Lægeklinik får kritik for manglende opfølgning på blodprøvesvar over en periode på fire år.

Lægeklinikken burde have henvist patienten til yderligere undersøgelser på det tids-punkt, hvor hans urin-albumin/kreatinin-ratio var steget væsentligt. Lægeklinikken burde videre have henvist patienten til en speciallæge i blodsygdomme, da hans antal af blodplader og blodlegemer var stigende.

Sagsnummer:

20SFP78

Offentliggørelsesdato:

25. august 2020

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

 • Lægeklinikken, , for behandlingen i perioden fra den 14. maj 2014 til den 19. juni 2018

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling i Lægeklinikken, , i perioden fra den 12. marts 2014 til den 19. juni 2018.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke blev tilstrækkeligt undersøgt henset til sine symptomer.
 • at ikke blev henvist til udredning på et hospital på baggrund af sine symptomer.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

på 47 år blev i perioden fra den 12. marts 2014 til den 19. juni 2018 behandlet i Lægeklinikken, , da han blandt andet led af hovedpine, havde smerter i brystet, smerte i fingre og tæer, havde en bule ved maven samt problemer med sit blodtryk. Han fik herudover i den periode taget mange urin- og blodprøver og blodtryksmålinger. Han blev videre indlagt på en hjertemedicinsk afdeling, da han havde haft brystsmerter, og i den forbindelse fik han skannet sit hjerte.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Lægeklinikken, , for behandlingen vedrørende urin-albumin/kreatinin-ratio.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at ved konsultationen den 14. maj 2014 fik taget en urinprøve og blodprøver i lægeklinikken. Urinprøven viste, at havde let forhøjet urin-albumin/kreatinin-ratio på 32,6 mg/g. Ifølge Laboratorievejledningen for Region er normalværdien under 30 mg/g. Herudover viste s blodprøver, at han havde svært forhøjet antal blodplader i sit blod på 966 milliarder/liter. Ifølge Laboratorievejledningen for Region er normalområdet 145-350 milliarder/liter. Endelig havde et forhøjet antal røde blodlegemer i blodet på 6,09 billioner/liter, hvor normalområdet ifølge Laboratorievejledningen for Region er 4,30-5,70 billioner/liter.
 • at ved sin kontakt med lægeklinikken den 20. maj 2014 ikke blev oplyst om, at han havde en skæv urinprøve og skæve blodprøver. Det fremgår heller ikke, at lægeklinikken havde taget stilling til s urinprøve og blodprøver, konsekvensen af disse samt havde lagt en plan for, hvordan der skulle følges op i forhold til ham, hvilket lægeklinikken burde have gjort.

 • at s blodprøver fra den 8. juni 2015 viste, at urin-albumin/kreatinin-ratio var steget til 80,5 mg/g, at antallet af hans blodplader var faldet til 886 milliarder/liter, og at antallet af hans røde blodlegemer var steget til 6,46 billioner/liter. Det fremgår ikke, at lægeklinikken tog stilling til s stigende værdier, hvilket lægeklinikken burde have gjort.

 • at s urin-albumin/kreatinin-ratio ved konsultationen den 22. juni 2016 var steget til 212,6 mg/g. havde desuden fortsat et forhøjet antal af blodplader på 877 milliarder/liter, og hans antal af røde blodlegemer var steget lidt til 6,54 billioner/liter.

 • at s urin-albumin/kreatinin-ratio ved konsultationen den 13. december 2017 var steget til 409,2 mg/g, antallet af hans blodplader var steget til 996 milliarder/liter, og antallet af hans røde blodlegemer var 6,49 billioner/liter. Den 20. december 2017 konstaterede lægeklinikken s stigende urin-albumin/kreatinin-ratio og beskrev den som mikroalbuminuri (der nu kaldes moderat albuminuri).

 • at s urin-albumin/kreatinin-ratio ved konsultationen den 20. marts 2018 var steget til 470,7 mg/g.

 • at ved konsultationen den 19. juni 2018 fik taget blodprøver og en urinprøve. s antal af blodplader var på 975 milliarder/liter og hans urin-albumin/kreatinin-ratio var steget til 513,7 mg/g. fik ikke taget blodprøver for at få målt antallet af sine røde blodlegemer.

 • at lægeklinikken burde have henvist til yderligere undersøgelser allerede før den 22. juni 2016, da hans urin-albumin/kreatinin-ratio på det tidspunkt var steget til 212,6 mg/g. Herudover beskrev lægeklinikken den 20. december 2017 s urin-albumin/kreatinin-ratio som mikroalbuminuri, hvilket var en fejl, da mikroalbuminuri ligger i intervallet 30-300 mg/g, mens s værdi lå på 409,2 mg/g, hvilket svarer til en svær albuminuri, da dette ligger inde i intervallet 300-700 mg/g.

 • at lægeklinikken på baggrund af s stigning i antal af blodplader og antal af røde blodlegemer burde have henvist ham til en speciallæge i blodsygdomme, eller konfereret s tilstand med en speciallæge inden for dette område.

Styrelsen kan oplyse, at moderat albuminuri (tidligere microalbuminuri) kan være tegn på tidlig nyreskade ved patienter med sukkersyge og kan være tegn på karskade ved patienter med forhøjet blodtryk og ved personer, der formodes at være raske. Styrelsen kan videre oplyse, at svær albuminuri er tegn på en akut eller kronisk nyresygdom af varierende grad eventuelt uden kliniske symptomer.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere lægeklinikken for behandlingen vedrørende urinsyregigt.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at lægeklinikken ved telefonkonsultationen den 22. maj 2017 ikke burde have ordineret Allopurinol til mod urinsyregigt, da dette ordineres til at forebygge anfald af urinsyregigt. Lægeklinikken burde herudover ikke have ordineret Allopurinol telefonisk til , da han ikke var kendt med urinsyregigt og ikke havde oplyst om symptomer herpå. 

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 14. maj 2014 til den 19. juni 2018 i Lægeklinikken, , vedrørende urin-albumin/kreatinin-ratio og behandling mod urinsyregigt, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere lægeklinikken for behandlingen vedrørende halsproblemer og blodtryk.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at den 12. marts 2014 blev tilset i lægeklinikken, da han havde ondt i halsen i perioder, særligt efter, at han havde haft halsbrand. havde fået ordineret mavesyredæmpende medicin i form af Omeprazol. fik i lægeklinikken lavet en halspodning, der viste, at han ikke havde halsbetændelse, hvorfor lægeklinikken relevant anbefalede at tage kontakt til en speciallægeklinik for øre-, næse- og halssygdomme, hvis han fortsat havde problemer, hvilket også var tilstrækkeligt.

 • at ved sine konsultationer i perioden fra den 20. august 2014 til den 19. juni 2018 fik taget adskillige blodtryksmålinger. Hvis lægeklinikken konstaterede, at niveauet var for højt, det vil sige, hvis det var over 140/90, ordinerede lægeklinikken relevant flere hjemmeblodtryksmålinger. Herudover ordinerede lægeklinikken relevant Amlodipin til behandling mod forhøjet blodtryk.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 12. marts 2014 til den 19. juni 2018 i Lægeklinikken, , vedrørende behandling af halsproblemer og blodtryk, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed