Der var grundlag for at udtale kritik til hospital for ikke at foretage relevante og til-strækkelige observationer samt opfølgning under en ældre patients indlæggelse.

I komplicerede behandlingsforløb for ældre er det vigtigt at have fokus på og at følge op på observationer løbende, herunder af vægt, væskeindtag og blodprøver

Sagsnummer:

20SFP33

Offentliggørelsesdato:

27. marts 2020

Speciale:

Mavetarmsygdomme, medicinske (medicinsk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger, Sygeplejersker

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

 • Regionshospitalet , for behandlingen på Medicinsk Afdeling i perioden fra den 5. marts 2018 til den 16. marts 2018.

Det betyder, at der ikke blev udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet , i perioden fra den 5. marts 2018 til den 16. marts 2018.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at der ikke blev foretaget relevante og tilstrækkelige observationer under indlæggelsen, herunder væske- og kalorieindtag

 • at der ikke blev reageret og behandlet relevant og tilstrækkeligt på baggrund af s symptomer, herunder prøver og undersøgelser

 • at ikke modtog sundhedsfaglig forsvarlig pleje under sin indlæggelse, herunder vejning og mobilisering

 • at det ikke var sundhedsfagligt forsvarligt at udskrive .   

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

på 90 år var i perioden fra den 5. marts 2018 til 16. marts 2018 indlagt på Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet på grund af mavetarminfektion. Hun havde ved indlæggelsen hoste og feber. Under indlæggelsen fremstod hun meget træt, uden energi og med sparsom appetit. Hun blev under indlæggelsen behandlet for en lungeinfektion. Hun blev udskrevet den 16. marts 2018.

BEGRUNDELSE 

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at det var mangelfuldt, at der i behandlingen af en ældre, svækket person med svær dobbeltsidig lungeinfektion med perioder med behov for intravenøs antibiotika og periodevis mistanke om inkompensation (hjertesvigt), ikke blev lagt en væskeplan ud over én ordineret liter saltvand i første indlæggelsesdøgn. Den 5. marts 2018 blev der ikke foretaget journaloptegnelser om væskeindgift eller om intravenøs væske. Den 6. marts 2018 blev der ordineret 1 l saltvand som væskebehandling, men ellers fremgår der ikke yderligere om væskeordinationer. Der er dog beskrevet i plejenotater, at drak pænt, men der er ikke anført væskeregnskab før den 9. marts 2018, hvor selv drak 2100 ml, og der blev givet 1050 ml i venerne. Det første væskeregnskab for 3. indlæggelsesdøgn indikerer dog, at havde fået tilstrækkelig væske med samtidig normal nyrefunktion målt ved blodprøver. Senere i indlæggelsen veg nyrefunktionen, hvilket kunne indikere væskeunderskud.

 • at afdelingen den 7. marts 2018 vurderede, at var træt og mat og spiste for lidt, hvorfor der blev ordineret kostregistrering. Kostregistreringen blev gennemført i perioden den 8. til 10. marts 2018. Den 9. marts 2018 fandtes ernæringsmæssigt med utilstrækkeligt fødeindtagelse med blot 45% af forventet energiindtag og 56% af proteinindtaget. Den 9. og den 10 marts blev vejet. Den 12. marts 2018 havde fortsat et meget lavt energiindtag på 25% af forventet. Ved fornyet kostregistrering gjorde afdelingen status den 14. marts 2018, og samlet havde haft et energiindtag på 50-75% af forventet, og det anførtes, at der burde laves en plan for ernæringsindsats. blev igen vejet den 13. og 14. marts 2018. Allerede i første indlæggelsesdøgn var der et billede af en akut medicinsk syg, ældre, svækket patient, der var småt spisende. Der burde derfor tidligt i forløbet have været lagt en ernæringsplan, herunder vejning ud over tilbud af energidrikke og dette i form af sondeernæring eller parenteral ernæring (drop) til sikring af tilstrækkelig kost. Selv ved den fornyede kostregistrering, som viste utilstrækkelig ernæring, foretog afdelingen ikke videre tiltag med heraf yderligere svækkelse til følge. Måling af lavt albumin i blodet er i denne situation et uspecifikt fund og giver ingen yderligere informationer om ernæringstilstanden.
 • at afdelingen på den baggrund handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med den ernæringsmæssige indsats og væskebehandling.
 • at der den 10. marts og 11. marts 2018 blev registreret to forhøjede blodsukkermålinger, man ikke forholdt sig til, hvilket var mangelfuldt. I hele forløbet blev der vedrørende blodsukkermåling kun beskrevet ét plejenotat herom. Det er ikke givet, at det ville have ført til ændring i behandling eller udkomme heraf, men det er almindelig anerkendt praksis ved indlæggelse af ældre patienter at undersøge for mulig diabetes. De målte værdier opfylder de diagnostiske kriterier for diabetes.
 • at der i hele forløbet blev målt normal blodprocent (normalområdet er 7,3 - 9,5), og at det blev bemærket ved stuegang den 13. marts 2018, at blodprocenten var stabil (Hgb 8,1).
 • at der til trods for den stabile blodprocent den 13. marts 2018 blev observeret slimet grøn/sort afføring og beskrevet, at var mere træt og dårlig end tidligere. Den 14. marts 2018 blev der observeret sort til mørkbrun afføring. Den 15. marts 2018 blev afføringen beskrevet som vandig uden farve.
 • at der efterfølgende blev målt blodprocenter den 15. marts 2018 (Hgb 7,5) og den 16. marts 2018 (Hgb 6,5). Dette gjorde afdelingen ikke opmærksom på i journalen eller i udskrivningsbrevet. Det kunne have givet overvejelser om blødning/mavesår sammenholdt med de om end sparsomme tegn på blod i afføringen.
 • at afdelingen på den baggrund handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med opfølgning på prøveresultater.
 • at den 5. marts 2018 blev indlagt direkte på Medicinsk Afdeling på mistanke om maveinfektion med diarré efter kort tids sygdom. Ved indlæggelsen var der ikke oplagte tegn til mavetarminfektion, snarere tegn til influenza. blev undersøgt herfor, og det blev afkræftet den 6. marts 2018. Ved røntgenundersøgelse af lungerne fandtes tegn til lungebetændelse, og der blev relevant påbegyndt behandling med penicillinpræparatet Benzyl.
 • at den 7. marts 2018 havde stigende infektionstal, og der blev derfor relevant skiftet behandling til antibiotikapræparaterne Klacid og Tazocin. var feberfri og ikke vejrtrækningsmæssigt påvirket med pæne iltmætninger på 90% eller derover uden iltbehandling
 • at den 10. marts 2018 fik vejrtrækningsproblemer og udviste tegn til dobbeltsidig lungebetændelse og nogen stase på lungerne, hvorfor der relevant blev ordineret vanddrivende behandling samt ilt.
 • at der den 11. marts 2018 ved blodprøve sås, at fortsat iltede dårligt med iltmætning på 87% trods tilførsel af 3 l ilt/min. Den 12. marts 2018 kl 0:00 blev behandling med antibiotika relevant skiftet til Zinacef. Ved stuegang tillagdes antibiotikapræparatet Klacid, hvilket var relevant, da der var konstateret dobbeltsidig lungebetændelse. Iltmætningen var god og temperaturen normal. Der blev endvidere ordineret PEP-fløjte. Ved ultralydsscanning sås ingen betydende væske, men primært forandringer forenelige med lungebetændelse.
 • at ved stuegang den 13. marts 2018 vurderedes til at være i langsom bedring med mindre iltbehov og med plan for aftrapning af ilt.
 • at det primære fokus gennem hele indlæggelsesforløbet var behandling af lungebetændelse, og at der blev handlet relevant i forhold til parakliniske undersøgelser og klinisk tilstand med henblik på antibiotikabehandling. De foretagne røntgenundersøgelser indikerede væske på lungerne. Ved ultralydsscanning fandtes der imidlertid primært forandringer forenelige med lungebetændelse. Behandlingen førte om end langsomt til bedring i tilstanden. Der blev forsøgt lungefysioterapi med PEP-fløjte, hvilket havde svært ved at medvirke til.
 • at afdelingen på den baggrund handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med behandlingen af lungebetændelsen.
 • at magtede kortere gåture, men meget hurtigt udtrættedes. I forbindelse med akut sygdom hos ældre patienter kommer meget hurtigt et funktionstab, hvorfor mobilisering med henblik på opretholdelse af færdigheder er meget vigtig, også under indlæggelse. Egentlig træning i form af øvelsesprogram er imidlertid sjældent indiceret, da patienterne er for trætte og svækkede til egentlig træning. Mobilisering til stol og til toiletbesøg er derfor i den akutte fase ofte den bedste træning for at opretholde et funktionsniveau. Det bør selvfølgelig intensiveres ved bedring af tilstanden, og der lægges også op til genoptræning i forbindelse med udskrivelsen.
 • at afdelingen på denne baggrund handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med den træningsmæssige indsats.
 • at blev udskrevet den 16. marts 2018 med øget hjælp, hvilket var relevant, da hun havde svært ved at klare de daglige funktioner uden hjælp.
 • at der igennem hele indlæggelsesforløbet var tanke på udskrivelse. Planlagte udskrivelser blev udsat som følge af, at s lungebetændelse ikke var velbehandlet. Der blev løbende foretaget vurderinger af funktionsniveau, hjælpebehov og behov for genoptræning. Ifølge udskrivningschecklisten var udskrivelse velplanlagt og koordineret med kommune og med pårørendes accept. var ikke tilbage på vanligt niveau fra før indlæggelsen, men tydeligt i bedring, hvorfor udskrivelse med tilstrækkelig hjælp vanligvis giver bedre rehabilitering end fortsat sygehusindlæggelse.
 • at afdelingen på denne baggrund handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med udskrivelsen af .

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 5. marts 2018 til den 16. marts 2018 på Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed