Føleforstyrrelser efter bedøvelse hos tandlæge

Anlæggelse af lokalbedøvelse ved tandbehandling kan give føleforstyrrelser efterfølgende som sjælden, men hændelig komplikation.

Sagsnummer:

20SFP93

Offentliggørelsesdato:

18. september 2020

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives ikke kritik til:

  • for behandlingen.

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos , den 26. december 2018.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke modtog relevant og tilstrækkelig behandling, idet han mistede smags- og følesansen i venstre side af munden efter en bedøvelse.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 26. december 2018 blev 29-årige undersøgt hos , idet han havde stærke smerter i venstre side af munden. Tandlægen foretog en klinisk undersøgelse samt røntgenbilleder, og på baggrund heraf blev det vurderet at s smerter stammede fra visdomstand -8, hvorfor der blev lagt en bedøvelse og foretaget en akut oplukning af tanden. blev henvist til en udtrækning af -8 den følgende dag.

har til sagen anført at han ikke fik smags-og følesansen tilbage i venstre side af munden, efter bedøvelsen forsvandt.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket udledes af autorisationslovens § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen har til brug for sagen indhentet røntgenbilleder fra klageperioden.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at der blev foretaget en relevant udredning af s smerter ved henvendelsen den 26. december 2018, idet der blev foretaget en systematisk undersøgelse af tandforholdene. Der blev ved undersøgelsen fundet flere steder på s tænder i venstre side af munden, som kunne forårsage smerterne, hvorfor der blev suppleret med røntgenoptagelser for at undersøge rodforholdene.
  • at tandlægen foretog en akut oplukning af visdomstand -8 for at smertelindre, idet røntgenoptagelser af tanden viste dyb caries. blev endvidere relevant henvist til en mere erfaren behandler den kommende dag, idet behandleren ikke så sig i stand til selv at foretage en fjernelse af -8 den 26. december 2018. 
  • at sensibilitetsforstyrrelser er en hændelig komplikation til anlæggelsen af lokalbedøvelse, idet det ikke er muligt for behandleren, forud for en lokalbedøvelse nær N. mandibularis nerven, visuelt at inspicere, hvor nerven ligger placeret. Sensibilitetsforstyrrelser efter en anlagt lokalbedøvelse kan opstå, hvis kanylen beskadiger nerven, der forsyner underkæben. Uheldet sker sjældent, idet nerver og blodkar viger til side for kanylespidsen, men såfremt nerven er beliggende i en snæver kanal eller op mod en knoglevæg, kan det ske, at man rammer nerven, idet denne ikke har mulighed for at glide til siden.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling som modtog den 26. december 2018 hos var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed