Sygehus får ikke kritik for operation af hoftenært brud

Sygehus får ikke kritik for operation af hoftenært brud, da bruddet efter operation sammenpresses ved mobilisering, hvorved der kan ske forskydning af skrue, hvilket er en forventelig og hyp-pig komplikation ved denne operation

Sagsnummer:

20SFP74

Offentliggørelsesdato:

19. august 2020

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Kategori:

Behandlingssager

Der gives ikke kritik til:

  • , for behandlingen på ortopædkirurgisk afdeling.

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på ortopædkirurgisk afdeling, i perioden fra den 16. juni til den 7. september 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke blev opereret på relevant vis, herunder at der ikke blev fulgt op på tilstrækkelig vis efter operationen henset til hendes symptomer.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 16. juni 2019 blev 72-årige indlagt på ortopædkirurgisk afdeling, grundet et venstresidigt hoftenært brud, som hun havde pådraget sig i forbindelse med et fald ned af en trappe. Hun blev opereret den 17. juni 2019, hvor bruddet blev sat sammen med søm og skruer. Hun blev udskrevet til eget hjem den 25. juni 2019.

Den 1. august 2019 henvendte sig til ortopædkirurgisk afdeling grundet smerter samtidig med, at hun fornemmede mekaniske lyde fra det sted, hvor bruddet var sat sammen. Hun kom i forbindelse med besøget gående med to krykkestokke. Hun fik foretaget en objektiv undersøgelse af venstre hofte, og der blev foretaget en røntgenundersøgelse. Det blev aftalt med at se tiden an.

Den 26. august 2019 var til en ekstra kontrol på ortopædkirurgisk afdeling, og hun var fortsat plaget af stærke smerter og klarede sig dårligt i hverdagen. Hun anvendte rollator i forbindelse med kontrollen. Hun fik foretaget en objektiv undersøgelse samt en røntgenundersøgelse, og på den baggrund blev det planlagt, at en del af det indopererede materiale skulle skiftes.

var til en opfølgende undersøgelse den 5. september 2019, hvorefter hun blev re-opereret den 7. september 2019.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere ortopædkirurgisk afdeling, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at den 16. juni 2019 blev indlagt på ortopædkirurgisk afdeling grundet et forskudt brud i venstre lårben under hoften med heraf fejlstilling af venstre ben. Hun blev uden unødig forsinkelse opereret herfor, og bruddet blev sat på plads, og det blev stabiliseret med et marvsøm samt skruer oven for og neden for brudområdet. Hun fik samtidig forebyggende medicin mod betændelse. På den baggrund blev operationen udført i overensstemmelse med sædvanlig praksis ved denne type brud, hvilket sikrede heling af bruddet og s mobilitet på relevant vis. En røntgenundersøgelse efter operationen viste, at der var en god stilling af bruddet og det indopererede materiale
  • at der ofte vil være en længerevarende periode efter en operation for et forskudt brud i lårbenet under hoften, hvor der vil være ret betydelige gener, ligesom der sædvanligvis samtidig med bruddet vil være betydelig skade i de omkringliggende bløddele, hvilket vil medføre varige gener i sig selv. På den baggrund vil der efter sædvanlig praksis først blive foretaget en fornyet vurdering og kontrol, såfremt der ikke er effekt af genoptræningen, eller der opstår fornyede gener. burde derfor ikke have været til kontrol tidligere i forløbet
  • at der den 1. august blev foretaget en røntgenundersøgelse som viste, at der var en god stilling af bruddet og det indopererede materiale, dog havde skruen, som var isat op gennem lårbenshalsen, forskudt sig udadtil, men da bruddet ikke forventedes at være tilstrækkeligt helet seks uger efter operationen, samtidig med at det seks uger efter operationen var forventeligt med smerter og funktionsforringelse, var det sundhedsfagligt relevant at afvente, hvordan situationen udviklede sig

Styrelsen kan oplyse, at et brud i lårbenet under hoften vanligvis vil sammenpresses ved mobiliseringen efter en operation, hvilket er med til at sikre, at bruddet heler. Dette kan forårsage, at skruen, som er isat op gennem lårbenshalsen, forskydes udad, hvorved der kan opstå gener. Dette er en hyppig komplikation ved denne type operation.

  • at der den 26. august 2019 blev foretaget en fornyet røntgenundersøgelse som viste, at skruen, som var isat op gennem lårbenshalsen, havde forskudt sig yderligere udadtil sammenlignet med røntgenundersøgelsen fra kontrollen den 1. august 2019. På den baggrund var det sundhedsfagligt relevant at vurdere, at skulle have foretaget en reoperation, hvor skruen skulle skiftes.

Det er således Styrelsens vurdering, at den omstændighed, at skruen, som var isat op gennem lårbenshalsen, efter operationen blev forskudt udadtil, ikke i sig selv medfører, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard, idet dette er en hyppig og kendt komplikation ved denne type operation.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 16. juni til den 7. september 2019 på ortopædkirurgisk afdeling, , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed