Sygehus får ikke kritik for at foretage ultralydsscanning og føleundersøgelse af 26-årig patient, da mammografiundersøgelse ikke er en standardundersøgelse ved patienter under 30 år

Sygehus får ikke kritik for at foretage ultralydsscanning og føleundersøgelse af 26-årig patient, da ultralydsscanningen ikke viste suspekte forhold, da føleundersøgelsen ikke viste knuder, og da mammografiundersøgelse ikke er en standardundersøgelse ved patienter under 30 år.

Sagsnummer:

20SFP133

Offentliggørelsesdato:

7. januar 2021

Speciale:

Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives ikke kritik til:

  • , for behandlingen på radiologisk afd.

Det betyder, at der blev udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på radiologisk afdeling, , den 31. maj 2017.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke blev tilstrækkeligt undersøgt, idet en kræftknude ikke blev opdaget, ligesom hun efterfølgende fik konstateret brystkræft.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 31. maj 2017 fik 26-årige foretaget en ultralydsundersøgelse af sit højre og venstre bryst på radiologisk afdeling, , hvortil hun var blevet henvist fra sin praktiserende læge til rutinekontrol. Hun var kendt med BRCA2-genmutation, og hendes søster havde fået brystkræft som 32-årig. Det blev på baggrund af en føleundersøgelse og ultralydsundersøgelsen vurderet, at der var normale forhold, hvilket blev informeret om, og det blev besluttet, at hun skulle påbegynde et årligt kontrolforløb, idet der havde været kræftsygdom i hendes nærmeste familie.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket udledes af autorisationslovens § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen kan oplyse, at man i forbindelse med en rutinekontrol kan undlade at lade udføre en mammografi og alene foretage en føleundersøgelse og en ultralydsundersøgelse af bryster og armhuler. Selv ved omhyggeligt udførte undersøgelser er der dog en risiko for, at en mindre kræftknude overses. En kræftknude i et bryst har dertil et meget uforudsigeligt forløb. Nogle kræftknuder kan i perioder vokse meget hurtigt, særligt hos yngre kvinder. Andre kræftknuder i brystet kan vokse meget langsomt, og i perioder slet ikke.

Styrelsen kan hertil oplyse, at BRCA2-genmutation giver en stærkt øget risiko for at udvikle brystkræft, og at kvinder med denne øgede risiko fra 30 års-alderen forebyggende tilbydes en klinisk mammografi. Dette tilbydes dog ikke til de samme kvinder, der er under 30 år, hvilket kan skyldes, at brystkræft sjældent ses hos kvinder under 30 år, selv hvis der er en øget genetisk risiko herfor.

Styrelsen kan endelig oplyse, at gængse undersøgelsesmetoder, herunder mammografi og ultralydsscanning, ikke anses for velegnede til at påvise brystkræft hos meget unge kvinder. Dertil er der mistanke om, at røntgenstrålingen i sig selv kan være kræftfremkaldende. Ultralydsundersøgelse giver i modsætning til mammografi ingen røntgenstråling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere radiologisk afdeling, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at relevant blev undersøgt med føle- og ultralydsundersøgelse, og at der ikke var indikation for at udføre yderligere undersøgelse, og at der generelt er en risiko for, at en mindre kræftknude ikke opdages ved ultralyds- og føleundersøgelse.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden den 31. maj 2017 på radiologisk afdeling, , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

  • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed