Kommune kunne ikke kræve gebyr for nyt sundhedskort

Kommunen har ansvar for, at sundhedskort kommer frem og har pligt til at sende kortet igen, hvis det modtages retur. Kommunen kunne ikke redegøre for, om kortet blev returneret til kommunen, da de makulerede alle returnerede sundhedskort. Kommunen kunne derfor ikke bevise, at kortet var kommet frem.

Sagsnummer:

20SFP99

Offentliggørelsesdato:

2. oktober 2020

Juridisk tema:

Sundhedskort, herunder betaling for sundhedskortet

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen ændrer afgørelsen fra Kommune:

 • om egenbetaling for sundhedskort.

Det betyder, at du havde ret til nyt sundhedskort uden egenbetaling.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du skulle betale for udstedelse af et nyt sundhedskort ved din flytning i maj 2019.

SAGSFREMSTILLING

Den 13. maj 2019 modtog du en kvittering for flytteanmeldelse, da du havde meldt flytning per 15. maj 2019. Det fremgår af kvitteringen, at du ville modtage et nyt sundhedskort inden for 3-4 uger. Hvis du ikke modtog sundhedskortet, skulle du rette henvendelse til kommunen senest 60 dage fra din flyttedato, for at få et nyt sundhedskort gebyrfrit.

Den 4. august 2019 rettede du henvendelse til kommunen, da du endnu ikke havde modtaget dit nye sundhedskort.

Den 6. august 2019 svarede kommunen, at du selv skulle betale for et nyt sundhedskort, da der var gået mere end 60 dage, siden du havde meldt flytning. Kommunen oplyste desuden, at det var vigtigt, at der var navn på din postkasse.

Den 12. august 2019 oplyste du, at du satte navn på din postkasse dagen efter, du flyttede ind. Derudover undrede du dig over, at det skulle være dit ansvar at rykke for noget, der burde ske automatisk.

Den 5. november 2019 rettede du igen henvendelse til kommunen, da du fortsat ikke havde modtaget dit nye sundhedskort.

Den 7. november 2019 traf kommunen afgørelse om, at du ikke kunne få et nyt sundhedskort uden betaling.

Kommunen har oplyst, at alle sundhedskort, der kommer retur til kommunen, makuleres. Af ressourcemæssige hensyn noteres det ikke, hvis et sundhedskort kommer retur. Hvis borgeren imidlertid efterfølgende oplyser, at sundhedskortet ikke er modtaget, så bestiller kommunen et nyt kort gebyrfrit, hvis det ellers er inden for 60 dage efter flyttedatoen.

BEGRUNDELSE

Der skal normalt betales et gebyr på 200 kr. (2019-niveau) for et nyt sundhedskort, medmindre én af betingelserne for gratis sundhedskort er opfyldt. Det er eksempelvis gratis, hvis sundhedskortet udstedes i forbindelse med lægeskift som følge af ændringer i lægepraksis eller flytning.

Myndigheden bærer ansvaret for, at breve, som myndigheden sender, kommer frem til modtageren. Det betyder, at myndigheden skal føre bevis for, at brevet er afsendt og er kommet frem. Myndigheden skal eksempelvis redegøre for, at postvæsenet ikke har returneret brevet til myndigheden.

Vi vurderer, at du havde ret til gratis sundhedskort i forbindelse med din flytning i maj 2019.

Vi har lagt vægt på:

 • at et nyt sundhedskort er gratis, når det udstedes i forbindelse med flytning.
 • at det er kommunens ansvar, at brevet med dit nye sundhedskort kommer frem til dig.
 • at kommunen er forpligtede til at forsøge at genfremsende sundhedskort, når de modtager kortet retur.
 • at kommunen ikke kan fralægge sig dette ansvar ved at skrive i kvitteringsbrevet til flytteanmeldelsen, at borgeren selv skal henvende sig til kommunen, hvis sundhedskortet ikke modtages.
 • at kommunen selv har valgt at indrette sig på en sådan måde, at returnerede sundhedskort makuleres, ligesom det af ressourcemæssige årsager ikke noteres.
 • at kommunen ved at makulere returnerede sundhedskort ikke kan redegøre for, om postvæsenet har returneret brevet med sundhedskortet til kommunen.
 • at kommunen dermed ikke kan bevise, at brevet med sundhedskortet kom frem.

Derfor ændrer vi kommunens afgørelse af 7. november 2019 om egenbetaling for nyt sundhedskort.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven), som ændret ved lov nr. 1053 af 30. juni 2020:

 • § 5, nr. 1, om klager over kommunens afgørelser om udstedelse af sundhedskort

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 12 om udstedelse af sundhedskort

Bekendtgørelse nr. 566 af 29. april 2015 om valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort m.v. 

 • § 11, stk. 1, om opkrævning af gebyr for sundhedskort
 • § 11, stk. 1, nr. 6, om gratis sundhedskort ved flytning

Sundheds- og Ældreministeriets cirkulære nr. 9887 af 26. oktober 2018 om regulering for 2019 af gebyr for sundhedskort og det særlige sundhedskort efter sundhedsloven

Offentliggjorte afgørelser

Nedenstående offentliggjorte afgørelser har haft vejledende karakter ved vurdering af sagen. Du kan finde vores offentliggjorte afgørelser på vores hjemmeside stpk.dk under ”Vores praksis” > ”Se afgørelser og domme” > ”Afgørelser fra Styrelsen for Patientklager” > ”Patientrettigheder”:

 • 18SPS57, offentliggjort den 29. april 2019