Sygehus får ikke kritik for ikke at tage biopsi ved en klinisk mammografi, da der ikke var tegn på kræft

Sygehus får ikke kritik for ikke at tage en biopsi ved en klinisk mammografi, da ultralydsscanningen viste cyster, da der ikke var tegn på kræft, og da der sås lille område med mikroforkalkninger af godartet, uspecifik form.

Sagsnummer:

20SFP138

Offentliggørelsesdato:

7. januar 2021

Speciale:

Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Styrelsen for Patientklager finder ikke grundlag for at kritisere Sygehus for den behandling, som modtog den 10. november 2014.

Styrelsen for Patientklager tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

KLAGEN

Der er klaget over følgende:

  • At ikke modtog en korrekt behandling på radiologisk afdeling, Sygehus, den 10. november 2014.

har blandt andet anført, at hun i forbindelse med en mammografi fik besked om, at hun havde vandcyster i sit venstre bryst, men at hun på et senere tidspunkt fik konstateret en stor knude.

BEGRUNDELSE

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 10. november 2014 fik 47-årige foretaget en mammografi og en ultralydsundersøgelse af sine bryster på radiologisk afdeling, Sygehus. Hun var henvist med en indikation på, at venstre bryst var større end det højre bryst, og at der var øget fylde og uregelmæssigt væv på ydersiden af det venstre bryst. Ved den objektive undersøgelse af begge bryster blev der mærket en ujævn og lidt hård flade, specielt på ydersiden af venstre bryst. Det blev noteret, at der ikke var nogen mærkbare lymfeknuder i begge armhuler. Det blev videre noteret, at mammografien ikke viste tegn på knuder, men at der især centralt og lateralt i venstre bryst var forkalkninger. Endvidere blev det noteret, at ultralydsundersøgelsen viste flere cystiske forandringer (væskeansamlinger), hvoraf den største forandring på 18 mm fandtes tæt på brystvorten. Der blev fundet flere mindre cystiske forandringer i den øvre del af venstre bryst på op til 10 mm.

Det blev vurderet, at havde tæt vævsstruktur med rigeligt kirtelvæv og bindevæv med større eller mindre væskeansamlinger.

Styrelsen kan hertil oplyse, at tæt vævsstruktur med rigeligt kirtelvæv og bindevæv med større eller mindre væskeansamlinger er et almindeligt fund som en variant af brysternes vævsstruktur med godartet udseende.   

Radiologisk afdeling har til sagen anført, at man på billederne fra mammografien den 10. november 2014 kan se små forkalkninger, men at de har et uspecifikt udseende og er svære at se. Det er videre anført, at ultralydsundersøgelsen påviste cyster, men at der ikke var tegn på andre forandringer.

Styrelsen har til brug for sagens vurdering indhentet sagens billedmateriale, og det er på baggrund heraf styrelsens vurdering, at mammografibillederne på begge sider viser tæt kirtelvæv, men at der i øvrigt ikke ses tegn på knuder i kirtelvævet. Det er videre styrelsens vurdering, at der ses forkalkninger i kirtelvævet, især på venstre side, der er spredtliggende og med en ukarakteristisk, godartet form.

Styrelsen kan oplyse, at mikroforkalkninger kan markere områder med ondartethed, men at områderne i så fald typisk vil ligge i klynger og have en uregelmæssig form (polymorfi).

Styrelsen har til brug for sagens vurdering også vurderet ultralydsskanningen, der viser tæt væv med væskeansamlinger, hvilket er at betragte som godartede fund.

Det er styrelsens vurdering, at modtog en relevant og tilstrækkeligt behandling, idet de udførte undersøgelser den 10. november 2014 blev tolket korrekt som værende med godartede fund.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 10. november 2014 på radiologisk afdeling, Sygehus, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

§ 1. Styrelsen for Patientklager, jf. §§ 11 og 12, behandler klager fra patienter over sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed og forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 4-9 med undtagelse af klager, hvor der i den øvrige lovgivning er foreskrevet en anden klageadgang. Styrelsen for Patientklager kan ikke behandle en klage efter 1. pkt., hvis den faglige virksomhed eller det forhold, klagen vedrører, helt eller delvis er omfattet af en klage efter § 2.

Stk. 2. Styrelsen for Patientklager træffer i sager efter stk. 1 afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel, eller om sundhedsvæsenet har handlet i strid med sundhedslovens kapitel 4-9.