Sygehus får ikke kritik for at foretage klinisk mammografi af en patient med tiltagende forkalkninger

Sygehus får ikke kritik for at foretage klinisk mammografi af en patient med tiltagende forkalkninger, da klinisk mammografi er hjørnestenen i udredning af patienter med mikroforkalkninger.

Sagsnummer:

20SFP137

Offentliggørelsesdato:

7. januar 2021

Speciale:

Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Styrelsen for Patientklager finder ikke grundlag for at kritisere Sygehus for den behandling, som modtog den 1. marts 2016.

Styrelsen for Patientklager tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

KLAGEN

Der er klaget over følgende:

  • At ikke modtog en korrekt behandling på radiologisk afdeling, Sygehus, den 1. marts 2016.

har blandt andet anført, at en opfølgende ultralydsundersøgelse med vævsprøver ikke blev foretaget på relevant vis, samt at der ikke blev lagt en tilstrækkelig opfølgningsplan. har videre anført, at hun senere fik konstateret brystkræft.

BEGRUNDELSE

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 1. marts 2016 mødte 58-årige på radiologisk afdeling, Sygehus, med henblik på opfølgning efter, at en mammografi-screening en måned tidligere havde påvist små mikro-forkalkninger i et lille område på højre bryst. Mammografien havde i øvrigt været normal uden tegn på brystkræft.

fik foretaget en objektiv undersøgelse af brysterne, der viste symmetriske bryster uden forandringer ved hud eller brystvorter. Ved en føleundersøgelse af brystet var der intet unormalt at mærke, ligesom der ikke var unormale lymfeknuder i armhulen.

fik herefter foretaget en ultralydsundersøgelse af brystet og armhulen, som viste upåfaldende forhold overalt uden tegn på noget unormalt.

Herefter fik taget vævsprøver på højre side fra det område, hvor der tidligere var påvist mikro-forkalkninger. Det blev noteret, at der blev observeret forkalkninger i vævsprøven.

fik desuden foretaget en røntgenundersøgelse af brystkassen, som viste normale forhold.

Det fremgår af en udtalelse fra radiologisk afdeling, Sygehus, at en undersøgelse af vævsprøverne viste forkalkninger men ingen ondartethed. Det blev derfor besluttet, at ikke skulle udredes videre.

Styrelsen kan oplyse, at mikro-forkalkninger kan være tegn på brystkræft eller forstadier til brystkræft, men der kan også være tale om helt godartede forandringer. Dette kan ikke afgøres på en mammografi alene, hvorfor der sædvanligvis indkaldes til yderligere undersøgelser. Disse undersøgelser kan eksempelvis være en føleundersøgelse af brystet for at tjekke for knuder i brystet og en ultralydsundersøgelse for at sikre, at der ikke er noget unormalt. Derudover udtages der ofte en røntgenvejledt vævsprøve fra det pågældende område til nærmere undersøgelse for at udelukke, at forkalkningen er forstadier til brystkræft. Såfremt der ikke påvises forstadier til brystkræft, afsluttes patienten sædvanligvis uden yderligere opfølgning.

Det er styrelsens vurdering, at på relevant vis blev indkaldt til yderligere undersøgelse den 1. marts 2016, da der ved mammografi-screeningen en måned forinden var fundet mikro-forkalkninger i højre bryst.

Det er videre styrelsens vurdering, at blev undersøgt på relevant og tilstrækkelig vis, idet der ved en føleundersøgelse ikke blev konstateret knuder i brystet, ligesom en ultralydsundersøgelse ikke viste noget unormalt. Derudover blev der relevant udtaget vævsprøver fra området med forkalkninger, som blev sendt til nærmere undersøgelse for at udelukke forstadier til brystkræft.

Det er desuden styrelsens vurdering, at der blev udtaget tilstrækkeligt vævsmateriale, idet materialet udgjorde i alt 65 mm, og idet vævsprøverne blev isoleret røntgenundersøgt, hvor der blev fundet forkalkninger i vævsprøven, hvorfor vævsprøven var repræsentativ for det pågældende område.

Det er endvidere styrelsens vurdering, at der blev lagt en tilstrækkelig opfølgningsplan for , idet vævsprøverne ikke viste tegn på brystkræft eller anden sygdom, hvorfor det var sundhedsfagligt forsvarligt ikke at indkalde hende til yderligere undersøgelser eller anden opfølgning, men blot lade hende fortsætte i det sædvanlige screeningsprogram med en mammografi to år senere.

Det er endelig styrelsens vurdering, at den omstændighed, at efterfølgende fik konstateret brystkræft, ikke er ensbetydende med, at der blev begået fejl ved behandlingen.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 1. marts 2016 på radiologisk afdeling, Sygehus, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

§ 1. Styrelsen for Patientklager, jf. §§ 11 og 12, behandler klager fra patienter over sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed og forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 4-9 med undtagelse af klager, hvor der i den øvrige lovgivning er foreskrevet en anden klageadgang. Styrelsen for Patientklager kan ikke behandle en klage efter 1. pkt., hvis den faglige virksomhed eller det forhold, klagen vedrører, helt eller delvis er omfattet af en klage efter § 2.

Stk. 2. Styrelsen for Patientklager træffer i sager efter stk. 1 afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel, eller om sundhedsvæsenet har handlet i strid med sundhedslovens kapitel 4-9.