Ikke kritik for ikke at have henvist til røntgenundersøgelse af hånd og skulder

Sygehus får ikke kritik for ikke at have foretaget røntgenundersøgelse af patientens hånd og skulder, da der ikke var mistanke om brud i form af fraktur.

Sagsnummer:

20SFP16

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2020

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger, Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives ikke kritik til:

 • Hospital for behandlingen i Akutmodtagelsen.

 • Lægeklinikken, , for behandlingen.

Det betyder, at der blev udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling i Akutmodtagelsen på Hospital, den 13. oktober 2018.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at der ikke blev foretaget tilstrækkelig undersøgelse og behandling af s skulder, håndled og fingre, herunder at der ikke blev foretaget en røntgenundersøgelse henset til de udviste symptomer

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 13. oktober 2018 blev 41-årige tilset i Akutmodtagelsen på Hospital efter at være væltet på cykel, hvorved han havde slået højre skulder og venstre håndled.

Efter en objektiv undersøgelse af skulderen og håndleddet blev informeret om at henvende sig til praktiserende læge ved fortsatte gener.

BEGRUNDELSE 

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Akutmodtagelsen på Hospital for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at den objektive undersøgelse i en akutmodtagelse skal indeholde de elementer, som er nødvendige for at kunne konstatere eventuelle potentielt akut behandlingskrævende tilstande, som fx et brud.
 • at et brud kan dække over en klemningsskade på knoglen (impression), en revne i knoglen (fissur), en afrivning af en relativt mindre del af knoglen (avulsion) eller en overrivning af knoglen (fraktur), og at det oftest kun er sidstnævnte, der kræver gips- eller skinnebehandling eller et operativt indgreb.
 • at var væltet på cykel og havde slået sin højre skulder og sit venstre håndled. Der blev derfor foretaget en objektiv undersøgelse af hans skulder og håndled.
 • at den objektive undersøgelse af s højre skulder viste, at der ikke var direkte eller indirekte ømhed, herunder smerter udløst af et direkte tryk på knoglen eller et tryk i knoglens længderetning, hvorfor der ikke var mistanke om brud (fraktur).
 • at undersøgelsen viste nedsat sideløft (abduktion) og fremadbøjning (fleksion) i skulderleddet, men normal rotation i skulderleddet, hvilket talte imod ledskred (luksation).
 • at der på baggrund af den nedsatte bevægelighed i skulderleddet ikke kunne udelukkes skade på en eller flere af rotatormusklerne rundt om s skulderled, men at dette ikke var akut behandlingskrævende.
 • at den objektive undersøgelse af s venstre håndled viste en let rødme omkring den håndledsnære del af albuebenet (ulna styloid) og en let ømhed på oversiden af hånden (dorsalsiden af hånden radialt), men ingen direkte ømhed, hvilket ud fra en samlet klinisk vurdering umiddelbart udelukkede brud (fraktur) og ledskred.
 • at der på baggrund af den objektive undersøgelse af s skulder og håndled blev vurderet, at der ikke var tale om akut behandlingskrævende skader, og at der derfor ikke var grundlag for supplerende undersøgelser, herunder en akut røntgenundersøgelse.
 • at det således var tilstrækkeligt, at blev henvist til en ny undersøgelse hos en praktiserende læge ved fortsatte gener.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 13. oktober 2018 i Akutmodtagelsen på Hospital, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling i lægeklinikken, , den 16. og den 30. oktober 2018.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at der ikke blev foretaget relevant og tilstrækkelig undersøgelse og behandling af s skulder, håndled og fingre, herunder at der ikke blev reageret tilstrækkeligt på de udviste symptomer
 • at ikke blev henvist til en røntgenundersøgelse den 16. oktober 2018

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 16. oktober 2018 blev tilset i lægeklinikken, , efter at være væltet på sin cykel 3 dage tidligere.

Efter en objektiv undersøgelse i lægeklinikken blev der anlagt støttebandage på s håndled, og der blev tilrådet ro og smertestillende medicin.

Den 30. oktober 2018 blev tilset i lægeklinikken og blev henvist til en røntgenundersøgelse.

BEGRUNDELSE 

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere lægeklinikken, , for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at den 16. oktober 2018, 3 dage efter at være væltet på cykel, stadig havde smerter ved bevægelse af sin skulder, men at en objektiv undersøgelse viste, at der var normal løft og rotation i skulderen og dermed bedring i bevægeligheden omkring skulderen.
 • at havde smerter omkring sin venstre hånd, og at en objektiv undersøgelse viste, at der var fri rotation i venstre håndled, og at der ikke var knogleømhed (tabatiere-ømhed) ved bådbenet (os scaphoideum). Der sås derimod en hævelse (hæmatom) ved venstre hånds fingre, hvilket indikerede, at smerterne skyldtes en beskadigelse af muskler, sener og hud.
 • at en beskadigelse af muskler, sener og hud sædvanligvis er værst 2-4 dage efter beskadigelsen, og der var derfor ikke indikation for, at skulle henvises til en røntgenundersøgelse.
 • at der blev der anlagt en støttebandage på s håndled, og at der blev tilrådet ro og smertestillende medicin.
 • at ved undersøgelsen den 30. oktober 2018, 17 dage efter at være væltet på cykel, fortsat havde smerter omkring højre skulder og venstre håndled.
 • at en beskadigelse af muskler, sener og hud sædvanligvis er markant bedret 1½-2 uger efter beskadigelsen. Denne forventede bedring var ikke indtrådt, hvorfor blev henvist til en røntgenundersøgelse af højre skulder og venstre håndled.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 16. og den 30. oktober 2018 i lægeklinikken, , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed