Region kan lægge oplysninger fra CPR-registret til grund i sager om tolkebistand, hvor længden af ophold i Danmark anfægtes.

Region kunne lægge oplysningerne i CPR-registret til grund ved en borgers anfægtelse af at have opholdt sig i Danmark i mere end tre år. Borgeren var ikke registeret som udrejst i CPR-registret, hvorfor regionen lagde til grund, at borgeren ikke var udrejst, og dermed kunne anses for at have opholdt sig i Danmark i mere end tre år. Borgeren skulle derfor betale gebyr for tolkebistand.

Sagsnummer:

20SFP52

Offentliggørelsesdato:

23. juni 2020

Juridisk tema:

Tolkebistand, herunder betaling for tolkebistand

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen tiltræder afgørelsen fra Region :

 • om gebyr for tolkebistand.

Det betyder, at du skal betale gebyr for tolkebistand.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du skal betale gebyr for tolkebistand.

SAGSFREMSTILLING

Du blev den 2. december 2018 indlagt på Sygehus, i hvilken forbindelse der var bestilt en tolk.

Den 12. juli 2019 blev du opkrævet et gebyr for denne tolkebistand.

Du har oplyst, at du ikke har været bosat i Danmark i mere end tre år. Du rejste ind i Danmark den 24. juli 2015 og var frem til den 15. marts 2016 bosat i Kommune. I perioden 15. marts 2016 - 30. juli 2018 var du registreret som forsvundet, hvorefter du den 30. juli 2018 igen blev bosat i Kommune.

Regionen har oplyst, at du ikke har været registreret som udrejst i CPR-registret. 

Du har den 28. april 2020 oplyst, at du opholdt dig i i en periode efter din fars død, men derefter tog tilbage til , hvor du fortsat bor.

Vi har derfor lagt til grund, at du ikke har været udrejst af Danmark i den ovennævnte periode.

BEGRUNDELSE

Reglerne om tolkebistand

Regionen skal give tolkebistand til personer, som har behov for det i forbindelse med behandling hos alment praktiserende læge og privatpraktiserende speciallæge samt sygehusbehandling.

Regionen opkræver normalt et gebyr for tolkebistand til patienter, der har haft bopæl i Danmark i mere end 3 år, når tolkning er nødvendig for behandlingen. Nogle persongrupper skal dog ikke betale gebyr.

Det er lægen, der skønner, om en tolk er nødvendig for behandlingen. Lægens skøn foretages på vegne af regionsrådet. Det er derfor en betingelse for at opkræve gebyr, at tolken er bestilt efter et lægeligt skøn.

Vi foretager ikke en prøvelse af det skøn, der ligger til grund for lægens vurdering af behovet for tolkebistand, da vi ikke har mulighed for at vurdere patientens sproglige formåen.

Reglerne om udrejse i Det Centrale Personregister (CPR)

Fraflytter en person Danmark i en periode på mere end 6 måneder, er personen forpligtet til at registrere sig som udrejst i CPR-registret. Flytningen skal anmeldes til bopælskommunen inden udrejsen.

Hvis en person ikke har registreret udrejse i CPR-registret, regnes personen for at have bopæl i Danmark.

Resultat

Vi vurderer, at du skal betale gebyr for tolkebistand.

Vi har lagt vægt på:

 • at lægen på sygehuset har vurderet, at der var behov for tolkebistand.
 • at du har oplyst, at du i en periode opholdt dig i , hvorefter du vendte tilbage til .
 • at du dog ikke har været registreret som udrejst i CPR registret.
 • at tolkningen har fundet sted.

Derfor tiltræder vi regionens afgørelse af 12. juli 2019 om gebyr for tolkebistand.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 6, stk. 1, nr. 1, om tolkebistand efter § 50 i sundhedsloven

Bekendtgørelse nr. 646 af 2. juni 2017 af lov om Det Centrale Personregister:

 • ·§ 24, stk. 1, om pligt til registrering af udrejse

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 50 om tolkebistand

Bekendtgørelse nr. 855 af 23. juni 2018 om tolkebistand efter sundhedsloven:

 • § 1 om ret til tolkebistand efter lægens skøn
 • § 2, stk. 1, om gebyr for tolkebistand ved mere end 3 års bopæl i Danmark
 • § 2, stk. 6, om beregning af bopælstid i Danmark
 • § 2, stk. 7, om indberetning af anvendt tolkebistand

Vejledninger

Vejledning nr. 9273 af 14. juni 2013 om folkeregistrering.

 • Pkt. 6.1 om ophold i udlandet over eller under 6 måneder