Region tilsidesatte patients ret til fyldestgørende oplysninger

Region handlede i strid med sundhedsloven, da patienten ikke modtog fyldestgørende informationer i forbindelse med indkaldelse til sygehuset. Det var i strid med reglerne om oplysningspligten, at patienten ikke blev oplyst om, at denne var indkaldt til konsultation i forbindelse med behandling, og om regionen kunne tilbyde behandling inden for fristen på 30 dage.

Sagsnummer:

20SFP23

Offentliggørelsesdato:

19. marts 2020

Juridisk tema:

Sygehusets indkaldelsesbrev

Kategori:

Patientrettigheder

Region har ikke handlet i strid med reglerne om ret-ten til udvidet frit sygehusvalg. 

Region har handlet i strid med reglerne om oplys-ningspligten. 

Det betyder, at du blev tilbudt behandling inden for 30 dage.

Det betyder, at du ikke fik fyldestgørende oplysninger inden for 8 hverdage.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

at du ikke fik behandling inden for 30 dage.

at reglerne om oplysningspligten blev tilsidesat.

Det fremgår af henvisningen, at du var henvist til behandling, og derfor har vi behandlet sagen ud fra dette, selvom du har fået oplyst af en patientvejleder, at du var henvist til udredning. 

Vi har forstået dit partshøringssvar som om, at du også klager over, at du ikke har fået til-strækkelig information i indkaldelsesbrevet fra sygehuset. Vi tager derfor også stilling til dette spørgsmål. 

SAGSFREMSTILLING

Vi har lagt vægt på oplysningerne i journalmaterialet, medmindre andet fremgår. 

Du blev henvist til Sygehus A, Afdeling A den 30. maj 2018 med henblik på behandling af hud-kræft.

Dagen efter modtog du indkaldelsesbrev til konsultation den 28. juni 2018.

Du har oplyst, at du har konsulteret en patientvejler undervejs i dit forløb. Du har også oplyst, at patientvejlederen har fortalt dig, at din tid den 28. juni 2018 var i forbindelse med udredning og ikke behandling. Du har endelig oplyst, at du kontaktede sygehuset for at blive omvisiteret til privathospital efter det udvidede frie sygehusvalg, fordi du ikke mente, at du kunne blive be-handlet inden for 30 dage, men det blev afslået.

Regionen har den 13. juni 2018 oplyst, at den henvisende hudlæge fra Afdeling B på Sygehus B havde skønnet, at man enten kunne behandle dig ved at skære det syge hudområde væk, for derefter at sy huden sammen igen, eller lade såret stå åbent og lade det hele op af sig selv. Regionen har også oplyst, at hvis forundersøgelsen viste, at din hudkræft kunne opereres uden særlige plastikkirurgiske teknikker, ville du være blevet opereret med det samme.

Den 16. januar 2020 har du supplerende oplyst, at du mener, at regionen ikke har informeret dig fyldestgørende i indkaldelse af den 30. maj 2018, fordi det ikke fremgik, om du var indkaldt til konsultation vedrørende udredning eller behandling. Du mener, at du heller ikke blev visiteret i henhold til vejledningen på området. Du tvivler endeligt på, at du kunne være blevet behandlet den 28. juni 2018.

Regionen har den 17. februar 2020 oplyst, at det er korrekt, at du i indkaldelsesbrevet ikke er blevet oplyst om, hvorvidt din konsultation vedrørte udredning eller behandling. Regionen har også oplyst, at de i indkaldelsesbrevet har medsendt informationer om dine rettigheder.

BEGRUNDELSE

Reglerne om udvidet frit sygehusvalg

Patienter, der er henvist til behandling på et sygehus, kan vælge at blive behandlet på et privat-hospital eller en privat klinik, hvis regionen ikke kan tilbyde patienten reel behandling inden for 30 dage efter, at henvisningen er modtaget eller efter, at patienten er færdigudredt.

Patienten kan godt være henvist til behandling, selvom det er nødvendigt at foretage en eller flere undersøgelser for at afklare forhold omkring behandlingen, inden den egentlige behandling påbegyndes. 

For patienter som er færdigudredt og indkaldes direkte til forundersøgelse med henblik på in-formation, samtykke og klargøring til behandling, anses forundersøgelsen som en del af be-handlingstilbuddet.

Resultat

Vi vurderer, at du blev tilbudt behandling inden for 30 dage.

Vi har lagt vægt på:

at henvisningen til behandling blev modtaget på sygehuset den 30. maj 2018. Fristen på 30 dage udløb derfor den 29. juni 2018.

at du fik tid til konsultation den 28. juni 2018.

at regionen har oplyst til os, at denne konsultation var en forundersøgelse.

at en forundersøgelse med henblik på information, samtykke og klargøring til behandling, anses for at være en del af behandlingstilbuddet.

at sygehuset, på baggrund af din diagnose og den henvisende læges skøn, forventede at kunne behandle dig i forbindelse med forundersøgelsen og dermed inden for fristen. 

Derfor har regionen ikke handlet i strid med reglerne om retten til udvidet frit sygehusvalg. 

Reglerne om oplysningspligten

Et sygehus, der har modtaget en henvisning af en patient eller har udredt en patient, skal se-nest inden 8 hverdage oplyse patienten om en række rettigheder. 
Patienten skal blandt andet oplyses om dato og sted for undersøgelse eller behandling, retten til at vælge sygehus og om henvisning til et andet sygehus efter reglerne om frit sygehusvalg og udvidet frit sygehusvalg. 

Informationen skal sikre, at patienterne får bedst muligt kendskab til deres rettigheder og bliver i stand til at træffe oplyste valg. Informationen skal derfor være ensartet, let forståelig, til-strækkelig, relevant og hjælpe patienten med at træffe beslutning om behandlingen. 
Reglerne indeholder krav til information om tid og sted for undersøgelsen eller behandlingen, information om hvorvidt en patient kan tilbydes diagnostisk undersøgelse, udredning eller be-handling inden for fristerne, samt information om hvilke rettigheder en patient har, hvis frister-ne ikke kan overholdes, og hvor patienten kan henvende sig, hvis vedkommende ønsker at gø-re sine rettigheder gældende.

Det er det sted, der modtager en henvisning af en patient, der har ansvaret for at give de hen-viste patienter information.

Resultat

Vi vurderer, at oplysningsbrevet af den 30. maj 2018 ikke levede op til kravene til indholdet.

Vi har lagt vægt på:

at du modtog et indkaldelsesbrev den 30. maj 2018.

at det fremgik af indkaldelsesbrevet, at du blev indkaldt til konsultation.

at det ikke fremgik af oplysningsbrevet, at du var henvist til behandling.

at det ikke fremgik af indkaldelsesbrevet, om regionen kunne behandle dig inden for fri-sten på 30 dage.

Derfor har regionen handlet i strid med reglerne om oplysningspligten. 

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser
Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sund-hedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):
§ 6, stk. 1, nr. 4 og nr. 7, om udvidet frit sygehusvalg efter § 87 og om regionernes op-lysningspligt efter § 90 i sundhedsloven.

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:
§ 87, stk. 2, om udvidet frit sygehusvalg til behandling
§ 90 om regionernes oplysningspligt

Bekendtgørelse nr. 657 af 28. juni 2019 om ret til sygehusbehandling m.v.:
§ 12, stk. 1, nr. 1, om oplysning om dato og sted for undersøgelse eller behandling
§ 12, stk. 2, nr. 3, om oplysning om behandling inden for 1 måned
§ 12, stk. 5, om formålet med regionernes informationsmateriale
§ 19, stk. 1, om udvidet frit sygehusvalg til behandling
§ 20, stk. 1, 3. og 4. pkt., om beregning af tidsfristen

Vejledninger
Vejledning nr. 9988 af 22. september 2016 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter
Pkt. 3.0 om det udvidede frie sygehusvalg.
Pkt. 5.1. om information til patienter, der skal udredes eller behandles på et sygehus