Sygehus får ikke kritik for at udrede 20-årig patient med ultralydsscanning

Sygehus foretog relevant en ultralydsscanning af en 20-årig patient, som havde en 4 cm udfyldning under den ene brystvorte. Der var ingen hudforandringer eller sekretion fra brystvorten. Kvinder under 30 år udredes primært med ultralydsscanning.

Sagsnummer:

20SFP140

Offentliggørelsesdato:

7. januar 2021

Speciale:

Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Styrelsen for Patientklager finder ikke grundlag for at kritisere Sygehus for den behandling, som modtog den 11. juli 2016.

Styrelsen for Patientklager tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

KLAGEN

Der er klaget over følgende:

  • At ikke modtog en korrekt behandling på radiologisk afdeling, Sygehus, den 11. juli 2016.

har anført, at det blev overset, at hun havde brystkræft, idet der burde have været udtaget en biopsi af knuden.

BEGRUNDELSE

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Indledende oplysninger

blev i slutningen af juni 2016 tilset hos egen læge, idet hun havde mærket en knude i venstre bryst. Der blev ved gennemføling konstateret en udfyldning på omkring 4 cm lige under brystvorten. Der var formentlig tale om godartet fund i form af en væskeansamling, ligesom der ikke var fund af hudforandringer. Hun blev henvist til sygehusregi.

Begrundelse for afgørelse

Den 11. juli 2016 fik 20-årige foretaget en ultralydsscanning af venstre bryst på radiologisk afdeling, Sygehus. Hun havde mærket en lille knude tæt ved venstre brystvorte. Det blev ved den objektive undersøgelse noteret, at der kunne mærkes noget, der formentligt var tæt kirtelvæv eller udvidede mælkegange. Der var ikke forandringer i brystet i øvrigt, ligesom der ikke var sekret fra brystvorterne.

Ultralydsscanningen blev beskrevet med godartede fund i form af forandringer, der var forenelige med fibroadenomatose svarende til området, hvor der blev mærket kirtelvæv. Der var ingen solide eller cystiske fokale forandringer, ingen udvidede mælkegange, og der sås kirtelvæv, der hvor knuden kunne mærkes. Der var ingen forandringer i armhulerne.

Det fremgår af en udtalelse fra radiologisk afdeling, at ultralydsscanningen ikke havde vist noget suspekt. Det fremgår videre af udtalelsen, at det er almindelig praksis, at patienter under 25 år undersøges med ultralyd og ikke med mammografi, såfremt ultralyd og objektiv undersøgelse ikke påviser suspekte forandringer. Fund af knuder ved gennemføling hos kvinder under 25 år undersøges ikke rutinemæssigt med biopsi.

har blandt andet oplyst, at knuden bulede ud og trak i brystvorten.

Ved afgørelsen af sagen har styrelsen lagt vægt på oplysningerne i journalen, der generelt tillægges stor bevisværdi. Dette skyldes, at journalnotater bliver skrevet i umiddelbar tilknytning til behandlingen og således på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er klaget over behandlingen. Der kan dog være tilfælde, hvor styrelsen efter en konkret bevisafvejning finder, at det er overvejende sandsynligt, at oplysningerne i journalen ikke kan være korrekte. Dette har dog ikke været tilfældet i denne sag.

Styrelsen har desuden ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da styrelsen træffer afgørelse på skriftligt grundlag, og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

Styrelsen finder herefter ikke grundlag for at fastslå, at knuden bulede ud og trak i brystvorten på undersøgelsestidspunktet.

Styrelsen kan oplyse, at fibroadenomatose er knude i brystets støttevæv kaldet bindevæv. Det er ikke selve kirtelvævet, men det væv, der ligger omkring kirtlerne, der danner knuden, og derfor er der ikke en øget risiko for, at der udvikles kræft. Knuden ses hyppigst hos unge kvinder op til 35 års alderen.

Styrelsen kan videre oplyse, at brystkræft forekommer sjældent hos unge kvinder under 30 år. Der er tale om cirka 1 procent, hvilket er omkring 40 tilfælde årligt. Heraf er de fleste kvinder over 25 år. Brystkræft hos 20-årige er meget sjældent, måske 1-2 per år.

Styrelsen kan endvidere oplyse, at mammografi generelt ikke anvendes hos kvinder under 25-30 år, idet kirtelstrukturen i denne aldersgruppe er så tæt, at man ikke kan påvise en knude i det tætte væv.

Styrelsen kan endelig oplyse, at ultralydsscanning for størstedelen er en dynamisk undersøgelse såkaldt live-optagelse, hvor man vurderer vævet ved at bevæge scanneren i forskellige vinkler hen over vævet. Der tages få billeder og oftest af de abnorme fund og ikke af normalt væv.

Styrelsen har til brug for vurdering af sagen gennemset ultralydsscanningsbillederne. Det er styrelsens opfattelse, at billederne ikke viser ondartede udseende forandringer, ligesom asymmetrien i vævets udseende på højre og venstre side kan tilskrives uspecifikke forandringer, der kan skyldes varierende tæthed af kirtelvævet.

Det er herefter styrelsens vurdering, at modtog relevant behandling på radiologisk afdeling, ligesom der ikke var fund, der gav anledning til at supplere undersøgelsen med en mammografi eller en MR-scanning.

Styrelsen har ved vurderingen lagt vægt på, at der blev foretaget en objektiv undersøgelse, hvor området med knuden mærkedes som tæt kirtelvæv, hvilket er en variant af normal kirtel-struktur. Videre blev undersøgelsen supplereret med en ultralydsscanning, der ligeledes under-støttede, at der var tale om godartede forandringer. Der fremkom i øvrigt ikke oplysninger ved konsultationen, der kunne have givet anledning til yderligere undersøgelse, herunder en biopsi-udtagning.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 11. juli 2016 på radiologisk afdeling, Sygehus, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

§ 1. Styrelsen for Patientklager, jf. §§ 11 og 12, behandler klager fra patienter over sundhedsvæsenets sund-hedsfaglige virksomhed og forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 4-9 med undtagelse af klager, hvor der i den øvrige lovgivning er foreskrevet en anden klageadgang. Styrelsen for Patientklager kan ikke behandle en klage efter 1. pkt., hvis den faglige virksomhed eller det forhold, klagen vedrører, helt eller delvis er omfattet af en klage efter § 2.
Stk. 2. Styrelsen for Patientklager træffer i sager efter stk. 1 afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virk-somhed har været kritisabel, eller om sundhedsvæsenet har handlet i strid med sundhedslovens kapitel 4-9.