Sygehus får kritik for utilstrækkelige beskrivelser af røntgenundersøgelser

Sygehus får kritik for ikke at have beskrevet alle fund på en røntgenundersøgelse, selvom henvisningen kun vedrørte en del af det fotograferede område. Sygehuset får endvidere kritik for manglende reaktion på forværring af et brud.

Sagsnummer:

20SFP69

Offentliggørelsesdato:

18. august 2020

Speciale:

Ortopædkirurgi, Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

 • Hospital, for behandlingen på Akutklinikken den 12. april 2019.

 • Hospital, for behandlingen på Røntgenafdelingen den 3. og den 12. april 2019

Der gives ikke kritik til:

 • Hospital, for behandlingen på Akutklinikken den 3. april 2019.

Det betyder, at behandlingen på Akutklinikken den 12. april 2019 var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Det betyder endvidere, at behandlingen på Røntgenafdelingen den 3. og den 12. april 2019 var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Akutklinikken og Røntgenafdelingen, Hospital, den 3. og den 12. april 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at s højre fod ikke blev tilstrækkeligt undersøgt, herunder at røntgenbillederne af hendes fod ikke blev vurderet på sundhedsfaglig relevant vis.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 3. april 2019 blev 58-årige undersøgt på Akutklinikken, Hospital, efter at hun var faldet og havde slået begge fødder. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse. På Røntgenafdelingen, Hospital, blev der foretaget en røntgenundersøgelse af begge fødder. fik herefter anlagt en walkerbandage på højre fod, og der blev planlagt en røntgenkontrol 10 dage senere.

Den 12. april 2019 var til røntgenkontrol, hvor der på Røntgenafdelingen blev foretaget en ny røntgenundersøgelse af hendes højre fod.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen for Patientklager har til brug for sagen indhentet billedmaterialet fra røntgenundersøgelserne den 3. og den 12. april 2019.

Vedrørende Akutklinikken

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Akutklinikken, Hospital, for behandlingen den 3. april 2019.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at den 3. april 2019 blev undersøgt efter et fald dagen forinden, hvor hun havde slået begge fødder. Hun oplevede smerter fra højre fodled og venstre mellemfod, og ved undersøgelsen af hendes venstre fod blev der fundet ømhed omkring 3. og 4. tås grundled, men ingen misfarvning, fejlstilling eller hævelse og normal følesans og blodforsyning til foden. Der blev foretaget røntgenundersøgelse af venstre fod, som viste normale forhold. Da der ved undersøgelsen kun blev fundet direkte smerte svarende til 3. og 4. tå, var der ikke indikation for anden undersøgelse end røntgen.
 • at der ved undersøgelsen af s højre fod blev fundet direkte og indirekte ømhed omkring den udvendige ankelkno samt ved basis af 5. tås mellemfodsknogle og påvist normal følesans og blodforsyning til foden. På baggrund heraf blev der foretaget en røntgenundersøgelse af højre ankelled samt fod. Røntgenafdelingen beskrev et brud svarende til basis af højre 5. mellemfodsknogle i uforskudt stilling samt en mindre skalformet afrivning fra terningebenet. Fundene blev behandlet med anlæggelse af hård immobiliserende gåbandage, hvor der blev tilladt belastning inden for smertegrænsen. Der blev på relevant vis anbefalet smertestillende medicin, elevation af benet for at undgå hævelse af foden og opfølgende ambulant kontrol.

Styrelsen vurderer dog, at der er grundlag for at kritisere Akutklinikken, Hospital, for behandlingen den 12. april 2019.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at der den 12. april 2019 blev foretaget en kontrolrøntgenundersøgelse af s højre fod og tæer, som viste nytilkommet forværring af bruddets stilling svarende til basis af 5. mellemfodsknogle, idet bruddet gabte cirka 2 mm. Samtidig blev der påvist en skalformet afrivning ved højre fods terningeben. Disse fund burde have medført en fornyet vurdering af de radiologiske forhold og den kliniske tilstand.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 12. april 2019 på Akutklinikken, Hospital, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Vedrørende Røntgenafdelingen

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Røntgenafdelingen, Hospital, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at der den 3. april 2019 blev foretaget en røntgenundersøgelse af hele s højre fod i tre plan: forfra, skråt og fra siden. Ved røntgenundersøgelsen blev der set og beskrevet et uforskudt brud ved basis af 5. mellemfodsknogle samt en lille knogleafrivning fra undersiden af foden med oprindelse fra én af fodrodsknoglerne. 
 • at det er styrelsens vurdering, at der på røntgenbilledet forfra ses en indkærvning i ledfladen på talus (rullebenet). Da dette er en abnormalitet, burde den have været nævnt i beskrivelsen af røntgenundersøgelsen.
 • at røntgenbillederne fra den 12. april 2019 blev set og beskrevet med en ændring af stillingen på bruddet ved basis af 5. mellemfodsknogle og uændrede forhold af den lille knogleafrivning fra undersiden af foden.
 • at det er styrelsens vurdering, at røntgenbillederne fra den 12. april 2019 viser en dislokation (ledskred) i fodroden. Det er styrelsens vurdering, at dislokationen ses tydeligt på røntgenbilledet forfra og også kan ses indirekte i form af abnorme overlejringer og manglende frit indblik i ledspalten på skrå- og sidebilledet. Dette fund burde derfor have indgået i beskrivelsen af røntgenundersøgelsen.
 • at Røntgenafdelingen tog billeder af hele s højre fod, selvom der i henvisningen kun var bestilt en røntgenkontrol af bruddet i 5. mellemfodsknogle. Beskrivelsen af billedmaterialet burde derfor have omfattet alle fund i det undersøgte område, selvom henvisningen kun vedrørte en del af s fod.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 3. og den 12. april 2019 på Røntgenafdelingen, Hospital, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed