Region afslog tilskud til bidskinne til behandling af behandlingskrævende tilstand tilkommet efter kemoterapi

Regionen var ikke berettiget til at afslå tilskud til en behandlingskrævende tilstand. Nervesmerterne i tænderne var tilkommet efter behandling med kemoterapi.

Sagsnummer:

20SFP56

Offentliggørelsesdato:

23. juni 2020

Juridisk tema:

Tilskud til tandpleje

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen ændrer afgørelsen fra Region :

 • om tilskud til tandpleje.

Det betyder, at du havde ret til tilskud til tandpleje.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du ikke fik tilskud til tandpleje.

Denne afgørelse vedrører klage over afslag på tilskud til hård bidskinne.

Vi har i afgørelsen ikke taget stilling til din senere klage over Regions s afslag på, at du kan forblive i tilskudsordningen. Denne sag behandles selvstændigt på sagsnr.: <***>.

SAGSFREMSTILLING

Du modtog fra februar til maj måned 2018 kemoterapi.

Du ansøgte i november 2018 om tilskud til tandpleje og var til visitation i tandplejen i december 2018. Ved afgørelse af den 3. januar 2019 fik du en delvis bevilling til tilskud til tandpleje med udløb den 2. januar 2020. Bevillingen var undtaget parodontalbehandling.

Regionen modtog den 10. juli 2019 en ansøgning om tilskud til tandpleje fra din tandlæge. Ansøgningen var vedlagt et behandlingsoverslag af den 5. juli 2019. Det fremgik heraf, at din tandlæge på dine vegne ansøgte om tilskud til tandbehandling i form af en hård bidskinne til en samlet pris på i alt 3.685 kr.

Regionen gav dig den 13. august 2019 afslag på tilskud til bidskinnen med den begrundelse, at bidfunktionsproblemer ikke kunne anses som en følge af mundtørhed.

Det fremgår af journalen fra onkologisk afdeling, at du tålte behandlingen med kemoterapi dårligt, og at du udviklede udtalte nervesmerter. På grund af disse nervesmerter samt påvirkning af dine slimhinder stoppede du med kemoterapien tidligere end planlagt.

Det fremgår også af journalen, at nervesmerterne startede i fødderne, så i hænderne og derefter i tænderne.

Du har oplyst, at i takt med, at du fik mere kemoterapi fik du også mere ondt i tænderne, som kun er aftaget en smule efter at du stoppede med kemoterapi. Du har også oplyst, at du har en konstant svag summen i tænderne, som bliver forværret om natten, da du måske kommer til at bide hårdt sammen, når du sover. Derfor har din tandlæge anbefalet dig bidskinnen.

BEGRUNDELSE

Reglerne om tilskud til tandpleje

Regionen kan ved tilskudsbevilling give et særligt tilskud til tandpleje til kræftpatienter, der på grund af kemoterapi har fået betydelige tandproblemer.

Der kan gives tilskud til tandproteser og til forebyggelse og behandling tilpasset den enkelte patients behov på ansøgningstidspunktet.

Patienten skal have betydelige tandproblemer. Tandproblemerne skal endvidere være en følge af kemoterapien.

Der tages udgangspunkt i udviklingen i patientens tandstatus fra det tidspunkt, hvor patienten påbegyndte behandling med kemoterapi. Hvis årsagen til patientens tandproblemer ligger før tidspunktet for påbegyndelsen af kemoterapien, har patienten ikke ret til tilskud.

Det odontologiske behandlingsbehov omfatter behandlingskrævende tilstande, som er tilkommet efter behandlingen, og som kan relateres til kemoterapien. Behandling af tandsættet udføres svarende til det dokumenterede behov.

Tilskud kan i øvrigt kun gives, så længe der som følge af kemoterapien fortsat er behov for en særlig indsats. En bevilling kan derfor gøres tidsbegrænset til patienter, der har fået kemoterapi.

Resultat

Vi vurderer, at der var behov for den ansøgte behandling på tidspunktet for regionens afgørelse.

Vi har lagt vægt på:

 • at en bidskinne medfører aflastning af tænderne, og derfor sandsynligvis kan reducere de smerteudløsende faktorer.

Vi vurderer også, at dine tandproblemer var en følge af kemoterapien.

Vi har lagt vægt på:

 • at de nervesmerter, som du har i tænderne, og som øges ved belastning, med overvejende sandsynlighed er en følge af kemoterapien.
 • at behandling med en hård bidskinne i dit tilfælde er behandling af en behandlingskrævende tilstand, der er tilkommet efter du påbegyndte kemobehandlingen.

Derfor ændrer vi regionens afgørelse af den 13. august 2019.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 6, nr. 11, om tilskud til tandpleje efter § 166 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 166, stk. 1, om tilskud til tandpleje til visse kræftpatienter

Bekendtgørelse nr. 1658 af 22. december 2017 om tandpleje:

 • § 24, stk. 1, om den omfattede patientgruppe, kravet om betydelige tandproblemer samt tidsbegrænsning
 • § 24, stk. 2, om patientens dokumentation af behandlingsbehovet samt regionens udstedelse af tilskudsbevilling
 • § 24, stk. 3, om de behandlinger, der kan søges om tilskud til

Vejledninger

Vejledning nr. 10128 af 30. juni 2006 om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje mv.

 • Pkt. 7.2.2 om tandplejens indhold