En kommunaltandpleje får ikke kritik for manglende tilbud om tandregulering

En kommunaltandpleje får ikke kritik for ikke at have tilbudt tandregulerende behandling på grund af erosioner, da erosioner ikke i sig selv indikerer et behov for tandregulerende behandling. Det er vigtigt, at der er fokus på at finde og forebygge årsager til erosionerne.

Sagsnummer:

20SFP57

Offentliggørelsesdato:

23. juni 2020

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Øvrige kommunale behandlingstilbud

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives ikke kritik til:

  • Børne- og Ungdomstandplejen, Kommune, for behandlingen.

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos Børne- og Ungdomstandplejen, Kommune, i perioden fra den 25. april 2014 til den 9. marts 2018.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke modtog sundhedsfaglig forsvarlig behandling, herunder at han burde have været tilbudt tandregulerende behandling.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

I perioden fra den 25. april 2014 til den 9. marts 2018 modtog 13-årige behandling hos Børne- og Ungdomstandplejen, Kommune. Det blev vurderet, at han ikke havde behov for tandregulerende behandling.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen har til brug for sagen indhentet røntgenbilleder fra klageperioden.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Børne- og Ungdomstandplejen, Kommune, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at modtog sundhedsfaglig forsvarlig behandling, idet der den 29. oktober 2014 og den 23. oktober 2015 blev fundet erosioner på tænderne i henholdsvis under- og overkæbefronten, hvorfor der blev fremstillet en blød bideskinne til brug om natten for at beskytte tænderne for slid. Mulige årsager til erosioner blev løbende påtalt for at forsøge at standse udviklingen heraf.

    Styrelsen kan oplyse, at erosioner er syreskader på tænderne, der ikke skyldes tandstillingen, men påvirkning af tænderne ved fx hyppigt indtag af syreholdige drikke og/eller madvarer, medicin samt ved reflux eller hyppig opkastning. Tænderne vil være meget påvirkelige for slid ved både fortænder og tyggeflader på kindtænderne, når der ses erosioner på tænderne.
  • at ikke burde have været tilbudt tandregulerende behandling, idet det af røntgenmateriale, kliniske fotos og aftryk, der blev optaget den 23. oktober 2015, fremgår, at alle tænder var anlagt, at første store kindtand i højre side af overkæben (6+) tidligere var blevet fjernet, og at anden store kindtand i højre side af overkæben (7+) havde rykket sig frem til området omkring 6+. Der var desuden normale forhold ved de store kindtænder, dog var tænderne i højre side i underkæben lidt længere fremme i forhold til tænderne i overkæben (let mesial okklusion), og der var let trangstilling i området omkring hjørnetanden og første lille kindtand i højre side af underkæben (4,3-) samt krydsbid ved hjørnetanden i højre side af overkæben (3+). Horisontalt og vertikalt var der overbid på 1 mm, og der sås normale forhold ved midtlinjen. Der ses kraftige erosioner facialt (fladen der vender ud mod kinden) på fortænderne i over- og underkæben samt let tandkødsbetændelse. Røntgenbilledet af s hånd viser, at han var tæt på fuldt udvokset. Profilrøntgenoptagelsen viser en harmonisk profil uden store afvigelser i fortændernes hældning samt tendens til ligebid.
  • at det var i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens visitationskriterier, at ikke blev tilbudt tandregulerende behandling, idet det horisontale og vertikale overbid var indenfor et normalt omfang, der var tendens til ligebid, og sammenbiddet var funktionelt tilfredsstillende. Ved et sammenbid der har kontakt med alle tænder, vil der sædvanligvis på et tandsæt uden erosioner ikke ses ekstremt slid på tænderne, og der skal, ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer, ikke tilbydes tandregulerende behandling i kommunalt regi, alene hvis en patient har erosioner.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 25. april 2014 til den 9. marts 2018 hos Børne- og Ungdomstandplejen, Kommune, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 179 af 28. februar 2012 om tandpleje, bilag 1: regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer

Bekendtgørelse nr. 1658 af 22. december 2017 om tandpleje, bilag 1: regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer