Sygehus får ikke kritik for awareness (opvågning under anæstesi) ifm. operation

Sygehus får ikke kritik for awareness (opvågning under anæstesi), idet der blev reageret øjeblikkeligt, da patienten viste tegn på komplikationen, samt at der efterfølgende blev fulgt op på patienten. Awareness er en kendt, sjælden komplikation.

Sagsnummer:

20SFP28

Offentliggørelsesdato:

19. marts 2020

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives ikke kritik til:

  • , for behandlingen på .

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra . 

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på , , den 21. januar 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at den generelle anæstesi ikke blev udført på sundhedsfaglig forsvarlig vis.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 21. januar 2019 blev 58-årige lagt i fuld narkose (generel anæstesi) i forbindelse med en akut bypassoperation. Den generelle anæstesi blev forestået af , .

Efter operationen blev det noteret, at havde været vågen i 30 sekunder (komplikationen awareness). Dette skete, inden det kirurgiske indgreb var påbegyndt på grund af et dysfunktionelt perifert venekateter. Da komplikationen opstod, blev der opstartet en anden narkoseform og anlagt et nyt perifert venekateter.

Efter indgrebet blev der gennemført en samtale med om hændelsesforløbet, og hun blev tilbudt en opfølgende samtale.

BEGRUNDELSE 

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere , , for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at anæstesien blev indledt med en indsovningsdosis (bolus) af Propofol 10 mg/ml på 120 mg og med Remifentanil 50 mikrogram/ml med en infusionshastighed på 40 ml/timen og Propofol 10 mg/ml med en infusionshastighed på 40 ml/time, hvilket var en relevant dosis at starte op med og i overensstemmelse med sædvanlig praksis 
  • at s venekateter ophørte med at virke, idet hun blev vendt fra rygleje til bugleje, hvilket blev opdaget ved, at hun hostede på tuben under den sterile afspritning i bugleje. Vendingen til bugleje er en kompliceret procedure, hvor der kan opstå komplikationer, selvom der udvises omhu. Der blev reageret på relevant vis på baggrund af hosten, idet der blev udført en kontrolundersøgelse af det anlagte perifere venekateter, som viste, at venekateteret var dysfunktionelt

    Styrelsen kan hertil oplyse, at komplikationen awareness er en sjælden komplikation i forbindelse med generel anæstesi, der kan forekomme, selvom der er udvist omhu og opmærksomhed. I nogle tilfælde kan årsagen være åbenbar, og i andre tilfælde kan man ikke finde årsagen. Symptomerne på komplikationen kan være hoste på tuben, stigning i puls eller blodtryk, bevægelse eller pludseligt opstået rødme af overkroppen (flushing). Komplikationen skal behandles umiddelbart, når den opdages.
  • at den generelle anæstesi herefter på sundhedsfaglig forsvarlig vis blev ændret til et anæstesimiddel med hurtigvirkende effekt via lungevejene, og at der blev anlagt et nyt perifert venekateter

  • at reaktionen på komplikationen awareness ligeledes var sundhedsfagligt forsvarlig, idet der i overensstemmelse med sædvanlig praksis blev talt med under hændelsen, ligesom der blev fulgt op på komplikationen ved en efterfølgende samtale.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 21. januar 2019 på , , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)