Lægevagt får kritik for at nedjustere insulindosis hos en diabetespatient med feber

Lægevagt får kritik for at tilråde en diabetespatient at nedjustere sin insulindosis grundet manglende fødeindtag, idet insulindosen altid skal øges ved febertilstand.

Sagsnummer:

21SFP04

Offentliggørelsesdato:

10. februar 2021

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

 

Der gives kritik til:

 • Lægevagten i Region for behandlingen den 13. til 14. juli 2018.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

STYRELSENS TIDLIGERE AFGØRELSE

Styrelsen fandt ved sin afgørelse af den 16. april 2019, at der var grundlag for at kritisere Lægevagten i Region for den behandling, som modtog den 14. juli 2018, idet der ikke blev sendt en ambulance med kørsel A ved telefonkonsultationen kl. 5.30.

BAGGRUND FOR NY GENNEMGANG

har på baggrund af styrelsens afgørelse af 16. april 2019 anmodet om at få sagen behandlet som en disciplinærnævnssag.    

Styrelsen har i forbindelse med behandlingen af disciplinærnævnssagen konstateret, at der muligvis er begået en væsentlig sagsbehandlingsfejl for så vidt angår vurderingen af, om behandlingen var relevant og tilstrækkelig, idet der ikke i styrelsens afgørelse af 16. april 2019 blev taget fornøden stilling til, om det var relevant at tilråde en reduktion af s insulinindtag.

BEGRUNDELSE FOR GENOPTAGELSE

Styrelsen kan genoptage en sag, hvis der fremkommer nye, væsentlige oplysninger af betydning for sagens udfald, eller hvis der er sket væsentlige sagsbehandlingsfejl. Væsentlige sagsbehandlingsfejl kan desuden medføre, at styrelsen er forpligtet til at genoptage sagen.

Styrelsen vurderer, at der er begået væsentlige sagsbehandlingsfejl.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at det ikke i tilstrækkeligt omgang blev vurderet, om det var relevant at tilråde en reduktion af insulinindtaget.
 • at reduktionen vurderes væsentlig for sagens udfald, da var diabetes type-1-patient og havde feber.

Styrelsen finder på den baggrund, at der er grundlag for en fornyet behandling af sagen, hvorfor sagen genoptages.

Styrelsen skal beklage, at sagen ikke har været tilstrækkeligt behandlet forud for afgørelsen den 16. april 2019.​

STYRELSENS FORNYEDE BEHANDLING AF SAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos Lægevagten i Region , i perioden fra den 13. til den 14. juli 2018.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke blev relevant og tilstrækkeligt behandlet, henset til hendes symptomer og det forhold, at hun var type 1-diabetespatient
 • at skulle have været henvist til videre behandling på et sygehus.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 13. juli 2018 kl. 18.58 kontaktede s ægtefælle Lægevagten i Region

, idet på 59 år var sløj med opkast og feber. Det blev oplyst, at var diabetes type-1-patient, hvorfor der blev rekvireret et hjemmebesøg. Ved hjemmebesøget blev der foretaget en objektiv undersøgelse, hvor der bl.a. blev målt blodtryk og puls, hvorefter blev anbefalet at reducere sin insulindosis og foretage hyppige blodsukkermålinger.  

s ægtefælle kontaktede Lægevagten igen kl. 21.56, idet s tilstand var forværret, og der var tilkommet diarre. blev vejledt til at indtage godt med væske og kontrollere sit blodsukker jævnligt. Den 14. juli 2018 kl. 05.30 blev der oprettet en ny besøgsaftale, idet det blev oplyst, at s tilstand var yderligere forværret. Ved ankomst til hjemmet var afgået ved døden.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen har til brug for sagen indhentet lydfil fra opkaldet den 13. juli 2018 kl. 18.58 og kl. 21.52 samt lydfil fra opkaldet den 14. juli kl. 5.30.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Lægevagten i Region for behandlingen den 13. juli 2018 kl. 18.58.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at det var relevant ved telefonhenvendelsen den 13. juli 2018 kl. 18.58 at visitere til konsultation i hjemmet henset til s tilstand og sygehistorie. Det blev oplyst, at havde kastet op hele dagen, havde feber og var mærkelig usammenhængende. Det blev videre oplyst, at var diabetespatient og havde et blodsukker på 12. Af lydfilen fremgår det, at der relevant blev spurgt ind til, om der var målt ketonstoffer i urinen, hvilket s ægtefælle ikke vidste, hvad var. For at vurdere s tilstand nærmere blev der derfor på relevant vis visiteret til et besøg i hjemmet.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog ved telefonhenvendelsen den 13. juli 2018 kl. 18.58 hos Lægevagten i Region , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Styrelsen vurderer imidlertid, at der er grundlag for at kritisere Lægevagten i Region for den øvrige behandling den 13. til den 14. juli 2018.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at det ved hjemmebesøget den 13. juli 2018 kl. 19.11 burde være overvejet, om s tilstand, som et alternativ til en mulig mave-tarminfektion, var foranlediget af diabetisk ketoacidose, hvilket vil sige en syreforgiftning som følge af manglende insulin i kroppen, idet var diabetes type-1-patient og havde symptomer forenelig hermed. Der burde derfor være blevet undersøgt for ketonstoffer i s urin. 
 • at det var forkert at reducere s insulindosis, idet var kendt med diabetes type-1 og havde feber. Feber nedsætter generelt kroppens evne til at reagere på insulin, hvorfor diabetes type-1-patienter ofte skal øge deres indtag af insulin ved febertilstand. Sædvanligvis anbefales det at øge insulindosen med 25 % for hver grad over 37,5° samt at foretage hyppige blodsukkermålinger. burde derfor være blevet anbefalet at øge sin insulindosis, selvom hendes fødeindtag var begrænset. 
 • at der ved telefonhenvendelsen den 13. juli 2018 kl. 21.56 burde være rekvireret et hjemmebesøg med henblik på stillingtagen til eventuel indlæggelse, idet s tilstand var forværret, hun var svimmel, havde svært ved at gå og havde fået diarre. Desuden var der oplysninger om let stigende blodsukker og reduktion af insulinindtaget trods febertilstand, hvilket burde have resulteret i en korrektion af insulindosen, således at s insulindosis var blevet øget. På den baggrund var det ikke tilstrækkeligt at give råd om væske og kontrol af blodsukkeret. 
 • at der ved telefonhenvendelsen den 14. juli 2018 kl. 05.30 burde have været rekvireret en ambulance med udrykning, idet blev beskrevet som blå om læber og ben og havde ondt i ryggen. Tilstanden indikerede en akut kredsløbspåvirkning, hvorfor det ikke var tilstrækkeligt at visitere til et hjemmebesøg.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 13. juli kl. 19.11 til den 14. juli 2018 hos Lægevagten i Region , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed