Sygehus får kritik for manglende opfølgning på akut patient, triageret grøn

Scoring af vitalparametre er væsentlig for at følge en akut patients tilstand og skal udføres efter afdelingens retningslinjer. Der skal tages stilling medicinering, herunder evt. fortsættelse af vanlig medicin inden for rimelig tid ved enhver indlæggelse.

Sagsnummer:

20SFP49

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2020

Speciale:

Akutmedicin

Faggruppe:

Læger, Sygeplejersker

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

  • Sygehus, for behandlingen på Akutafdelingen den 3. og den 4. maj 2019.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra . 

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Akutafdelingen, Sygehus, den 3. og den 4. maj 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at burde være tilset af en læge
  • at ikke blev relevant medicineret. 

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 3. maj 2019 blev 75-årige henvist til Akutafdelingen, Sygehus grundet forstoppelse og problemer med vandafladning. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse af en sygeplejerske, og spurgte ad flere omgange ind til udlevering af medicin. Dagen efter forlod Akutafdelingen imod givet råd. 

BEGRUNDELSE 

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Akutafdelingen, Sygehus for behandlingen vedrørende triagering ved ankomst.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at ved ankomsten på Akutafdelingen blev triageret grøn ud fra vitalparametrene, hvilket er i overensstemmelse med gældende instruks, idet fremstod upåvirket, med frie luftveje, normal vejrtrækningsfrekvens, acceptabel blodtryk og puls samt temperatur indenfor den grønne triage. blev endvidere vurderet ud fra symptom og kontaktårsag, idet der blev beskrevet, hvordan hans afføringsmønster havde været, hvilke aktuelle symptomer han havde, ligesom der var lavet en smertevurdering. Vurderingen blev lavet inden for de første 30 minutter efter ankomsten, hvilket er i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

Styrelsen vurderer dog, at der er grundlag for at kritisere Akutafdelingen, Sygehus for den efterfølgende behandling.

  • at i perioden fra ankomst den 3. maj 2019 kl. 15.22 til han forlod afdelingen den 4. maj 2019 kl. 9.22 fik målt sine vitalparametre og dermed foretaget en EWS-score tre gange, henholdsvis efter seks og otte timer. Sygeplejerskerne burde have lavet en EWS-score hvert 240. minut og ikke kun tilset . Det fremgår ikke af journalen, at der var taget kontakt til en læge angående ændring i observationshyppigheden af , hvorfor det ikke var lægeligt ordineret, at der måtte afviges fra gældende instruks i forhold til en revurdering af s vitalparametre, hvilket var i strid med gældende retningslinjer på Sygehus for patienter, som er triageret grøn. En ny EWS-score kunne have haft betydning for, hvornår burde være set af en læge, hvis havde haft ændring eller forværring af sine vitalparametre.

Styrelsen kan oplyse, at det har afgørende betydning, at sygeplejerskerne udfører et korrekt sundhedsfaglig tilsyn og måling af vitalparametre, indtil en læge har mulighed for at tilse patienten. Styrelsen kan ligeledes oplyse, at en EWS (Early Warning Score) er en tidlig advarselsscore til hurtig sporing af en patients aktuelle tilstand på baggrund af vitale parametre. En normal EWS betyder, at patienten har stabile vitalparametre.

  • at sygeplejerskerne burde have tilskyndet et lægetilsyn eller en telefonisk samtale med en læge angående medicinordination og godkendelse af s vanlige medicin samt videre plan og behandling, indtil en læge havde mulighed for at tilse , da det skal sikres, at en patient får sin medicin, hvis det har betydning for patientens helbred. Sygeplejerskerne kunne tilgå FMK og se, at fik medicin af afgørende betydning, idet fik medicin mod hjertekarsygdom samt KOL, hvorfor manglende medicinering kunne have forårsaget forhøjet blodtryk samt forværring af hans hjerteflimmer og givet vejrtrækningsbesvær.
  • at efterspurgte sin vanlige medicin ad flere omgange, hvorfor sygeplejerskerne burde have taget kontakt til en læge angående medicineringen eller på anden vis have handlet på s forespørgsel vedrørende sin vanlige medicin eller det lettere forhøjede blodtryk, havde ved ankomst, idet det følger af gældende retningslinjer, at der ved modtagelsen af en patient skal lægges en behandlingsplan sammen med en læge, og at patienten skal tilbydes relevant medicinsk behandling mod den aktuelle lidelse.
  • at det fremgår af FMK, at der var en gyldig recept på Movicol, og at var i behandling med Tamsulosin mod blæreprobelmer, hvorfor burde være opstartet i en behandling mod forstoppelse samt tilbudt medicin mod blæreproblemer.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 3. og den 4. maj 2019 på Akutafdelingen, Sygehus, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed