt 2 røntgenbilleder.
 • at strukturerne i brystvævet i én projektion kan overlejre hinanden og maskere en ondartet forandring, som kun afslører sig i en anden projektion, hvorfor der sædvanligvis foretages røntgenbilleder, som fremstiller brystvævet i mindst 2 projektioner, i alt 4 billeder.
 • at den kliniske mammografi som fik foretaget den 9. marts 2018 ikke blev udført på relevant og tilstrækkelig vis, idet røntgenundersøgelsen kun blev udført med billeder i 1 projektion af hvert bryst, hvilket ikke er i overensstemmelse med de nationale retningslinjer.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 9. marts 2018 på radiologisk afdeling, Sygehus, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed