Sygehus får kritik for ikke at foretage ultralydsundersøgelse og objektiv undersøgelse af en patient med en knude i brystet

Sygehus burde have foretaget ultralydsscanning og objektiv undersøgelse med føleundersøgelse af en patient, som havde mærket en knude i det ene bryst. Undersøgelsen var ikke i overensstemmelse med de nationale retningslinjer for udredning af følt knude i brystet.

Sagsnummer:

20SFP139

Offentliggørelsesdato:

1. januar 0001

Speciale:

Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

  • Sygehus, for behandlingen på Radiologisk Afdeling den 13. januar 2016

Det betyder, at der ikke blev udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Radiologisk Afdeling, Sygehus den 13. januar 2016.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at en undersøgelse for brystkræft ikke var i overensstemmelse med de nationale retningslinjer.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

på 72 år fik den 13. januar 2016 foretaget en mammografi på Radiologisk Afdeling, Sygehus, Hun var blevet henvist til undersøgelsen af egen læge, da hun gennem de seneste 2 til 3 måneder selv havde kunnet mærke en mindre knude i brystet, som var blevet genfundet ved en undersøgelse af egen læge. Der blev ikke fundet tegn på kræft ved mammografien.

fik efterfølgende konstateret brystkræft i 2018.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Radiologisk Afdeling, Sygehus for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at undersøgelsen af den 13. januar 2016 ikke blev udført i overensstemmelse med de nationale retningslinjer, henset til at hun blev henvist på baggrund af fund af en knude i det ene bryst, hvorfor en mammografi ikke var tilstrækkelig.  Det følger af de nationale retningslinjer, at patienter med enhver nytilkommen følbar knude skal have foretaget en såkaldt tripletest med en mammografi, en føleundersøgelse samt en ultralydsskanning.

    Styrelsen kan uddybende oplyse, at dette skyldes, at følbare knuder ikke altid er synlige på mammografibilleder, men kan genfindes ved en eller flere af de øvrige undersøgelser.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 13. januar 2016 på Radiologisk Afdeling, Sygehus, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed