Sygehus får kritik for ukorrekt demensdiagnose

Sygehus får kritik for diagnosticering af patient med demenssygdom som følge af pludseligt opståede symptomer. Diagnosen kræver, at diagnosekriterierne er opfyldt.

Sagsnummer:

21SFP01

Offentliggørelsesdato:

26. januar 2021

Speciale:

Neurologi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

  • , for behandlingen hos afdeling i perioden fra den 20. oktober 2015 til den 2. januar 2020.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos afdeling, i perioden fra den 20. oktober 2015 til den 2. januar 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke burde have været diagnosticeret med Alzheimers demens og medicineret herfor.

Bemærkninger til klageperiode

Styrelsen har konstateret, at de forhold, der er klaget over, foregik i perioden fra den 20. oktober 2015 til den 2. januar 2020 og ikke som først antaget i perioden fra den 27. oktober 2015 til den 2. januar 2020, idet var til første konsultation den 20. oktober 2015. Denne afgørelse omhandler derfor behandlingen i perioden fra den 20. oktober 2015 til den 2. januar 2020.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 20. oktober 2015 fik 53-årige , der var kendt med tidligere apopleksi samt astma og forhøjet kolesterol, foretaget en undersøgelse hos afdeling, med henblik på udredning af demenssygdom. Hun fik foretaget en Mini-Mental State Examination (MMSE), hvor hun præsterede 19/30. Den 2. februar 2016 blev diagnosticeret med Alzheimers demens og startede i medicinsk antidemensbehandling. Den 15. oktober 2019 fik foretaget en ny Mini-Mental State Examination (MMSE), hvor hun præsterede 29/30. Den 2. januar 2020 blev det konstateret, at ikke havde Alzheimers demens, og antidemensbehandlingen blev seponeret.

I perioden fik foretaget følgende billeddiagnostiske undersøgelser: CT-scanning af hjernen, PET/CT-scanning af hjernen og en MR-scanning af hjernen.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere afdeling, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at Alzheimers demens stilles ud fra en CT-scanning af hjernen og en række generelle kriterier, der omfatter påvirkning af to eller flere af følgende; personlighed eller adfærd, visuelt rummelige færdigheder, hukommelse, problemløsning, dømmekraft, overblik og sprog. Påvirkningen skal udgøre en forværring i forhold til tidligere funktionsniveau, og symptomerne skal have indflydelse på almindelige dagligdags funktioner. Videre skal symptomerne have udviklet sig gradvist over tid baseret på oplysninger eller observationer.
  • at ikke burde have været diagnosticeret med Alzheimers demens den 2. februar 2016 og medicineret herfor indtil den 2. januar 2020 henset til pludselige hukommelsesvanskeligheder og orienteringsproblemer efter tidligere apopleksi, idet symptomerne ikke var forværret i perioden indtil 2016. Videre blev der ikke taget højde for eventuelle andre faktorer, der kunne være årsag til symptomerne og den lave MMSE, som fik foretaget den 20. oktober 2015.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 20. oktober 2015 til den 2. januar 2020 hos afdeling, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed