Sygehus får ikke kritik for udredning af mavesmerter

Personer, som har insulinbehandlende sukkersyge, og som er i en akut tilstand, skal have udelukket mistanke om ketoacidose (syreforgiftning), før der iværksættes yderligere udredning.

Sagsnummer:

20SFP59

Offentliggørelsesdato:

24. juni 2020

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger, Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger, Sygeplejersker

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives ikke kritik til:

 • Sygehus, for behandlingen på Fælles Akut Modtagelse.

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Fælles Akut Modtagelse, , den 1. september 2018.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke blev sundhedsfagligt forsvarligt undersøgt og behandlet henset til sine symptomer
 • at ikke modtog tilstrækkelig pleje henset til sin tilstand
 • at på et tidligere tidspunkt burde være henvist til en CT-scanning.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 1. september 2018 blev 36-årige indlagt på Fælles Akut Modtagelse, , grundet mavesmerter. Hun var kendt med type 1 diabetes, og havde ved indlæggelsen kvalme og kastede op. Hendes blodsukker havde forinden indlæggelsen været lavt, men var efter indtagelse af juice og småkager forhøjet. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse af hendes mave. Grundet diarre blev senere flyttet til en enestue med eget toilet.

oplevede i løbet af de næste par timer en forværring af sine mavesmerter, herunder at hendes mave blev spændt og udspilet, og der blev på den baggrund foretaget en CT-scanning.

Det fremgår af klagen, at havde en følelse af, at hun ikke blev taget alvorligt i forhold til sine symptomer. Hun følte, at hun var overladt til sig selv og oplevede, at der ikke blev reageret på, at hun kaldte i snoren. Endvidere var hun til at starte med indlagt på en stue, hvor hun skulle benytte et toilet på gangen, hvilket betød, at hun grundet diarre kom for sent til toilettet. Hun fik i den forbindelse ikke hjælp til at vaske sig og få skiftet tøj.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Fælles Akut Modtagelse, , for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at den 1. september 2018 blev indlagt på Fælles Akut Modtagelse, , grundet mavesmerter og opkastninger. Da hun var kendt med type 1 diabetes, og da hendes blodsukker på indlæggelsestidspunktet blev målt til 23, var det relevant, at der var mistanke om ketoacidose, der er en alvorlig komplikation til diabetes med blodsukker over 20, som også kan give mavesmerter og opkastninger
 • at i forbindelse med indlæggelsen fik målt vitale parametre, der blev bestilt blodprøver, og hun fik triagefarven gul, hvilket betød, at hun blev vurderet til ikke at kræve akut behandling. Hendes smertescore var VAS 6 (skalaen går fra 0 til 10, hvor 10 er værst). På den baggrund modtog hun et mildt smertestillende præparat, hvilket var sundhedsfagligt relevant, da hun havde fået et stærkere smertestillende præparat i ambulancen
 • at fik foretaget en objektiv undersøgelse af maven, som viste, at denne var øm. Da blodprøverne ikke viste tegn på infektion, og hun ikke havde feber, var der på baggrund af de angivne symptomer ikke indikation for at foretage en CT-scanning. I stedet blev der foretaget undersøgelser for at udelukke ketoacidose, og blev efterfølgende startet op i behandling med væske, insulin og smertestillende, hvilket var sundhedsfagligt relevant
 • at det var sundhedsfagligt forsvarligt, at i forbindelse med sin indlæggelse benyttede et toilet på gangen, idet der ikke var indikation for, at hun havde en smitsom infektion. Da hun fortsatte med at være plaget af diarre og opkastninger, fik hun senere tilbudt en stue med toilet, hvilket udgjorde relevant pleje
 • at det er sædvanlig praksis ved kald med snoren, at kaldet besvares af personalet hurtigst muligt. Kaldet kan komme i kø, hvis der er flere kald, end der er plejepersonale, og derfor vurderes hvert kald af plejepersonalet og prioriteres derefter i forhold til, om det er forsvarligt, at vedkommende sundhedsperson afbryder den opgave, vedkommende er i gang med
 • at under sin indlæggelse modtog relevant og tilstrækkelig pleje, idet hun varetog sin egen pleje i den udstrækning, det var muligt, herunder at hun selv skiftede tøj, hvilket er i overensstemmelse med grundlæggende sygepleje. Da det er sædvanligt, at arbejdet i en akutmodtagelse foregår på gangene i form af sparring med kollegaer, analyser af prøver eller dokumentation ved computeren, vil patienter opleve, at personalet taler sammen, hvilket ikke er indikation for, at de ikke varetager deres arbejde på tilstrækkelig vis
 • at i timerne efter sin indlæggelse fik tiltagende mavesmerter samtidig med, at maven blev spændt og udspilet. Der blev på den baggrund henvist til en CT-scanning, hvilket var sundhedsfagligt relevant, idet der var opstået en forværring af mavesmerterne samtidig med, at der var nye symptomer
 • at det på baggrund af de angivne symptomer ved indlæggelsen, samt at var kendt med diabetes, var relevant at undersøge for ketoacidose. Der var derfor ikke grundlag for en CT-scanning tidligere i forløbet, idet de angivne symptomer ikke gav anledning til at mistænke hul på tarmen. Det var derfor sundhedsfagligt forsvarligt, at der først blev henvist til en CT-scanning, da smerterne og symptomerne udviklede sig.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 1. september 2018 på Fælles Akut Modtagelse, , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed