Ikke kritik for videregivelse af oplysninger om patient, der havde oplyst, at hun havde haft selvmordstanker.

Behandlingssted får ikke kritik for videregivelse af oplysninger til praktiserende læge om, at patienten, som havde oplyst, at hun havde haft selvmordstanker, ikke var mødt til en akutsamtale.

Sagsnummer:

20SFP31

Offentliggørelsesdato:

27. marts 2020

Juridisk tema:

Tavshedspligt

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Psykologer

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Kategori:

Patientrettigheder

Der gives ikke kritik til:

Klinik for Selvmordsforebyggelse, Psykiatrien i Region , for videregivelse af oplysninger.

Det betyder, at der ikke er handlet i strid med sundhedsloven ved videregivelse af oplysninger.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at Klinik for Selvmordsforebyggelse, Psykiatrien i Region , uden samtykke og i strid med sin tavshedspligt videregav oplysninger om dig til din praktiserende læge den 12. april 2017.

SAGSFREMSTILLING

Vi har lagt vægt på oplysningerne i journalen, medmindre andet fremgår.

Du har oplyst, at Klinik for Selvmordsforebyggelse uberettiget kontaktede din praktiserende læge og videregav oplysninger om, at du ikke var mødt til en samtale den 12. april 2017. Du har hertil oplyst, at du ikke var henvist af din praktiserende læge, og at samtalen i klinikken ikke krævede en lægehenvisning, hvilket var vigtigt for dig, da du ønskede dig fri af din praktiserende læges uønskede indblanding. Du har videre oplyst, at du havde gode grunde til ikke at møde til samtalen i klinikken, da klinikken ikke som lovet sendte en indkaldelse til dig via e-boks, ligesom klinikken ikke gjorde nok for at komme i kontakt med dig den 12. april 2017.

Det fremgår af journalen, at du den 7. april 2017 kontaktede Klinik for Selvmordsforebyggelse, da du ønskede hjælp i forhold til selvmordstanker. Klinikken tilbød dig en akutsamtale den 12. april 2017 kl. 10.45, og du bekræftede, at du ville møde til samtalen. Den 12. april 2017 mødte du ikke til samtalen. Klinikken forsøgte gentagne gange at kontakte dig telefonisk. Da klinikken ikke kunne komme i kontakt med dig, ringede klinikken til din praktiserende læge og oplyste, at du var udeblevet fra dagens samtale.

Klinik for Selvmordsforebyggelse har i en udtalelse til sagen oplyst, at du den 7. april 2017 blev tilbudt en samtale i klinikken den 12. april 2017 kl. 10.45, og at du i telefonen bekræftede, at du ville komme til samtalen. Det blev videre aftalt, at der skulle sendes en indkaldelse til din e-boks, som bekræftede den mundtlige aftale. Indkaldelsen blev dog ved en fejl ikke sendt. Det fremgår endvidere af udtalelsen, at da klinikken alene havde været i telefonisk kontakt med dig, havde klinikken et meget lille grundlag for at foretage en vurdering af selvmordsrisikoen, hvorfor klinikken tog kontakt til din praktiserende læge, som havde et bedre kendskab til dig og derfor et bedre grundlag for at vurdere selvmordsrisikoen.

BEGRUNDELSE 

Reglerne

Sundhedspersoner har tavshedspligt om de oplysninger de får, når de behandler patienter. Tavshedspligten gælder for helbredsoplysninger og andre fortrolige oplysninger. 

En sundhedsperson kan dog videregive oplysninger til andre sundhedspersoner, der skal behandle patienten, når patienten har givet sit samtykke hertil.

En sundhedsperson kan endvidere i nogle tilfælde uden patientens samtykke videregive oplysninger til andre sundhedspersoner i forbindelse med behandling af patienten.

En sundhedsperson kan således videregive oplysninger, når videregivelsen er nødvendig til berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, herunder en patient, der ikke selv kan varetage sine interesser, sundhedspersonen eller andre.

Det er dog en betingelse, at formålet med videregivelsen klart overstiger hensynet til patientens ret til fortrolighed.

Begrundelsen for afgørelsen

Vi vurderer, at oplysningen om, at du var udeblevet fra en samtale hos Klinik for Selvmordsforebyggelse, hvori der også lå en oplysning om, at du havde været i kontakt med klinikken, er en fortrolig oplysning.

Vi vurderer også, at der ikke er grundlag for at kritisere Klinik for Selvmordsforebyggelse for videregivelse af oplysningerne til din praktiserende læge.

Vi vurderer i den forbindelse, at videregivelsen af oplysningerne var nødvendig af væsentlige hensyn til dig.

Vi har lagt vægt på:

 • at du den 7. april 2017 oplyste, at du dagen forinden havde haft selvmordstanker, og at du tidligere havde forsøgt selvmord. 
 • at du mundtligt blev tilbudt en akutsamtale i Klinik for Selvmordsforebyggelse den 12. april 2017 kl. 10.45, og at du ifølge journalen bekræftede, at du ville møde til samtalen.  
 • at du ikke mødte til samtalen, og at det ikke var muligt for klinikken at få kontakt til dig. 
 • at klinikken alene havde været i telefonisk kontakt med dig og derfor havde et meget begrænset kendskab til dig og dermed grundlag for at vurdere, om der var risiko for, at du ville begå selvmord.
 • at klinikken ikke vidste, om det ville være i strid med dit ønske, at oplysningen blev videregivet til din praktiserende læge, da klinikken endnu ikke havde set dig og haft mulighed for at drøfte, om du ville give samtykke.
 • at den tvivl, der herved opstod, efter vores opfattelse gjorde, at klinikken lovligt kunne videregive oplysningerne til din praktiserende læge, da klinikken ellers potentielt kunne skabe en farlig situation, som du måske ønskede afværget.
 • at klinikken ikke videregav oplysninger i større omfang, end hvad der var nødvendigt. 
 • at det forhold, at du ikke modtog en indkaldelse via e-boks, på ovenstående baggrund ikke i sig selv kan føre til en anden vurdering af sagen.

Vi finder på den baggrund, at Klinik for Selvmordsforebyggelse lovligt kunne videregive oplysningerne om dig til din praktiserende læge.

Derfor finder vi, at Klinik for Selvmordsforebyggelse ikke handlede i strid med sundhedsloven ved videregivelse den 12. april 2017 af oplysninger om dig til din praktiserende læge.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter: 

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2, om klager over forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 9 

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 40 om tavshedsbelagte oplysninger
 • § 41, stk. 2, nr. 4, om videregivelse som er nødvendig af væsentlige hensyn til patienten