Klinik får kritik for afslutning uden afklaring af smerteårsag

En klinik får kritik for – uden at have fundet en afklaring af smerteårsagen - at afslutte en patient, der gennem flere måneder havde haft tiltagende skuldersmerter. Patienten fik ikke foretaget yderligere undersøgelser eller blev henvist til videre udredning.

Sagsnummer:

20SFP48

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2020

Speciale:

Reumatologi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Øvrig speciallægepraksis

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

 • for behandlingen i perioden fra den 23. juli til den 8. august 2018.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra . 

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos , i perioden fra den 23. juli til den 8. august 2018.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at der ikke blev foretaget en relevant og tilstrækkelig behandling af s smerter i venstre skulderblad.
 • at der ikke blev foretaget en relevant henvisning til MR-scanning, idet henvisningen ikke omfattede det område, der gjorde ondt.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

I perioden fra den 23. juli til den 8. august 2018 blev 49-årige behandlet hos , idet hun havde haft tiltagende smerter i venstre skulderblad de seneste måneder. Hun havde endvidere modtaget fysioterapeutisk behandling uden effekt.

Den 23. juli 2018 blev der foretaget en objektiv undersøgelse, hvorefter der blev anlagt en blokade. Der blev foretaget en ny objektiv undersøgelse og anlagt endnu en blokade ved den efterfølgende konsultation den 1. august 2018, hvor der også blev foretaget en henvisning til MR-scanning af rygsøjlen fra kraniet og ned til øverste lændehvirvel.

MR-scanningen blev foretaget den 3. august.

blev tilset den 8. august, hvor hun fik svar på MR-scanningen, hvorefter hun blev afsluttet med anbefaling af bløddelsbehandling med forsigtig genoptræning af skulderen.

Det fremgår af klagen, at efterfølgende fik konstateret en tumor i venstre lunge, og at hun er blevet diagnosticeret med uhelbredelig kræft.

BEGRUNDELSE 

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at der blev foretaget en relevant behandling af s smerter i venstre skulderblad den 23. juli 2018, idet den objektive undersøgelse viste ømhed af musklerne omkring skulderbladet, nedsat bevægelighed i form af abduktion under 60 grader og nedsat udadrotation, samt at ultralydsundersøgelse af venstre skulder blev fundet normal. Der var således indikation for, at havde smerter fra bløddele i skulderen, som kom i klemme mellem hovedet på overarmsknoglen og loftet i skulderleddet, især ved løft af armen ud til siden, hvorfor det var relevant at anlægge en blokade.
 • at det var relevant, at MR-scanningen den 1. august 2018 omfattede rygsøjlen fra kraniet og ned til øverste lændehvirvel, idet blokaden fra den 23. juli ikke havde haft effekt, hvorfor der var indikation for at mistænke noget andet end en skuldersmerte, herunder at smerterne kom fra forhold i ryggen. Den objektive undersøgelse viste endvidere, at var forpint trods behandling med smertestillende medicin, herunder morfin, hvilket ikke er overensstemmende med smerter fra bløddele i skulderen, da sådanne bløddele som udgangspunkt ikke giver smerter, hvis armen holdes stille.
 • at der burde være foretaget en ultralydsundersøgelse af venstre skulder den 1. august 2018 for at kontrollere tilstanden siden besøget den 23. juli 2018.
 • at s skulder burde være undersøgt kort efter anlæggelsen af blokaderne den 23. juli og 1. august 2018 samt være indsprøjtet ét sted af gangen for at konstatere, om der var en umiddelbar bedring af smerterne og bevægeligheden i skulderen, idet blokaderne bl.a. indeholdte en lokalbedøvelse. Hvis lokalbedøvelsen ikke virker umiddelbart efter anlæggelsen, er der mindre sandsynlighed for, at blokaden er givet det rigtige sted, og at mistanken om smertekilden er rigtig.
 • at der burde være fulgt op på s tilstand den 8. august 2018, idet hun blev beskrevet som forpint og havde fået anlagt en blokade i skulderen den 1. august 2018. Der var således ikke information om, hvorvidt stadig var forpint, eller om blokaden havde haft effekt.
 • at der burde være foretaget en fornyet stillingtagen til den mulige årsag til smerterne den 8. august 2018, idet der forelå en normal ultralydsundersøgelse, en normal MR-scanning af ryggen, og at der ingen effekt havde været af 2 blokader, samt at fortsat havde smerter og fik flere slags smertestillende medicin, herunder morfin.
 • at det på baggrund af ovenstående burde være overvejet, om smerterne skyldes en anden diagnose end en mulig muskelsmerte fra ryggen, hvorefter der burde være iværksat yderligere undersøgelser i forbindelse med at finde årsagen til s smerter. Det var således ikke tilstrækkeligt at blev afsluttet med råd om mere fysioterapeutisk behandling, idet hun allerede før den første konsultation den 23. juli 2018 havde været i fysioterapeutisk behandling i 2 måneder uden effekt.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 23. juli til den 8. august 2018 på , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhed