Vedvarende tegn på blødning skal give mistanke om kræft

Vedvarende anæmi (blodmangel) med jernmangel skal give mistanke om kræft i tarmen. Denne mistanke skal føre til fuldstændig udredning, også selv om blødningskilde ikke findes ved de første undersøgelser.

Sagsnummer:

20SFP95

Offentliggørelsesdato:

28. september 2020

Speciale:

Kræftsygdomme (hepatologi), Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

  • Sygehus, for behandlingen på Gastroenterologisk Afdeling i perioden fra den 23. marts 2017 til den 13. august 2019.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Gastroenterologisk Afdeling, Sygehus, i perioden fra den 23. marts 2017 til den 5. september 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke blev tilstrækkeligt undersøgt og behandlet henset til sine symptomer på kræft i tolvfingertarmen,
  • at kræftdiagnosen burde have været stillet på et tidligere tidspunkt, herunder at der burde have være foretaget en kapselendoskopi på et tidligere tidspunkt.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 23. marts 2017 blev 76-årige efter henvisning fra sin praktiserende læge indlagt på Gastroenterologisk Afdeling, Sygehus, da hun havde været tiltagende træt gennem længere tid og havde haft et mindre vægttab. var kendt med type 2 diabetes og havde tidligere haft brystkræft. Efter en objektiv undersøgelse blev der foretaget en CT-scanning af maven, der ikke viste tegn på ondartet sygdom. 

I den efterfølgende periode var løbende indlagt og til kontrol på Gastroenterologisk Afdeling, idet hun fortsat var træt og afkræftet. Der blev foretaget kikkertundersøgelse af tyktarmen, mavesækken og første del af tolvfingertarmen. Der blev afsløret nogle små kardannelser i tyktarmen (teleangiectasier), der ved senere kirurgisk koloskopi blev behandlet. Der blev ligeledes set polypper, der blev fjernet i kirurgisk regi. havde jernmangel og fik behandling med jerninfusion. Hun fik ligeledes løbende blodtransfusion og taget blodprøver.

Den 13. august 2019 blev der foretaget en kapselendoskopi (undersøgelse af tyndtarmen), og undersøgelsen viste, at havde kræft i tolvfingertarmen.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Gastroenterologisk Afdeling, Sygehus for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at kræft fra en svulst udgået fra tyndtarmen sædvanligvis opstår fra en polyp, som indledningsvis kan være godartet, men efter nogen tid får ondartet karakter. Derfor er det vigtigt at få foretaget de relevante undersøgelser så tidligt som muligt. Et tidligt symptom kan være blodmangel, smerter hvis der opstår indfoldning af tarmen (invagination), forsnævring eller vægttab på grund af smerter ved fødeindtagelse og opkastninger.
  • at gennem længere tid havde været tiltagende træt og havde haft et mindre vægttab. Hun blev gennem perioden undersøgt på Gastroenterologisk Afdeling, hvor der blev foretaget kikkertundersøgelse af tyktarmen, mavesækken og første del af tolvfingertarmen.
  • at vedvarende blodmangel løbende blev behandlet med blodtransfusioner og jerninfusion, men det forhold, at der blev ved med at være et transfusionsbehov og behov for jerninfusion burde have udløst en tyndtarmsundersøgelse. Der havde ligeledes i forløbet været et vægttab på ca. 5-6 kg., hvilket burde have støttet mistanken om en mulig ondartet blødningskilde i tarmen. 
  • at den samlede forløbsperiode på baggrund af ovenstående ikke var tilstrækkelig, idet der ikke blev udført en komplet udredning af s tarmsystem. På trods af de undersøgelser der blev gennemført, var der fortsat et transfusionsbehov og behov for jerninfusioner, og der burde således have været foretaget en kapselendoskopi for at undersøge tyndtarmen på et tidligere tidspunkt.
  • at det bemærkes, at der ikke gives kritik for perioden fra den 14. august til den 5. september 2019, idet kapselendoskopien blev startet, hvorefter diagnosen blev stillet.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 23. marts 2017 til den 13. august 2019 Gastroenterologisk Afdeling, Sygehus, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed