Lægecenter får kritik for ikke at henvise et diabetisk fodsår subakut til sårambulatorium.

Lægecenter får kritik for ikke at have foranlediget subakut henvisning til et sårambulatorium hos en diabetiker, der havde et inficeret sår med nekrose (vævsdød). Et inficeret sår hos en diabetiker med nekrose skal altid foranledige subakut henvisning til et sårambulatorium, fremfor at fortsætte sårplejen.

Sagsnummer:

20SFP38

Offentliggørelsesdato:

28. april 2020

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

 • Lægecenter for behandlingen i perioden fra den 21. januar til den 23. januar 2019.

Det betyder, at behandlingen var under med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra Erik Nielsen. 

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos Lægecenter i perioden fra den 22. oktober 2018 til den 23. januar 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at tryksåret på hælen ikke blev relevant behandlet, herunder at burde være blevet henvist til yderligere undersøgelser og behandling på et tidligere tidspunkt.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

var kendt med diabetes type 2.

I oktober 2018 fik 63-årige et tryksår på venstre hæl.

kontaktede Lægecenter den 2. januar 2019, da såret ikke var blevet bedre, og der var kommet et sår yderligere. Lægecenter henviste hende til diabetes sårcenter, og gav hende en tid til skift og vurdering af såret den 4. januar 2019.

Den 4. januar 2019 blev såret på hælen undersøgt og vurderet. Derudover havde mange smerter, hvorfor det ikke var muligt at undersøge såret yderligere.

I perioden fra den 7. januar til den 23. januar 2019 kom til sårskift hos Lægecenter yderligere 7 gange.

Den 21. januar 2019 blev s infektionstal målt, da hendes ben var helt rødt og hævet. Herefter blev hun sat i behandling med penicillin.

Den 23. januar 2019 kom til sårskift, og her var benet mindre rødt og lugtede mindre grimt.

BEGRUNDELSE 

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at diabetiske fodsår er en komplikation til diabetes og defineres som en huddefekt, som skyldes en kombination af nervebetændelse og nedsat karforsyning og eventuelt fejlstilling af foden. Nervebetændelse og nedsat karforsyning gør huden sårbar. 
 • at indledningsvist vurderes såret i forhold til lokation, dybde, infektionstegn (varme, rødme, pus, ildelugt), og om der forekommer nekrose (vævsdød). Der kan ligeledes foretages en podning fra såret, hvor bakterievækst og bakterieart bestemmes. Derudover kan graden af C-reaktivt protein (CRP) vurdere graden af betændelsesreaktion. Dog kan der hos patienter med fremskreden diabetes ses manglende inflammationstegn.
 • at antibiotikabehandling bør startes på vid indikation, mens en dyb podning fra såret foretages. Behandlingen tilrettes, når podningssvaret foreligger. 
 • at hovedprincipperne i behandling af diabetiske fodsår er at sikre aflastning, bandagering, foretage infektionsbehandling samt at sikre tilstrækkelig blodforsyning til området, hvor såret er lokaliseret. Blodforsyningen er den vigtigste faktor for sårheling, og såfremt blodforsyningen ikke sikres tilstrækkeligt, opstår der nekrose. Det primære formål med bandagering er at sikre et fugtigt miljø, at bandagen absorberer sårvæske og i øvrigt beskytter såret og den omkringliggende hud.
 • at såret bør følges tæt, og at intervallet er afhængigt af patientens sygdomsforståelse, egenomsorg samt såret sværhedsgrad. Ved dybe sår, nekrose, udtalt iskæmi (nedsat blodforsyning på grund af åreforkalkning i en pulsåre), bør der henvises til en subakut vurdering i et sårambulatorium, hvilket betyder, at der skal foretages en vurdering af såret på førstkommende hverdag. 
 • at Lægecenter henviste til et sårambulatorium den 2. januar 2019.
 • at der blev aftalt sårpleje 3 gange ugentligt i Lægecenter, og at der blev foretaget hyppig sårpleje i Lægecenter frem til den 21. januar 2019.
 • at s sår blev vurderet og undersøgt ved den første konsultation i Lægeklinik den 4. januar 2018. Undersøgelsen viste et 5 kr. stort nekrotisk sår på hælen, og der var en del let ildelugtende sekret. Der var ligeledes rødme i huden, og huden virkede varm. Der blev foretaget en podning af såret, og der blev der indledt antibiotikabehandling. Der blev ligeledes påbegyndt sårpleje og aflastning. Under konsultationen blev der desuden fundet nekrose, og ved de efterfølgende sårskift fandtes såret ligeledes ildelugtende og med bakterieholdigt sekret samt rødme, hvilket var et tegn på infektion.
 • at ved konsultationen den 21. januar 2019 var benet rødt, og det blev vurderet, at såret var undermineret. På baggrund heraf blev den igangværende antibiotikabehandling suppleret med endnu et antibiotikum, og derudover fortsatte sårplejen.

 Styrelsen kan oplyse, at et sår, der er undermineret, er et udtryk for vævshenfald. Vævshenfald skyldes nekrose på grund af manglende blodforsyning i pulsårerne.

 • at Lægecenter skulle have henvist til et sårambulatorium den 21. januar 2019, fremfor at give yderligere antibiotika og i øvrigt fortsætte sårplejen.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 21. januar til den 23. januar 2019 på Lægecenter, var under med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed