Kommunal Tandpleje får ikke kritik for ikke at tilbyde tandreguleringsbehandling

Kommunal Tandpleje får ikke kritik for ikke at tilbyde tandreguleringsbehandling i kommunalt regi, idet visiteringen foregik i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning ”Regler for Ortodontivisitation og Ortodontiindikationer (2007)”.

Sagsnummer:

20SFP60

Offentliggørelsesdato:

1. juli 2020

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Øvrige kommunale behandlingstilbud

Kategori:

Behandlingssager

Der gives ikke kritik til:

  • Kommunale Tandpleje, for behandlingen.

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos Kommunale Tandpleje, den 8. oktober 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke modtog relevant og tilstrækkelig behandling, idet hun fik afslag på tandreguleringsbehandling.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 8. oktober 2019 blev 13-årige vurderet hos Kommunale Tandpleje med henblik på muligheden for visitering til en tandregulering.

Der blev foretaget en undersøgelse af s tandstilling og tandforhold, og på baggrund heraf blev der ikke fundet indikation for tandreguleringsbehandling i kommunalt regi.

Kommunale Tandpleje har til sagen anført, at der ikke var tale om et egentligt afslag på behandling men en orientering om, at det grundet daværende tandforhold, var for tidligt at tage endelig stilling til en eventuel tandreguleringsbehandling. Der vil blive foretaget en ny visitation, når s 12-års tænder er brudt frem.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket udledes af autorisationslovens § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Kommunale Tandpleje for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at der blev foretaget en relevant orto-visitation, idet s diagnoser, sammenbid, pladsforhold og funktion blev undersøgt. På baggrund af undersøgelsen foretog Tandplejen en visitationsafgørelse. En tandpleje kan henvise patienter med moderate eller større tandstillingsfejl til orto-visitation hos en specialtandlæge med henblik på, om der er indikation for tandreguleringsbehandling. Ved visitationen undersøges tandforhold, sammenbid, pladsforhold og funktion med henblik på en individuel risikovurdering. På grundlag af visitationen vurderer specialtandlægen, om der er indikation for tandreguleringsbehandling iht. kriterierne i Sundhedsstyrelsens vejledning ”Regler for Ortodontivisitation og Ortodontiindikationer (2007)”.
  • at på baggrund af undersøgelsen blev visiteret til – tandreguleringsbehandling (-B), idet hun havde et stabilt sammenbid, og idet hendes 12-årstænder i overmunden  endnu ikke var frembrudt. Det blev noteret, at Tandplejen skulle holde øje med 12-årstænderne, og det blev endvidere anført, at skulle henvises til fornyet visitation, når 12-årstænderne var frembrudte. Det er styrelsens vurdering, at frembruddet af 12-årstænderne muligvis kunne medføre behov for tandreguleringsbehandling. Det var således relevant, at Tandplejen afviste behandling på daværende tidspunkt med den begrundelse, at det var for tidligt at tage endelig stilling til behovet for en evt. tandreguleringsbehandling.
  • at havde let trangstilling ved kindtænderne 5+5, der var rotation af fortænderne 2+2, facial kipning af venstre hjørnetand +3 og oral kipning af de to små øvre kindtænder 5+5, hendes sammenbid var bagud forskudt i siderne, men funktionsmæssigt var hendes sammenbid stabilt. Tandplejen vurderede, at funktion var i orden, og at hendes tandstillingsfejl ikke var af invaliderende karakter.
  • at det i Sundhedsstyrelsens vejledning fremgår, at der blandt andet kan være indikation for tandreguleringsbehandling, hvis der er stor og iøjnefaldende trangstilling med stillingsvariation af flere tænder i overkæbefronten, primært overkæbefortænder, samt pladsmangel svarende til mindst en hel tandbredde. En evt. displacering af en hjørnetand skal være stor og iøjnefaldende, førend der er indikation for tandreguleringsbehandling. Mindre afvigelser uden de store pladsproblemer giver således sjældent anledning til tandreguleringsbehandling. I Sundhedsstyrelsens vejledning er det endvidere anført, at den Kommunale Tandpleje som udgangspunkt ikke skal udføre kosmetisk behandling, medmindre patienten har tandstillingsfejl, der afviger så meget fra det normale, at det må betegnes som invaliderende. I så fald kan der være indikation for tandreguleringsbehandling på psykosocial indikation.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 8. oktober 2019 hos Kommunale Tandpleje var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

§ 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed