Sygehus får ikke kritik efter anlæggelse af blokade

Sygehus får ikke kritik efter anlæggelse af blokade, idet nerveskade vurderes at være følge af skade og behandling i øvrigt, ikke af blokaden.

Sagsnummer:

20SFP18

Offentliggørelsesdato:

10. marts 2020

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives ikke kritik til:

, for behandlingen på

Det betyder, at der blev udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på , , den 12. juli 2018.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke blev bedøvet på relevant vis

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 12. juli 2018 blev 50-årige opereret på, , idet han havde et knoglefremspring på højre hælknogle. Operationen blev udført i lokalbedøvelse med anlæggelse af en popliteablokade samt en adduktorkanalblokade.

Det fremgår af klagen, at efter operationen havde vedblivende gener i form af en stikkende, brændende fornemmelse samt en ændret følesans i højre fod, herunder en følelse af at gå på vat og en følelse af at gå på en vabel på hælen. Videre fremgår det, at vågnede op om natten med en brændende fornemmelse i foden og var i medicinsk behandling for nervesmerter. 

BEGRUNDELSE 

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at en popliteablokade er velegnet til kirurgiske indgreb på fod, ankel og achillessene. Blokaden anlægges i knæhasen (fossa poplitea) med henblik på bedøvelse af iskiasnerven (nervus ischiadicus). Ultralydsvejledt anlæggelse af blokaden er sædvanlig praksis, og teknikken tillader injektion af op mod 40 ml lokalanæstesimiddel i området. fik før operationen på ukompliceret vis anlagt en højresidig ultralydsvejledt blokade med injektion af i alt 22 ml Bupivacain 0,5 % med adrenalin, hvilket således var i overensstemmelse med sædvanlig praksis.
  • at der kan opstå lette smerter ved tæt kontakt mellem kanyle og nerver, hvilket er en kendt og accepteret bivirkning, forudsat at symptomet forsvinder ved justering af kanylens placering. havde forbigående smerter ved anlæggelse af blokaden, men der blev reageret relevant herpå med justering af nålens placering, således at symptomerne herefter forsvandt.
  • at de hyppigst forekommende komplikationer ved popliteablokade er utilstrækkelig virkning og infektion, hvorimod vedvarende nerveskader er sjældne. Ved vurderingen skal der derfor inddrages andre mulige årsager til nerveskade (differentialdiagnostik). s symptomer optrådte i det opererede område dvs. foden, men ikke i de andre anatomiske områder, som sædvanligvis dækkes af blokaden.

Den omstændighed, at efterfølgende fik vedblivende nervesmerter i foden, er ikke ensbetydende med, at behandlingen var under normen for almindelig faglig standard, idet han på baggrund af ovenstående blev bedøvet på relevant vis.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 12. juli 2018 på, , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed