Kritik for manglende reaktion på symptomer på uterusruptur hos fødende, der tidligere havde født ved kejsersnit.

Sygehus 1 får kritik for, at der ikke blev tilkaldte en læge, da en fødende kvinde angav smerter ved arret fra et tidligere kejsersnit.

Sagsnummer:

20SFP82

Offentliggørelsesdato:

28. august 2020

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Jordemødre, Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

 • , for behandlingen på , den 8. juni 2018.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på , , i perioden fra den 7. til den 8. juni 2018.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at der ikke blev reageret relevant på hendes smerter
 • at man gav hende for meget vestimulerende drop
 • at man ikke burde have guidet hende til at presse, da hun ikke havde veer
 • at man burde have iværksat kejsersnit tidligere i forløbet, idet hun efterfølgende fik fjernet livmoderen.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 7. juni 2018 blev på 39 år indlagt på . Hun var i graviditetsuge 41+3 og 2. gangsfødende. Hun havde kraftige plukkeveer og blev vurderet til at være i begyndende fødsel. Hun havde tidligere fået et kejsersnit som følge af manglende fremgang i fødslen. Der blev foretaget hindesprængning og lagt en epiduralblokade. Om morgenen den 8. juni 2018 blev det besluttet at opsætte vestimulerende drop som følge af manglende fremgang i fødslen. Livmodermunden var blevet udslettet kl. 7.00. Kl. 9.00 viste CTG-målingerne hurtig hjertelyd og en afvigende kurve. Kl. 9.50 gav hun udtryk for smerter i nedre del af maven. Hun prøvede at presse aktivt, men fik tiltagende kvalme og smerter. Det blev vurderet, at der var en risiko for bristning af livmoderen. Kl. 10.05 blev der målt langsom puls og nedsat hjertelyd på barnet, hvorefter der blev iværksat akut kejsersnit. Kl. 10.23 blev der født en levende pige ved akut kejsersnit. Hendes livmoder blev fjernet, da den var næsten helt afrevet.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere , for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at det var relevant at behandle med en epiduralblokade i starten af fødselsforløbet
 • at det var sundhedsfagligt relevant at guide hende til at presse, selvom hun ikke havde veer. I et langt fødselsforløb, hvor alt er forsøgt for at få barnet ned igennem bækkenet, er det almindelig praksis at ”prøvepresse” for at se, om det kan have gavnlig effekt på barnets nedtrængning i bækkenet. Det kan dog være meget vanskeligt at presse, hvis man ikke har veer, men det er i overensstemmelse med almindelig praksis at forsøge.
 • at man burde have tilkaldt en læge cirka kl. 9.00 den 8. juni 2018, hvor CTG-målingerne viste hurtig hjertelyd, og kurven var afvigende. Ligeledes var der 5 veer på 10 minutter, og livmoderen var ikke på vej ud af eller ind i en sammentrækning. Da hun tidligere havde fået lavet et kejsersnit, skulle man have været mere opmærksom på disse forhold.
 • at man ikke burde have øget det vestimulerende drop den 8. juni 2018, da der hurtigt kom 5 veer på 10 minutter. Dette kan give en øget risiko for bristning af livmoderen for en kvinde med et ar på livmoderen efter et tidligere kejsersnit.
 • at man burde have slukket øjeblikkeligt for det vestimulerende drop kl. 9.55 den 8. juni 2018 og tilkaldt en læge, da hun gav udtryk for at have smerter ved arret fra det tidligere kejsersnit. Man burde derfor have reageret prompte på disse smerter. Ligeledes havde hun et tæt vemønster, ligesom barnet var skønnet til at veje 4300 gram. Disse to faktorer medførte derfor en større risiko for bristning af livmoderen.
 • at man burde have iværksat kejsersnit den 8. juni 2018, da hun kl. 9.55 gav udtryk for smerter i arret fra det tidligere kejsersnit.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 8. juni 2018 på , , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed