Kommunen var berettiget til at give afslag til omsorgstandpleje til borger med tourette og OCD

Kommunens afslag var berettiget, da borgerens psykiske funktionsnedsættelse ikke var til hinder for at benytte en almindelige praktiserende tandlæge, som kunne tilbyde narkose og tandkirurgi.

Sagsnummer:

20SFP15

Offentliggørelsesdato:

24. februar 2020

Juridisk tema:

Omsorgstandpleje

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen tiltræder afgørelsen fra Kommune:

 • om afslag på specialtandpleje.

Det betyder, at du ikke var berettiget til specialtandpleje.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du fik afslag på specialtandpleje.

SAGSFREMSTILLING

Kommunen modtog den 26. september 2018 din ansøgning om specialtandpleje. Det fremgår blandt andet af din ansøgning, at du lider af OCD og Tourette Syndrom, som forværres i stressede situationer. Du oplyser, at du på grund af dine diagnoser har svært ved at få udført tandbehandlinger på grund af tics og din tendens til svære panikangstanfald, hvor du pludselig kan blive svimmel og besvime. Du oplyser også, at du har røget cannabis de seneste år, men at du i dag er clean. Dette har dog medført, at du ikke længere har mulighed for at berolige din Tourette, hvorfor du ønsker at blive tilknyttet specialtandplejen. Du lider derudover af rygsøjlegigt, hvilket du modtager biologisk medicin for. Du oplyser hertil, at du som følge af din gigt har udfordringer ved at ligge i en tandlægestol.

Du oplyser endelig, at du i en periode på 10 år ikke har været ved tandlægen, og at du i løbet af de seneste to år kun har været ved tandlæge to gange, hvoraf den ene gang var under påvirkning af cannabis.

Det fremgår af ansøgningen, at den tandlægefaglige baggrund for din ansøgning er, at du har en vandret visdomstand i højre side af undermunden, der skal opereres ud, og at dette skal gøres i fuld narkose som følge af dine diagnoser.

Det fremgår af oplysningerne fra kommunens visitationssamtale den 6. november 2018, at du har brug for hjælp til at fastholde en daglig struktur, og at du er bevilget bostøtte, som dog ikke fungerer godt. Det fremgår videre, at du var ved Tandlægerne den 24. oktober 2018 med henblik på at få taget et panoramarøntgenbillede. Det blev i den forbindelse oplyst, at det endnu ikke var nødvendigt at operere din tand ud, da den ikke generer dig.

Du oplyste også ved visitationssamtalen, at du som følge af din OCD passer godt på dine tænder, og at du for nuværende ikke har et tandlægefagligt behandlingsbehov. Du oplyste videre, at du er bange for at blive angst ved tandlægen, og at forudsigelighed er vigtigt for dig.

Det fremgår af visitationsbeskrivelsen, at specialtandplejen bruger almindelige tandlægestole, men at du er oplyst om, at dine udfordringer grundet rygsøjlegigt kan afhjælpes med tæpper eller andre ting, hvis det kan gøre, at du bedre kan ligge i stolen.

Det fremgår videre af visitationsbeskrivelsen, at din tidligere tandlæge har udtalt, at det ikke er muligt at behandle dig der, da klinikken ikke tilbyder narkose. Det fremgår hertil, at kommunen den 6. november 2018 kontaktede Tandlægerne , som oplyste, at de kunne behandle dig, da de tilbyder narkose, og i øvrigt har en kirurg, der kan udføre operationen, når det bliver nødvendigt.

Kommunen gav dig den 27. november 2018 afslag på specialtandpleje.

Du skriver blandt andet i klagen, at du i forbindelse med dit andet besøg ved tandlægen alene fik foretaget et panoramarøntgenbillede, hvor du flere gange var ved at besvime grundet din tendens til panikangstanfald. Dette har medført, at du nu er endnu mere skræmt for at komme til tandlægen.

Du skriver også, at dine mange problemstillinger gør det umuligt for dig at komme til tandlæge uden at ende i et panikangstsanfald eller få touretteudbrud. Dette vil både kunne ske i venteværelset eller under behandlingen, hvorfor det er vigtigt for dig at være i trygge rammer uden for mange mennesker, hvor der samtidig er forståelse for dine udfordringer.

BEGRUNDELSE 

Reglerne om specialtandpleje

Sindslidende eller psykisk udviklingshæmmede kan få specialtandpleje, hvis de ikke kan bruge de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen. Det er karakteristisk for målgruppen, at personerne ofte har behov for omfattende sygepleje- eller pædagogisk bistand. 

Tilbuddet om specialtandpleje gives dermed til personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Personerne har primært en psykisk funktionsnedsættelse, men ofte også fysiske tillægshandicaps.

Kommunen skal i sin vurdering lægge vægt på personens tandplejebehov, helbredstilstand og funktionsniveau. En afgørelse om specialtandpleje skal derfor tage udgangspunkt i borgerens aktuelle tilstand.

Det er derfor oftest nødvendigt at afholde en visitationssamtale og/eller udarbejde eller indhente en aktuel funktionsbeskrivelse for at afklare personens funktionsniveau.

Resultat

Vi vurderer, at du ikke opfylder kravene for at blive tilbudt specialtandpleje.

Vi har herved lagt vægt på,

 • at sagens akter ikke indeholder oplysninger om, at du som følge af din psykiske funktionsnedsættelse ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i praksissektoren. 
 • at dit behov for behandling i narkose som følge af dine Tourette udbrud og dine panikangstanfald kan imødekommes hos en almindelig praktiserende tandlæge, som tilbyde behandling i narkose, eksempelvis hos Tandlægerne
 • at du efter det oplyste ikke har et aktuelt tandlægefagligt behandlingsbehov, ligesom der på tidspunktet for kommunens afgørelse ikke var behov for at operere den pågældende visdomstand ud, idet tanden ikke generede dig.

Derfor tiltræder vi kommunens afgørelse af 27. november 2018 om specialtandpleje.

Afsluttende bemærkninger

Vi gør opmærksom på, at det forhold, at du har fået afslag på at blive visiteret til specialtandpleje ikke afskærer dig fra at ansøge kommunen på ny eksempelvis som følge af en forværring af din tilstand.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 5, nr. 5, om specialtandpleje efter § 133 og § 134 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 133 om persongruppen, der kan tilbydes specialtandpleje

Bekendtgørelse nr. 1658 af 22. december 2017 om tandpleje, som ændret ved bekendtgørelse nr. 603 af 27. maj 2018:

 • ·§ 12 om kommunens pligt til at tilbyde specialtandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl.
 • ·§ 31 om fastsættelse af retningslinjer for omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje

Vejledninger

Vejledning nr. 9700 af 6. august 2018 om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje mv.

 • Punkt 6.1 om personkreds
 • Punkt 3.2 om henvisning og visitation
 • Punkt 6.3 om opgavevaretagelse og kompetencer
 • Punkt 6.4 om organisation af tandplejetilbuddet