Region tilsidesatte patients ret til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg

Regionen skal orientere patienten, når regionen bliver klar over, at udredningen ikke kan foretages inden for 30 dage. Det er ikke tilstrækkeligt, at bede patienten henvende sig, hvis regionen ikke kan udrede inden for 30 dage.

Sagsnummer:

20SFP44

Offentliggørelsesdato:

13. maj 2020

Juridisk tema:

Ret til hurtig udredning på sygehus, Frit og udvidet frit sygehusvalg

Kategori:

Patientrettigheder

Region har handlet i strid med reglerne om retten til hurtig udredning.

Region har handlet i strid med reglerne om udvidet frit sygehusvalg.

Det betyder, at regionen ikke medvirkede til hurtig udredning.

Det betyder, at du ikke blev oplyst om og tilbudt udredning efter reglerne om det udvidede frie sygehusvalg.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at din ret til hurtig udredning blev tilsidesat.

 • at din ret til udvidet frit sygehusvalg blev tilsidesat.

SAGSFREMSTILLING

Vi har lagt vægt på oplysningerne i journalen, medmindre andet fremgår.

Psykiatrien i Region modtog en henvisning til udredning den 17. juni 2019.

Den 18. juni 2019 blev du indkaldt til en samtale den 1. juli 2019. Det fremgår af indkaldelsesbrevet, at regionen forventede at kunne udrede dig inden for 30 dage. Hvis det mod forventning ikke lykkedes, bad regionen dig om at kontakte dem.

Den 1. juli 2019 var du til første samtale.

Den 3. juli 2019 blev din sag drøftet på konference. Det blev vurderet, at du skulle overgå til videre udredning ved en psykolog. Du blev orienteret om planen den 5. juli 2019.

Den 5. juli 2019 blev du indkaldt til en ambulant samtale den 24. juli 2019. Det fremgår af dine oplysninger, at sygehuset aflyste tiden.

Den 27. august 2019 blev du indkaldt til en ambulant samtale den 12. september 2019.

Du har oplyst, at behandlingsgarantien ikke fungerer, og det går ud over din økonomi. Du henviser til, at det fremgår af journalen, at du skulle være endeligt udredt efter første samtale, hvilket du ikke er enig i, da du hverken modtager behandling eller er informeret om planlagt behandling. Endelig mener du, at du skulle have haft en udredningsplan, alternativt burde have været tilbudt udredning andetsteds.

Vi lægger til grund, at ventetiden på udredning var begrundet i kapacitetsmæssige årsager, da regionen ikke har gjort gældende, at ventetiden var begrundet i faglige årsager.

Vi lægger ligeledes dine oplysninger om aflysning af tiden den 24. juli 2019 til grund, da der ikke fremgår noget af journalen om aflysningen, ligesom regionen har valgt ikke at udtale sig.

BEGRUNDELSE 

Reglerne om retten til hurtig udredning

Patienter, der er henvist til sygehusbehandling, har ret til udredning inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt.

Sygehuset skal inden for fristen kunne oplyse patienten om, hvad patienten fejler, eller eventuelt at patienten ikke fejler noget. Sygehuset skal også oplyse, om patienten skal observeres, behandles eller ikke behandles.

Fristen på 30 dage regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen, til den dag, udredningen kan afsluttes.

Hvis det ikke er muligt at udrede patienten inden for 30 dage, skal der inden for de 30 dage udarbejdes en plan for det videre udredningsforløb.

En plan skal indeholde oplysninger om det planlagte videre udredningsforløb, eksempelvis oplysninger om indholdet i planlagte undersøgelser samt tid og sted for disse. Ved uklarhed om det videre udredningsforløb skal en plan mindst indeholde oplysninger om indholdet i den næste undersøgelse i udredningsforløbet samt tid og sted for denne.

I mange tilfælde vil det være muligt at give en tilstrækkelig plan for det videre undersøgelsesforløb. I andre tilfælde kan usikkerheden om en patients symptomer og sygdom betyde, at det ikke er muligt at udarbejde en plan længere end én undersøgelse frem.

En udredningsplan skal løbende revideres, så den passer med patientens sygdomsbillede og resultaterne af de forskellige undersøgelser.

Selvom en udredning ikke kan foretages inden for 30 dage, består der fortsat en forpligtelse for regionen til at sørge for, at udredningen sker hurtigst muligt.

Resultat

Vi vurderer, at du ikke blev udredt inden for 30 dage.

Vi vurderer også, at regionen ikke medvirkede til, at din ret til hurtig udredning blev tilgodeset, da du ikke blev vejledt om muligheden for hurtigere udredning på andre offentlige sygehuse eller muligheden for udvidet frit sygehusvalg.

Vi har lagt vægt på:

 • at Psykiatrien i Region modtog din henvisning den 17. juni 2019. Fristen på 30 dage udløb derfor den 17. juli 2019.
 • at du ikke var udredt, inden fristen på 30 dage udløb den 17. juli 2019.
 • at regionen den 5. juli 2019, hvor du fik en tid til samtale den 24. juli 2019, burde have været klar over, at udredningsfristen på 30 dage ikke kunne overholdes.
 • at regionen ikke informerede dig om dine rettigheder, da det blev konstateret, at du ikke kunne udredes inden for fristen.
 • at det ikke er tilstrækkeligt, at du i det første indkaldelsesbrev blev orienteret om, at du skulle henvende dig, hvis regionen ikke kunne udrede dig inden for 30 dage.
 • at det er regionens pligt at orientere dig, så snart de bliver klar over, at de ikke kan overholde fristen på 30 dage, da det er regionens pligt at sikre dig hurtigst mulig udredning.

Vi vurderer, at da du ikke blev udredt inden for 30 dage, skulle regionen udarbejde en plan for din udredning senest den 17. juli 2019.

Vi vurderer også, at du fik en plan for din udredning, men at den ikke blev løbende opdateret.

Vi har lagt vægt på:

 • at du fik en foreløbig udredningsplan den 18. juni 2019, hvor du blev indkaldt til samtale den 1. juli 2019.
 • at der blev fulgt op på din udredningsplan den 5. juli, hvor du fik en indkaldelse til den 24. juli og den 27. august 2019, hvor du fik en indkaldelse til den 12. september 2019.
 • at din tid den 24. juli 2019 blev udsat til 12. september 2019.
 • at din udredningsplan ikke blev fulgt op på eller opdateret, da din samtale den 24. juli 2019 blev udsat. Planen blev først opdateret den 27. august 2019, hvor du fik en ny indkaldelse.

Derfor har regionen handlet i strid med reglerne om retten til hurtig udredning.

Reglerne om udvidet frit sygehusvalg

Patienter, der er henvist til udredning på et sygehus, kan vælge at blive udredt på et privathospital eller en privat klinik, hvis regionen af kapacitetsmæssige årsager ikke kan tilbyde patienten endelig udredning inden for 30 dage efter, at henvisningen er modtaget. Det gælder dog kun, hvis regionerne har indgået en aftale med private behandlingssteder om den pågældende behandling.

Sygehuset skal inden for fristen kunne oplyse patienten om, hvad patienten fejler, eller eventuelt at patienten ikke fejler noget. Sygehuset skal også oplyse, om patienten skal observeres eller behandles.

Hvis regionen i løbet af de 30 dage bliver klar over, at patienten ikke kan tilbydes endelig udredning inden for 30 dage, skal regionen informere patienten. Retten til det udvidede frie sygehusvalg indtræder umiddelbart herefter, og patienten skal informeres om sine rettigheder.

Hvis ventetiden på behandling på privathospitalet eller den private klinik er længere end den ventetid regionen kan tilbyde, har patienten ikke ret til udvidet frit sygehusvalg.

Resultat

Vi vurderer, at du af kapacitetsmæssige årsager ikke blev endeligt udredt inden for 30 dage. Regionen skulle derfor orientere dig om dine rettigheder og tilbyde dig udredning på et privathospital eller en privat klinik. 

Vi har lagt vægt på:

 • at henvisningen til udredning blev modtaget på sygehuset den 17. juni 2019. Fristen på 30 dage udløb derfor den 17. juli 2019.
 • at regionen den 5. juli 2019, hvor du fik en tid til samtale den 24. juli 2019, burde være klar over, at udredningsfristen på 30 dage ikke kunne overholdes.
 • at regionen ikke informerede dig om din ret til udvidet frit sygehusvalg, da det blev konstateret, at du ikke kunne udredes inden for fristen.
 • at det ikke er tilstrækkeligt, at du i det første indkaldelsesbrev blev orienteret om, at du skulle henvende dig, hvis regionen ikke kunne udrede dig inden for 30 dage.
 • at det er regionens pligt at orientere dig, så snart de bliver klar over, at de ikke kan overholde fristen på 30 dage, da det er regionens pligt at sikre dig hurtigst mulig udredning.

Derfor har regionen handlet i strid med reglerne om retten til udvidet frit sygehusvalg.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 6, stk. 1, nr. 4, om udredning efter § 82 b i sundhedsloven og udvidet frit sygehusvalg efter § 87.

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 82 b om udredning.
 • § 87, stk. 1, om udvidet frit sygehusvalg til udredning
 • § 87, stk. 4-6, om aftaler og vilkår

Bekendtgørelse nr. 657 af 28. juni 2019 om ret til sygehusbehandling m.v.:

 • § 14, stk. 1, om udredning inden for 1 måned.
 • § 14, stk. 2, om udvidet frit sygehusvalg til udredning
 • § 14, stk. 4, om en udredningsplan inden for 1 måned.
 • § 14, stk. 5, om indholdet af en udredningsplan.
 • § 20, stk. 1, 2. pkt., om beregning af tidsfristen for udredning.
 • § 23 om oversigt over samarbejdssygehuse og aftalesygehuse

Vejledninger

Vejledning nr. 9988 af 22. september 2016 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter

 • Pkt. 2.4 om udredningsplan.
 • Pkt. 3.0 om det udvidede frie sygehusvalg.