Sygehus får kritik for manglende journalføring af tilbud om hjælpemidler samt kontakt til kommunen

Sygehus får kritik for ikke at have journalført et tilbud om hjælpemidler og henvendelser til kommunen om hjemmehjælp i forbindelse med patientens udskrivelse.

Sagsnummer:

21SFP06

Offentliggørelsesdato:

23. februar 2021

Speciale:

Intern medicin

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Journalføring

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

 • Sygehus, for journalføringen på Medicinsk Afdeling den 4. juni 2020.

Der gives ikke kritik til:

 • Sygehus, for behandlingen på Medicinsk Afdeling.

Det betyder, at journalføringen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Medicinsk Afdeling, Sygehus, den 4. juni 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at blev udskrevet uden hjælpemidler og kun med medicin til 1,5 dag
 • at kommunen ikke blev oplyst om, at var blevet udskrevet.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Det fremgår af journalen, at den 29. april 2020 fik foretaget en Girdlestone-operation i hoften, der anvendes ved en række hoftelidelser.

Den 4. juni 2020 blev udskrevet til hjemmet fra Medicinsk Afdeling, Sygehus, efter at have oplevet gener på baggrund af sin hofteoperation.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Det fremgår af klagen, at blev udskrevet til trods for, at han ikke kunne gå samt uden hjælpemidler til dette formål, og at Medicinsk Afdeling ikke kontaktede kommunen ved hans udskrivelse.

Det fremgår af udtalelsen fra Medicinsk Afdeling, Sygehus, at gik omkring på afdelingen med rollator, at han blev tilbudt hjælpemidler ved hjemsendelsen, men at han ikke ønskede dette. Ligeledes blev tilbudt, at Medicinsk Afdeling rekvirerede kontakt til kommunen i form af hjemmepleje, men dette tilbud takkede ligeledes nej til.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra og Medicinsk Afdeling, Sygehus om, hvorvidt der blev tilbudt hjælpemidler ved udskrivelsen eller ej.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at der ikke foreligger yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden.
 • at styrelsen ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da styrelsen træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

Styrelsen finder på den baggrund ikke grundlag for at fastslå, at ikke blev tilbudt hjælpemidler i forbindelse med sin udskrivelse den 4. juni 2020.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Medicinsk Afdeling, Sygehus for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at på relevant og tilstrækkelig vis blev udskrevet til hjemmet den 4. juni 2020, idet det var medicinsk forsvarligt, og han havde et ønske herom. var blevet tilbudt at blive overført til en psykiatrisk afdeling, men dagen inden sin udskrivelse skiftede han mening og ønskede i stedet en udskrivelse til hjemmet.
 • at der på tilstrækkelig vis blev udskrevet medicin til 1,5 dag, idet det faktum, at der var weekend og helligdag de efterfølgende dage ikke i sig selv fører til kritik. Det anerkendes, at det for var uhensigtsmæssigt, at han ikke havde medicin til helligdage og weekend, dog vejer dette argument ikke tungt nok, da Medicinsk Afdeling havde udleveret medicin til .
 • at der på relevant og tilstrækkelig vis blev tilbudt hjælpemidler og hjælp fra kommunen, herunder hjemmeplejen, i forbindelse med s udskrivelse, idet det fremgår af en udtalelse fra Medicinsk Afdeling, at dette blev tilbudt.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 4. juni 2020 på Medicinsk Afdeling, Sygehus, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Styrelsen bemærker dog, at tilbuddet om hjemmepleje samt hjælpemidler ikke er journalført. Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om journalføringen har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god journalføring, og svarer til kravene i journalføringsbekendtgørelsen.

Det skal fremgå af journalen, når hjælpemidler og henvendelse til kommunen i form af hjemmeplejen tilbydes som led i behandlingen svarende til journalføringsbekendtgørelsens § 10, stk. 2, nr. 1, litra f.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Medicinsk Afdeling, Sygehus for journalføringen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at Medicinsk Afdeling i sin udtalelse af 12. august 2020 beskrev, at var blevet tilbudt hjælpemidler ved sin udskrivelse i form af en rollator, men afslog dette. Ligeledes var blevet tilbudt, at Medicinsk Afdeling kontaktede kommunen med henblik på hjemmepleje efter udskrivelsen, hvilket han også afslog. Disse tilbud og s afslag herpå burde have været journalført.
 • at det er styrelsens opfattelse, at tilbud om hjælpemidler samt tilbud om hjemmehjælp ved kommunen bør journalføres, da dette som udgangspunkt sker som led i behandlingen.

Styrelsen finder på den baggrund, at journalføringen af behandlingen, som den 4. juni 2020 på Medicinsk Afdeling, Sygehus, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 1090 af 28. juli 2016 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføringsbekendtgørelsen):

 • § 5 om journalføringspligt og -ansvar
 • § 10 om patientjournalens indhold