Celleskrab skal ikke tages på gravide

Celleskrab fra livmoderhalsen er uegnede ved graviditet. Rutinemæssigt eller regelmæssigt celleskrab tages efter graviditet, ved symptomer skal henvises til gynækolog.

Sagsnummer:

20SFP92

Offentliggørelsesdato:

11. september 2020

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

  • for behandlingen den 27. juni 2019.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos den 27. juni 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at det ikke var sundhedsfagligt forsvarligt, at der blev foretaget celleskab, da var gravid i uge 28

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 27. juni 2019 fik 33-årige , der var gravid i uge 28, foretaget celleskab hos . Der blev taget telefonisk kontakt til Patobanken, som anbefalede celleskrabet til trods for graviditeten. Celleskrabet blev herefter foretaget forsigtigt.

Det fremgår af klagen, at var kendt med celleforandringer.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at alle kvinder i Danmark tilbydes screening for celleforandringer i livmoderhalsen, som kan være forstadiet til livmoderhalskræft. Tilbuddet gives til kvinder i alderen 23 til 64 år, og kvinder i alderen 23 til 49 år får tilbuddet om undersøgelse hvert tredje år. Undersøgelsen er en screeningsundersøgelse og kan ikke bruges diagnostisk. Ved fund af ikke-normale celler skal der derfor fortages videre udredning hos en gynækolog.
  • at kvinder med tidligere påviste celleforandringer har været igennem et udredningsforløb hos en gynækolog, og ved afslutningen af dette forløb angives det, hvornår der bør foretages et nyt celleskrab.
  • at der ikke skal foretages celleskrab hos gravide kvinder, da der er øget risiko for falsk positive svar, som afstedkommer unødige undersøgelser. Endvidere vil en operation på grund af celleforandringer hos en gravid kvinde kun gennemføres på absolut tvingende indikation og udbredt sygdom.
  • at det i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for svangreomsorg anbefales, at celleskrabet tages 8 til 12 uger efter fødsel.
  • at en gravid kvinde skal henvises til gynækologisk udredning, såfremt der er klinisk mistanke om kræftsygdom i underlivet, mens der ikke skal foretages celleskrab.
  • at det således ikke var fagligt korrekt eller i henhold til gældende retningslinjer at foretage celleskrab hos , da hun var gravid i uge 28, hvorfor celleskrabet ikke burde have været foretaget ved konsultationen.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 27. juni 2019 hos , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed