Ikke kritik ved akutte mavesmerter i akutmodtagelse

Akutte mavesmerter er en hyppig tilstand blandt patienter i akutte modtagelser. Symptomerne er ofte ens for mange af de tilgrundliggende sygdomme, hvorfor en vurdering af alvorlighed beror på et skøn ud fra sygehistorie og objektiv undersøgelse

Sagsnummer:

20SFP43

Offentliggørelsesdato:

13. maj 2020

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives ikke kritik til:

  • , for behandlingen på Akutklinikken.

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra . 

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Akutklinikken, Hospital, den 13. januar 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at s symptomer ikke blev tilstrækkeligt undersøgt og behandlet.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

45-årige henvendte sig den 13. januar 2019 til Akutklinikken, Hospital, med mavesmerter. Smerterne var opstået 2 dage før efter et restaurantbesøg. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse, og blev sendt hjem med råd mod madforgiftning.

Det fremgår af klagen, at dagen efter blev opereret for en sprængt blindtarm.

BEGRUNDELSE 

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Akutklinikken, Hospital, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at ved henvendelsen ikke havde feber, ligesom der ikke var smerter nedadtil i højre side svarende til blindtarmen. Ved undersøgelsen blev der ikke konstateret perotoneale reaktioner, som havde givet mistanke om infektion i bughulen, hvis det havde været tilstedeværende . Det blev derfor relevant vurderet at der ikke var grundlag for indlæggelse, da almindeligt maveonde i langt de fleste tilfælde går over af sig selv hos unge og raske mennesker.
  • at akutte mavesmerter er en hyppig tilstand, som ofte er ens for mange af de tilgrundværende sygdomme, hvorfor man i stedet vurderer alvorligheden ud fra et skøn baseret på sygehistorie og den objektive undersøgelse. Den objektive undersøgelse var i s tilfælde tilstrækkelig, og på tidspunktet for undersøgelsen fandtes der ikke klare og kliniske tegn på blindtarmsbetændelse, hvorfor det blev skønnet, at madforgiftning var mere sandsynligt.
  • at symptomerne for blindtarmsbetændelse kan variere betydeligt, hvorfor det var relevant at råde til at henvende sig igen ved forværring, da der senere kan opstå feber, og symptomerne kan tiltage.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 13. februar 2019 på Akutklinikken, Hospital, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard. 

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):