Sygehus får kritik for manglende plan for genoptræning og støtte ved nyopstået synssvækkelse

Ved nyopstået svær synssvækkelse skal en udskrivende afdeling sikre genoptræning samt den nødvendige støtte, inden udskrivelse kan finde sted.

Sagsnummer:

20SFP89

Offentliggørelsesdato:

9. september 2020

Speciale:

Neurokirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

 

, for behandlingen på Klinik den 6. oktober 2017.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

 

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

 

KLAGEN

 

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Klinik, - , i perioden fra den 25. september til den 6. oktober 2017.

 

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 

  • at ikke modtog en sundhedsfaglig forsvarlig behandling af sine øjne.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 25. september 2017 blev 40-årige henvist til Afdeling, grundet symptomer med indskrænkelse af synsfeltet. Der var forinden indlæggelsen foretaget en CT-scanning af hjernen, der gav mistanke om en tumor, ligesom var blevet informeret om den videre behandling med fjernelse af tumoren samt oplyst om operationen og risici. Den 25. september 2017 blev der foretaget en forundersøgelse forud for den planlagte operation.

Den 27. september 2017 blev opereret mikrokirurgisk. I efterforløbet havde hun tegn på nedsat funktion af hypofysen, hvorfor der blev opstartet behandling herfor samt henvist til et endokrinologisk tilsyn med henblik på sikring af relevant hormonbehandling. Der blev foretaget en patologisk undersøgelse, og havde fortsat problemer med synet.

Den 1. oktober 2017 blev der foretaget en kontrol-MR-scanning, hvorefter det var nødvendigt med yderligere operation. blev informeret om en planlagt åben operation samt risici. Operationen blev foretaget den 4. oktober 2017. Efter operationen var s synfelt stærkt påvirket.

Den 6. oktober 2017 blev udskrevet. Hendes synsstyrke var stærkt nedsat på venstre side, og der var synsindskrænkning i hele højre synsfelt. Det var ikke muligt at undersøge højre øje grundet hævelse. Der blev planlagt opfølgende kontrol, ligesom havde en tid på en endokrinologisk afdeling til kontrol af hormonstatus og eventuel behandling.

BEGRUNDELSE


Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

 

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

 

Det fremgår af klagen, at ved anden operation den 4. oktober 2017, blev kun informeret om, at hun skulle opereres igen.

 

Det fremgår af journalen, at der ved anden operation den 4. oktober 2017 blev givet information om indgrebets art og risici, og samtykkede hertil.

 

Styrelsen har lagt vægt på:

 

  • at oplysningerne i journalen generelt tillægges stor bevisværdi. Dette skyldes, at journalnotater bliver skrevet i umiddelbar tilknytning til behandlingen og således på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er klaget over behandlingen.  
  • at styrelsen ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da styrelsen træffer afgørelse på skriftligt grundlag, og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

Styrelsen finder herefter ikke grundlag for at fastslå, at ikke fik information om indgrebets art og risici ved operationen.

 

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Klinik, - , for behandlingen i perioden fra den 25. september til den 5. oktober 2017.

 

Styrelsen har lagt vægt på:

 

  • at gennem kort tid havde haft moderat påvirket synsfelt, hvorfor der blev foretaget en undersøgelse af dette, som påviste en forandring fuldt forenelig med en godartet hypofyseknude, der trykkede på synsnerveapperatet. På baggrund heraf blev der på relevant vis tilbudt en operation.
  • at operationen den 27. september 2017 blev foretaget på relevant vis og i overensstemmelse med gældende retningslinjer, idet operationen blev foretaget gennem næsen frem for operation gennem kraniet og under pandelappen, idet operation gennem næsen er et mindre indgreb med lavere risiko end operation gennem kraniet, og idet knuden blev vurderet til at have en form, der ofte kan fjernes gennem næsen. Under operationen opstod der en blødning fra et venekompleks (sinus cavarnosus), som forekommer relativ hyppigt ved sådan et indgreb, og blødningen blev håndteret på relevant vis.
  • at havde uændrede synsproblemer efter operationen den 27. september 2017, hvorfor der på relevant vis blev foretaget en MR-ckanning af hovedet den 1. oktober 2017, som viste, at den øverste del af knuden fortsat trykkede på synsnerveapparatet.
  • at operationen den 4. oktober 2017 blev foretaget på relevant vis og i overensstemmelse med gældende retningslinjer, idet det er sædvanlig behandling ved en sådan klinisk problemstilling inden for hypofysekirurgi, at operationen foretages gennem kraniet for at frilægge synsnerveapparatet.

Styrelsen vurderer dog, at der er grundlag for at kritisere Klinik, - , for udskrivelsen den 6. oktober 2017.

 

Styrelsen har lagt vægt på:

 

  • at blev udskrevet til eget hjem den 6. oktober 2017. Der blev ikke lavet genoptræningsplan. I udskrivelsesnotatet fremgår det, at var grænsende til funktionel blind på venstre øje, og højre øje ikke kunne vurderes grundet hævelse af øjenlåg, samt at havde kvalme, hovedpine og opkastninger og kun kunne gå med støtte fra en person. Udskrivelse til eget hjem den 6. oktober 2017, uden genoptræningsplan eller støtte i øvrigt, var ikke sundhedsfagligt forsvarligt, idet s funktionsniveau var svært reduceret ved udskrivelsen.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden den 6. oktober 2017 på Klinik, - , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

 

REGLER

 

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

 

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed