Sygehus får kritik for aflysning af opfølgende kontrol.

Sygehus får kritik for aflysning af opfølgende kontrol, som blev aflyst af to omgange grundet personalesygdom. På baggrund heraf blev patienten først tilset til en opfølgende kontrol 5 måneder efter den primære kontakt.

Sagsnummer:

20SFP20

Offentliggørelsesdato:

10. marts 2020

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

  • , for behandlingen på Ortopædkirurgisk Afdeling. 

Der gives ikke kritik til:

, for behandlingen på Skadeklinikken.

Det betyder, at der ikke blev udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen på Ortopædkirurgisk Afdeling, .

Det betyder, at der blev udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen på Skadeklinikken,

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Skadeklinikken og Ortopædkirurgisk Afdeling, , i perioden fra den 7. marts til den 14. august 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke modtog en relevant behandling af sit højre knæ, herunder at den opfølgende kontrol burde være sket på et tidligere tidspunkt. 

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 7. marts 2019 henvendte 64-årige sig ved Skadeklinikken, idet han var blevet påkørt på sin knallert af en bil, og efterfølgende havde smerter i højre knæ. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse samt røntgenundersøgelse, hvorefter han blev udstyret med en Don Joy.

Den 10. april 2019 blev henvist til Ortopædkirurgisk Afdeling, . Der blev foretaget en objektiv undersøgelse, hvorefter der blev ordineret en fremskyndet MR-scanning. Endvidere blev rådet til at bibeholde Don Joy til knæet. Den 3. maj modtog information om resultatet af MR-scanningen, ligesom der blev aftalt en opfølgende kontrol.

Det fremgår af en udtalelse fra Ortopædkirurgisk Afdeling, , at der blev aftalt opfølgende kontrol den 26. juni 2019, som blev aflyst grundet sygdom, hvorfor der blev aftalt en fornyet tid den 26. juli 2019, som ligeledes blev aflyst grundet sygdom.

Den 14. august 2019 var til opfølgende kontrol på Ortopædkirurgisk Afdeling, hvor der blev foretaget en objektiv undersøgelse, hvorefter der blev planlagt kommunal genoptræning samt sikret en opfølgende kontrol. 

BEGRUNDELSE 

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Vedrørende behandlingen den 7. marts 2019 på Skadeklinikken, .

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Skadeklinikken, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at der i akutregi skal optages dækkende sygehistorie, foretages målrettet objektiv undersøgelse, og herefter skal det vurderes, hvorvidt der er behov for yderligere udredning eller behandling.
  • at der blev foretaget en relevant undersøgelse og behandling, idet der den 7. marts 2019 blev optaget dækkende sygehistorie, foretaget en målrettet objektiv undersøgelse, som viste let hævelse og nedsat bøjning og ømhed, hvorfor der blev foretaget en røntgenundersøgelse, som viste en knogleafrivning ved ydersiden af skinnebenet ved knæet. På baggrund heraf blev der anlagt en knæstabiliserende bandage (Don Joy) og sikret opfølgende kontrol. Den knæstabiliserende bandage sikrede heling af ledbåndene på bedste vis og mindskede risikoen for anden skade forårsaget af instabilitet.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 7. marts 2019 på Skadeklinikken, , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Vedrørende behandlingen i perioden den 10. april til den 14. august 2019 på Ortopædkirurgisk Afdeling,

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Ortopædkirurgisk Afdeling, for behandlingen vedrørende udredningen og behandling.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at ved den opfølgende kontrol den 10. april 2019 blev der foretaget en objektiv undersøgelse, der viste løshed ved ydersiden af knæet og løshed fortil, som gav mistanke om skade i yderste ledbånd og forreste korsbånd. På baggrund heraf blev der ordineret en MR-scanning til afklaring af, om der var anden behandlingskrævende skade i knæet. 
  • at MR-scanningen viste skade i forreste korsbånd og i yderste ledbånd, samt knoglepåvirkning, hvorfor der på relevant vis blev givet råd om at fortsætte brugen af den knæstabiliserende bandage, ligesom der blev planlagt opfølgende kontrol.

Styrelsen vurderer dog, at der er grundlag for at kritisere Ortopædkirurgisk Afdeling, for behandlingen vedrørende den opfølgende kontrol.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at de opfølgende kontroller den 26. juni og den 26. juli 2019 blev aflyst som følge af personalesygdom, hvorfor genoptræningen først blev opstartet ved den opfølgende kontrol den 14. august 2019, hvilket var over fem måneder efter den primære kontakt den 7. marts 2019. 
  • at der burde have været foretaget en opfølgende kontrol på et tidligere tidspunkt, således at genoptræningen kunne være opstartet før den 14. august 2019, idet der på grund af forsinkelsen heraf har været risiko for varigt nedsat bevægelighed, samt fortsatte smerter og heraf forringelse af den endelige knæfunktion.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 10. april til den 14. august 2019 på Ortopædkirurgisk Afdeling, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed