Sygehus får kritik for manglende objektive undersøgelser af prostata og manglende biopsi

Sygehus får kritik for ikke at foretage objektive undersøgelser af prostata vedr. en mandlig patient kendt med vandladningsproblemer samt for ikke at foretage en biopsi efter et abnormt fund.

Sagsnummer:

20SFP40

Offentliggørelsesdato:

6. maj 2020

Speciale:

Urinvejskirurgi (urologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

 • Sygehus, for behandlingen på , i perioden fra den 12. juli til den 29. november 2018.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra . 

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på , Sygehus, i perioden fra den 12. juli til den 29. november 2018.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke blev tilstrækkeligt undersøgt og behandlet for forstørret prostata, herunder at der ikke blev foretaget en biopsi i perioden.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 12. juli 2018 blev 75-årige tilset på , Sygehus, efter en henvisning fra sin praktiserende læge grundet hyppige vandladninger og periodevise smerter ved vandladning. Der blev udfyldt et væske- og vandladningsskema, opstartet medicin mod en overaktiv blære i form af Vesicare og Betmiga, men den medicinske behandling blev stoppet på grund af bivirkninger. Der blev videre ordineret Urizia mod hans hyppige vandladninger, vejledt om bækkenbundsmuskeltræning og knibeøvelser samt bestilt en tid til kikkertundersøgelse (flexcystoskopi) af blæren til dagen efter. Dagen efter den 13. juli 2018 fik han foretaget en kikkertundersøgelse, hvorefter han blev henvist til en opfølgende kontrol ca. 4 måneder senere.

I perioden fra den 21. august til den 29. november 2018 blev dog indlagt flere gange på afdelingen på grund af manglende evne til at lade vandet (urinretention). Der blev foretaget en række undersøgelser i form af en objektiv undersøgelse af prostata den 20. september 2018, bestilt en urodynamisk undersøgelse med henblik på at vurdere blærefunktionen ved en ultralydsscanning, målt infektions- og væsketal, ordineret smertestillende medicin, iværksat Cifin-behandling mod urinvejsinfektionen samt foretaget en CT-scanning af brystkassen og maven. Der blev videre anlagt et kateter grundet hyppige vandladninger, der dog blev taget ud igen grundet gener.

Det fremgår af klagen, at senere fik konstateret prostatakræft.

BEGRUNDELSE 

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere , Sygehus for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at det er sædvanlig praksis, at mandlige patienter med vandladningsproblemer får foretaget objektive undersøgelser af prostata for at afklare, om der kan være mistanke til en ondartet tilstand i prostata, ligesom der kan måles PSA-værdi i blodet som en del af diagnosticeringen

 • at typiske tegn på en ondartet tilstand i prostata er uspecifikke, men kan være hyppige vandladninger, nedsat strålekraft, utilstrækkelig tømning af blæren samt blærebetændelse

 • at den 12. juli 2018 blev undersøgt, hvor det blev konstateret, at strålekraften ved vandladningen ikke kunne vurderes grundet utilstrækkelig urinmængde. Yderligere viste det udfyldte væske- og vandladningsskema, at han indtog 1 liter væske pr. døgn, og at han havde 10 vandladninger pr. døgn, hvorfor han blev henvist til en kikkertundersøgelse den efterfølgende dag den 13. juli 2018, som blev konkluderet til at være normal.

 • at den 12. og den 13. juli 2018 blev tilset og fik foretaget diverse undersøgelser, men ikke en objektiv undersøgelse af prostata
 • at den 21. august 2018 fik anlagt et kateter til blæren og udtømt 1 liter urin, ligesom der blev foretaget en objektiv undersøgelse af hans mave, der var normal, men at der ikke blev foretaget en objektiv undersøgelse af hans prostata
 • at der i peroden fra den 12. juli til den 21. august 2018 efter sædvanlig praksis burde have været foretaget en objektiv undersøgelse af s prostata, da han var kendt med vandladningsproblemer i form af bl.a. hyppige små vandladninger samt utilstrækkelig tømning af sin blære
 • at den 20. september 2018 fik sit kateter fjernet, og at der først ved denne konsultation blev foretaget en objektiv undersøgelse af prostata, som havde en atypisk form. Ved ultralydsundersøgelsen blev volumen af prostata bestemt til 66 cm3. Der blev herefter bestilt en urodynamisk undersøgelse i form af en ultralydsscanning den 28. november 2018. På baggrund af fundene fra den objektive undersøgelse den 20. september 2018 blev der ikke reageret relevant, da der burde have været foretaget en biopsi.
 • at s ultralydsscanning foretaget den 28. november 2018 havde vist, at urinvejene var forsnævrede, hvorefter han var til en opfølgende konsultation dagen efter den 29. november 2018, hvor han blev tilbudt varmebehandling af prostata samt en ny ultralydsundersøgelse heraf, men der burde på baggrund af tidligere undersøgelser af prostata have været foretaget en biopsi, da prostata ikke var fundet normal.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 12. juli til den 29. november 2018 på , Sygehus, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed