Ikke ret til at vælge læge med lukket for tilgang

Borger havde ikke reageret på lægevalgsbrev i forbindelse med praksisændring. Borgeren havde efterfølgende ikke ret til at vælge den ønskede læge, da der var lukket for patienttilgang.

Sagsnummer:

21SF55

Offentliggørelsesdato:

8. april 2021

Juridisk tema:

Valg af praktiserende læge

Kategori:

Patientrettigheder

Vi tiltræder afgørelsen fra Kommune:

  • om valg af praktiserende læge.

Det betyder, at du ikke havde ret til at vælge læge som ønsket.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

  • at du ikke kunne vælge læge som ønsket i forbindelse med ændringerne i dit lægehus.

Vi har i vores afgørelse kun taget stilling til kommunens afgørelse om valg af læge. Vi har ikke kompetence til at tage stilling til regionens fremgangsmåde ved fremsendelse af lægevalgsbreve.

SAGSFREMSTILLING

Den 6. juli 2020 modtog du og din familie et brev fra regionen om lægevalg som følge af ændringer i dit lægehus.

Det fremgår af brevet, at du i perioden fra den 3. til den 21. august 2020 havde mulighed for at vælge mellem praktiserende læge A og praktiserende læge B. Det fremgår også, at lægevalget foregik efter ”først-til-mølle-princippet”, og at du ville blive tildelt en læge af kommunen, hvis du ikke havde valgt læge inden for fristen.

Den 7. september 2020 kontaktede du kommunen, da du og din familie havde fået tildelt en praktiserende læge, som I ikke ønskede.

Du oplyste, at I tidligere havde modtaget lignende breve fra regionen som følge af ændringer i jeres lægehus, men at I dengang ikke skulle gøre noget aktivt for at beholde jeres praktiserende læge A. I gik derfor ud fra, at I heller ikke skulle gøre noget denne gang.

Kommunen oplyste, at læge A aktuelt havde lukket for patienttilgang, hvorfor du og din familie ikke kunne blive tilknyttet hendes klinik.

Du oplyser i din klage, at det er uretfærdigt, at regionen pludselig ændrer fremgangsmåde, hvorefter I denne gang, og i modsætning til tidligere, skulle tage et aktivt valg, hvis I ønskede at forblive hos jeres praktiserende læge.

Du oplyser også, at jeres datter er i gang med en udredning, og at læge A har fulgt hende igennem flere år.

BEGRUNDELSE

En person omfattet af sikringsgruppe 1 skal vælge en praktiserende læge og indsende anmodningen om lægevalg digitalt til kommunen.

En person omfattet af sikringsgruppe 1 kan frit vælge læge, der har åbent for tilgang, inden for en afstand af 15 km fra personens bopæl.

En person kan i nogle tilfælde vælge en læge med lukket for tilgang. Det gælder fx hvis ens ægtefælle eller den man bor med, er tilmeldt lægen, eller hvis man har været hvilende sikret.

Vi vurderer, at du ikke havde ret til at vælge den læge, som du ønskede.

Vi har lagt vægt på:

  • at den valgte læge havde lukket for tilgang på tidspunktet, hvor du kontaktede kommunen og søgte om tilmelding.
  • at du efter det oplyste ikke opfyldte én af betingelserne for at vælge jeres tidligere læge, der nu havde lukket for tilgang.
  • at kommunen ikke kan give videre adgang til at vælge en læge med lukket for tilgang, end hvad der fremgår af reglerne.
  • at kommunen heller ikke kan give dispensation for de særlige forhold vedrørende din datter, som er beskrevet i klagen.

Vi tiltræder derfor kommunens afgørelse af 7. september 2020 om valg af praktiserende læge.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven), som ændret ved lov nr. 1053 af 30. juni 2020:

  • § 5, nr. 3, om klager over kommunens afgørelser om lægevalg

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

  • § 59 om valg af praktiserende læge

Bekendtgørelse nr. 1501 af 13. december 2018 om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren:

  • § 2, stk. 1, om frit lægevalg inden for afstandsgrænsen
  • § 3 om valg af læge med lukket for tilgang