Sygehus får kritik for manglende opmærksomhed på begyndende nyresvigt

Sygehus var ikke opmærksom på tegn til aftagende nyrefunktion forud for en operation. Sygehus får desuden kritik for ikke at give et NSAID-præparat som forebyggende middel til at undgå betændelse i bugspytkirtlen inden en ERCP-undersøgelse

Sagsnummer:

20SFP73

Offentliggørelsesdato:

19. august 2020

Speciale:

Nyresygdomme, medicinske (nefrologi), Kirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

 • , for behandlingen på afdeling, i perioden fra den 6. november til den 13. november 2017.

Der gives ikke kritik til:

 • , for behandlingen på afsnit

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på afdeling og afsnit, , i perioden fra den 9. oktober til den 29. december 2017.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at der ikke blev foretaget relevant og tilstrækkelig behandling, herunder at der ikke blev reageret relevant og tilstrækkeligt på s symptomer
 • at s stent burde have været anlagt tidligere, samt at der skete fejl under anlæggelsen
 • at burde have fået almindelig kost, og at der ikke blev foretaget tilstrækkelig overvågning af væskeindtag og væskeudgang
 • at burde have været overflyttet til en anden afdeling.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 9. oktober 2017 blev 54-årige indlagt på afdeling, , da han var gul i huden, havde forhøjede levertal og havde oplevet vægttab.

I perioden fra den 10. oktober til den 3. november 2017 blev der foretaget en ultralydsscanning af leveren og maveregionen, der gav mistanke om levermetastaser. Der blev foretaget CT-scanninger af brystkassen og maveregionen, en koloskopi, en nålebiopsi af leveren og en gastroskopi. s sygdom blev vurderet på en leverkonference.

Den 13. november 2017 blev der foretaget en kikkertundersøgelse af galdegangene og bugspytkirtlens udførselsgang (en ERCP-undersøgelse) med stentanlæggelse. Dagen efter blev indlagt med betændelse i bugspytkirtlen og udviklede et nyresvigt. Der blev igangsat dialysebehandling af afsnit den 17. november 2017.

I perioden fra den 20. november til den 9. december 2017 blev der foretaget en gastroskopi og en CT-scanning af blodårene, da havde blodig opkast. Dialysebehandlingen blev fortsat. havde undervejs feber.

Den 23. december blev s stent i galdevejen udskiftet.

Den 29. december 2017 blev overflyttet til et hospice.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere afdeling, , for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at afdeling foretog en udredning og diagnostik af s kræft i galdevejende, og der ikke var indikation for at tage blodprøver i perioden fra den 13. oktober til den 6. november 2017, idet afdeling havde sendt en henvisning til et andet sygehus med henblik på vurdering af hans behandlingsmuligheder. var forinden udskrivningen den 14. oktober 2017 blevet undersøgt med blodprøver, koloskopi, ultralydsscanning, CT-scanning samt leverbiopsi. Ved udskrivelsen havde gulsot og hudkløe som følge af en tillukning i galdevejene, og det var forventeligt, at s bilirubinniveau ville tiltage i ventetiden.
 • at det var relevant ikke at igangsætte kemobehandling på et tidligere tidspunkt, da beslutningen om behandling af afventede vurderingen fra en leverkonference, som var blevet henvist til den 27. oktober 2017. Der forelå svar den 3. november 2017, hvoraf det fremgik, at skulle tilbydes lindrende kemoterapi.
 • at afdeling sendte en henvisning til kemoterapi til et andet sygehus, men at denne blev afvist den 8. november 2017 med den begrundelse, at tillukningen i galdevejene skulle aflastes og bilirubinniveauet skulle nedbringes, før kemoterapien kunne igangsættes. På baggrund heraf blev der relevant planlagt en ERCP-undersøgelse med stentanlæggelse til den 10. november 2017
 • at der var sundhedsfaglig grundlag for at udsætte den planlagte stentanlæggelse til den 13. november 2017, idet s blodprøver viste, at blodets evne til at størkne var nedsat, hvilket gav en risiko for blødning i forbindelse med stentanlæggelsen, således at forinden ERCP-undersøgelsen kunne blive indlagt og behandlet med K-vitamin intravenøst
 • at det var sundhedsfagligt forsvarligt at sende hjem efter stentanlæggelsen den 13. november 2017, da det fremgik af sygeplejejournalen og observationsskemaerne, at han var velbefindende samt havde normale og upåfaldende værdier i tiden efter stentanlæggelsen
 • at blev observeret og behandlet i forbindelse med genindlæggelsen fra den 14. november til den 17. november 2017, da han blev behandlet med væske og smertestillende. Da havde udsættende urinproduktion og et stigende kreatinin-niveau, blev han tilset af en anden afdeling, som konstaterede nyresvigt.
 • at afdeling reagerede relevant, da oplevede feber og blodigt opkast, idet han blev igangsat med korrekt antibiotisk behandling den 17. november 2017, hvor der var forhøjede infektionstal, og idet afdeling foretog en gastroskopi for at udelukke et blødende mavesår, som tidligere havde haft
 • at der var sundhedsfaglig belæg for at overgå fra almindelig kost til paranteral ernæring, da havde kvalme ved fødeindtag samt fejlsynkningsbesvær. Ernæringen blev givet korrekt, og dosisen blev tilpasset dialysebehandlingen.
 • at var tilknyttet afdeling og ikke burde have været overflyttet til en anden afdeling på et tidligere tidspunkt, idet hans grundlidelse hørte til under det speciale, og da han fik foretaget dialyse på en anden afdeling og løbende fik tilsyn og vejledning.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 9. oktober til den 29. december 2017 på afdeling, , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere afdeling, , for behandlingen i forbindelse med den aftagende nyrefunktion og stentanlæggelsen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at afdeling i dagene forud for ERCP-undersøgelsen burde have behandlet s aftagende nyrefunktion, da det fremgik af blodprøverne taget i dagende umiddelbart før ERCP-undersøgelsen med stentanlæggelse, at nyrefunktionen aftog betydeligt
 • at det ikke fremgår af journalen, at der blev iværksat væskebehandling for at behandle den aftagende nyrefunktion, som stigningen i kreatinin-niveauet fra den 6. november til den 8. november 2017 var et udtryk for
 • at afdeling burde have givet et smerte- og feberstillende medicinpræparat (NSAID-præparat) i forbindelse med ERCP-undersøgelsen for at nedsætte risikoen for betændelse i bugspytkirtlen efter indgrebet, da betændelse i bugspytkirtlen er en kendt komplikation, som kan føre til et svært forløb. Stentanlæggelsen blev i øvrigt foretaget korrekt, trods at indgrebet var teknisk vanskeligt. 

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 6. november til den 13. november 2017 på afdeling, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere afsnit, , for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at den e assistance blev ydet som tilsyn, og at dialysebehandlingen blev gennemført efter god klinisk praksis, idet der blev taget højde for, at var kritisk syg med en pågående blødning og deraf ustabilt kredsløb
 • at afsnit i perioden relevant ordinerede dialyse uden, eller med reduceret mængde af, blodfortyndende medicin for at undgå yderligere blødningskomplikationer
 • at afsnit relevant ordinerede dialyse, hvor systemet var gennemskyllet med æggehvidestof, og at blev givet infusion af æggehvidestof under dialysen for at undgå yderligere blodtryksfald under proceduren.
 • at der blev ordineret en relativ kortvarig første dialysebehandling med et relativt lille filter for at undgå det såkaldte dysekvilibrium-syndrom, som kan opstå hos en meget forgiftet patient, og som kan føre til, at hjernen svulmer op.
 • at der blev ordineret dialyse med væsketræk efter en klinisk vurdering forud for hver enkelt dialysebehandling
 • at det var sundhedsfagligt forsvarligt at udskyde den planlagte dialysebehandling den 27. november 2017 med en dag, da det blev dokumenteret i journalen, at ikke havde livstruende forstyrrelser i væskebalancen, elektrolytbalancen eller i syre-base-balancen.
 • at afsnit gav relevant vejledning til s stamafdeling i forhold til væske og kost, herunder vedrørende daglige vejninger og opsamling af døgnurin for at vurdere nyrefunktionen, og om begrænsning af væskeindgift grundet s akutte nyresvigt og hans påvirkede urinproduktion samt manglende evne til at regulere den totale væskebalance.
 • at afsnit viderekommunikerede relevante sundhedsfaglige observationer og henvendelser under de kortvarige ophold på afsnit i forbindelse med dialysebehandlingerne til s stamafdeling.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 17. november til den 29. december 2017 af afsnit, , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed