Sygehus får ikke kritik for at udrede hudforandringer ved bryst med klinisk mammografi

Sygehus får ikke kritik for at udrede en patient med hudforandringer på bryst efter tidligere brystbevarende operation med strålebehandling med klinisk mammografi og MR-scanning. Klinisk mammografi er korrekt diagnostisk udredning til undersøgelse af hudforandringer.

Sagsnummer:

20SFP134

Offentliggørelsesdato:

7. januar 2021

Speciale:

Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives ikke kritik til:

  • , for behandlingen på Radiologisk Afdeling.

Det betyder, at der blev udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Radiologisk Afdeling, , i perioden fra den 2. oktober 2017 til den 12. januar 2018.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at hun ikke blev undersøgt på tilstrækkelig vis.
  • at det ikke var sundhedsfagligt forsvarligt, at hun ikke blev henvist til yderligere udredning på et tidligere tidspunkt.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

var kendt med reumatoid artrit og var i 2012 blevet lumpektomeret i venstre bryst på grund af brystkræft og havde efterfølgende fået stråleterapi.

I perioden fra den 2. oktober 2017 til den 12. januar 2018 var 69-årige tilknyttet Radiologisk Afdeling, , hvor hun fik foretaget en mammografiundersøgelse, en undersøgelse af brystet og aksiller, en ultralydsundersøgelse af venstre bryst og aksil samt en MR-scanning af brystet.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket udledes af autorisationslovens § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Radiologisk Afdeling, , for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at på relevant vis blev undersøgt med klinisk mammografi den 2. oktober 2017. Ved mammografien blev der fundet postoperative forandringer og følger efter strålebehandling uden tegn på patologiske forandringer og uden tegn på recidiv.
  • at der på baggrund af mammografiundersøgelsen samt på baggrund af, at havde mærket tiltagende hudforandringer på venstre bryst, blev foretaget en ultralydsscanning den 2. november 2017, som ikke viste suspekte forandringer.
  • at i forbindelse med ultralydsscanningen den 2. november 2017 på relevant vis blev anbefalet at få foretaget en klinisk kontrol hos sin praktiserende læge.
  • at der ved undersøgelserne af den 2. oktober 2017 og af den 2. november 2017 hverken fandtes tegn på patologiske forandringer eller på Pagets sygdom, og at der ikke forelå mistanke om sygdom, som krævede kirurgisk behandling.
  • at Radiologisk Afdeling ikke har mulighed for at henvise patienter videre i systemet. Ved mistanke om sygdom, som kræver kirurgisk behandling, kan mammakirurgisk regi dog kontaktes direkte.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 2. oktober 2017 til den 12. januar 2018 på Radiologisk Afdeling, , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

  • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed