Sygehus får ikke kritik for udskrivelse trods fortsatte smerter

Sygehus får ikke kritik for at udskrive en patient på trods af fortsatte smerter, idet der på baggrund af patientens symptomer og sygdomshistorie forud for udskrivelsen blev gennemført en relevant og fyldestgørende undersøgelse, som viste, at patienten ikke havde en indlæggelseskrævende sygdom.

Sagsnummer:

20SFP25

Offentliggørelsesdato:

19. marts 2020

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives ikke kritik til:

, for behandlingen i Akutmodtagelsen og Klinik for

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling i Akutmodtagelsen og Klinik for , , den 4. og den 5. marts 2018.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke blev tilstrækkeligt undersøgt og behandlet, herunder at det ikke var sundhedsfagligt forsvarligt at udskrive hende henset til hendes symptomer 
 • at ikke modtog tilstrækkelig pleje under sin indlæggelse
 • at der ikke blev fulgt tilstrækkeligt op på efter udskrivelsen.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

er kendt med knogleskørhed.

Den 4. marts 2018 blev 71-årige indlagt på Akutmodtagelsen, , på grund af pludseligt opståede smerter og nedsat funktion i sit højre ben. Der blev taget en D-dimer til undersøgelse for en blodprop, og hun fik foretaget en CT-scanning af sin hjerne og en ultralydsscanning af sit højre underben. Yderligere blev der bestilt tid til en kontrolultralydsscanning.

På baggrund af resultaterne blev den 4. marts 2018 udskrevet. Hun blev informeret om symptomerne på blodpropper og neurologiske udfald. Hun fik udleveret et sæt krykker, og blev vejledt om at opsøge sin praktiserende læge med henblik på udredning og behandling af sine smerter.

Senere samme dag blev genindlagt på Akutmodtagelsen på grund af fortsatte smerter i sit højre ben. Der blev booket en røntgenundersøgelse af hendes ryg, som skulle gennemføres den næste dag på en anden afdeling. Under indlæggelsen blev der taget en D-dimer til undersøgelse for blodpropper, og blev smertebehandlet.

Den 5. marts blev på baggrund af resultaterne udskrevet. Der blev konfereret med Klinik for , og blev diagnosticeret med en fibersprængning. Hun fik ordineret smertestillende medicin og blev vejledt om den fremtidige smertebehandling, såfremt smerterne fortsatte. Yderligere blev hun vejledt om at opsøge sin praktiserende læge, såfremt hun ikke oplevede bedring af sin tilstand.

Det fremgår af en udtalelse fra Akutmodtagelsen, at kontrolultralydsscanningen, som blev bestilt den 4. marts 2018, blev afbestilt, fordi den 5. marts 2018 blev diagnosticeret med en fibersprængning.

BEGRUNDELSE 

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Det fremgår af en udtalelse fra , at hun under indlæggelsen den 4. marts 2018 ikke var oppegående og selvhjulpen.

Det fremgår af journalen, at under indlæggelsen den 4. marts 2018 var oppegående og selvhjulpen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at oplysningerne i journalen generelt tillægges stor bevisværdi. Dette skyldes, at journalnotater bliver skrevet i umiddelbar tilknytning til behandlingen og således på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er klaget over behandlingen
 • at styrelsen ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da styrelsen træffer afgørelse på skriftligt grundlag, og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

Styrelsen finder herefter ikke grundlag for at fastslå, at ikke var oppegående og selvhjulpen under indlæggelsen den 4. marts 2018.

Vedrørende Akutmodtagelsen

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Akutmodtagelsen, , for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at blev tilstrækkeligt undersøgt den 4. marts 2018, da der på baggrund af hendes symptomer blev udført en CT-scanning af hendes hjerne for at udelukke en blodprop i hjernen, samt blodprøver for at undersøge for blodpropper lokaliseret andre steder end i hjernen. Der var på baggrund heraf mistanke om en mulig blodprop i benet, hvorfor det var relevant, at der blev udført en ultralydsscanning af højre ben 
 • at det var sundhedsfagligt forsvarligt at udskrive den 4. marts 2018, idet der ikke blev fundet tegn på en blodprop, og at der således ikke var indikationer for, at havde en indlæggelseskrævende sygdom
 • at der ved genindlæggelsen den 4. marts 2018 blev taget en blodprøve, som viste en let forhøjet D-dimer, og gennemført en objektiv undersøgelse og en røntgenundersøgelse af s ryg, som ikke viste nye brud. Dette var relevant henset til hendes aktuelle symptomer, og at hun var kendt med knogleskørhed
 • at modtog relevant pleje, idet hun blev tilset, fik smertebehandling og fik udleveret krykker i forbindelse med indlæggelsen
 • at de undersøgelser, der blev udført den 4. og den 5. marts 2018, ikke viste tegn på en blodprop, hvorfor det var mest sandsynligt, at havde en fibersprængning henset til sin sygehistorie og sine symptomer. Det var derfor tilstrækkeligt, at hun blev udskrevet med smertebehandling, behandling for bivirkningerne til smertebehandlingen og blev vejledt om at kontakte en praktiserende læge med henblik på yderligere udredning
 • at der ikke var indikationer for, at der skulle have været fulgt yderligere op på efter udskrivelsen den 5. marts 2018, idet hun blev diagnosticeret med en fibersprængning og udskrevet med vejledning om at henvende sig til en praktiserende læge for yderligere udredning.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som den 4. og den 5. marts 2018 i Akutmodtagelsen, , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Vedrørende Klinik for

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Klinik for , , for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at ved indlæggelsen den 4. marts oplyste om pludseligt indsættende smerter og kraftnedsættelse i højre ben, som var startet dagen før, og at de udførte undersøgelser ikke viste tegn på en blodprop eller på et brud, hvorfor det var relevant at diagnosticere med en fibersprængning den 5. marts 2018 

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 5. marts 2018 på Klinik for , , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed